23. ledna 2020

Roční koaliční bilance je pozitivní

Vedení městské části Brno-střed, složené z koalice ODS, ANO 2011 a KDU-ČSL, má za sebou první rok koaliční práce. Společně jej hodnotí jako smysluplný a úspěšný.

Základním cílem Rady městské části Brno-střed v období 2018–2022 je odpovědná správa, rozvoj městské části a zlepšování podmínek pro spokojený život jejích obyvatel. Vychází přitom ze specifických podmínek, určených polohou v centru města, charakterem území, bohatým kulturně historickým dědictvím i demografickým složením a potenciálem obyvatel Brna-střed.

 

Starosta městské části Ing. arch. Vojtěch Mencl:
Koaliční spolupráce funguje velmi dobře, s kolegy se nám daří najít společnou řeč a dohodnout se na nejlepším řešení, které v prvé řadě respektuje potřeby našich obyvatel. Pracujeme na bytové politice tak, abychom umožnili pronájem co nejvíce bytů, s péčí řádného hospodáře přistupujeme k investičním akcím, a to jak v oblasti bytové, tak například i ve školství. Nezapomínáme na územní rozvoj, pokračujeme v započatých projektech rekonstrukcí parků a veřejných prostranství a společně s renomovanými architekty připravujeme další. Vnímáme problémové parkování i nebezpečné dopravní situace u školek a škol a pracujeme na jejich odstranění. Velkou prioritou
je i bezpečnost a sociální problematika našich občanů. Věřím, že všechny úkoly, které realizujeme a připravujeme, zvládneme tak, aby obyvatelé městské části byli s naší prací spokojeni.

 

1. místostarosta Bc. Martin Landa za životní prostředí:
Z větších investic bych rád zmínil revitalizaci parku Dvorského, kde jsme využili i dotaci, dále právě dokončenou úpravu vnitrobloku mezi ulicemi Výstavní a Veletržní a úpravu prostoru na Žlutém kopci. Neustále také pracujeme na rozšiřování úklidu mokrou cestou v centru města a rád bych zmínil čerstvě ukončenou komplexní rekonstrukci podzemních veřejných toalet na Malinovského náměstí, která prostor přenesla z hluboké totality rovnou do 21. století. Prioritou do dalších let jsou adaptační opatření, a to výsadba stromů a rozšiřování zelených ploch se systémy na zachytávání vody. V následujícím roce budeme přednostně podporovat kulturní, společenské a sportovní akce, během kterých se využívají ekologické nebo vratné obaly. V tomto ohledu máme opravdu štěstí, že Brňané sami vyžadují vyšší standard a nealko, pivo a třeba různé vánoční nápoje si už několik let vychutnávají z vratných obalů, hrníčků a sklenic.  

 

2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská za oblast školství:
V loňském roce jsme do školek a škol investovali více než 38 milionů korun. Naše děti tak mají například novou zahradu u školky Nádvorní, na Hroznové jsou zateplené budovy školiček, tedy tříd pro prvňáčky a druháky, nová okna a zateplení má i mateřská škola Na kopečku u zvonečku na Horní a při ZŠ Husova žákům slouží moderní výdejna obědů. Na většině základních škol se nám už podařilo obměnit výpočetní techniku, zajistit interaktivní tabule, dataprojektory a další moderní vybavení. Pokračovali jsme v největší investici posledních let, kompletní rekonstrukci mateřské školy Kamenná. Tu bychom rádi uvedli do provozu pro školní rok 2020/2021. V letošním roce navíc zahájíme přístavbu základní školy Antonínská za zhruba 50 milionů korun. Snažíme se pro naše děti i žáky dělat vše, co je v našich silách, aby se jim ve školkách a školách zřizovaných městskou částí Brno-střed líbilo. 

 

3. místostarosta Ing. Roman Kotěra za ekonomiku a rozpočet:
Rozpočet na rok 2020 máme schválený ve výši 568 milionů korun, kdy daňové a nedaňové příjmy přinesou 97 milionů korun a transfery od města Brna, Jihomoravského kraje, ministerstev a dalších zajistí městské části 446 milionů korun. Zbývající část ve výši 25 milionů korun bude financována ze zůstatku z roku 2019. V rozpočtu tak máme pokryty všechny závazky vyplývající ze smluvních vztahů a zákonných povinností a počítáme také s několika většími investicemi. Hospodaření městské části Brno-střed bude možné i v průběhu letošního roku sledovat pomocí rozklikávacího rozpočtu na webu radnice.

 

4. místostarosta Ing. Martin Schwab za oblast sportu:
Nejvýznamnějším záměrem letošního roku je rozšíření plaveckého bazénu na Kraví hoře o nové wellness centrum, projektovou dokumentaci máme připravenou. Zároveň dojde i k rekonstrukci administrativní části a šaten koupaliště. Nejen volný čas, ale i sport dětí už od útlého věku je velmi důležitý. Proto pokračujeme v nákupech sad pro dětskou gymnastiku do našich základních škol.

 

Radní pro oblast investic Ing. Ivo Komárek:
V oblasti investic městská část Brno-střed zavedla řadu novinek, které zajišťují transparentní a otevřené soutěžení dodavatelů stavebních a dalších prací a služeb. Jedná se zejména o povinné využívání portálu E-ZAK pro otevřené elektronické soutěžení veřejných zakázek, od kterého si městská část kromě naprosté transparentnosti navíc slibuje zrychlení oprav domů a bytů za pomoci širšího spektra zájemců o zakázky a také větší cenovou soutěž. Připravuje rovněž zavedení dynamického nákupního systému, který bude sloužit menším firmám a živnostníkům. Ti budou moct velmi jednoduše elektronicky soutěžit o drobné zakázky na opravy bytů a domů. Investiční odbor také do budoucna plánuje využití elektronických stavebních deníků a mnohá další zlepšení.

 

Radní pro oblasti dopravy a bydlení Mgr. Jan Mandát:
V oblasti dopravy městská část průběžně připravuje projekty směřující k legalizaci parkovacích stání. Rovněž se aktivně účastní projektové přípravy modrých zón a všechny lokality zástupci radnice spolu s projektanty prochází, aby nedocházelo ke zbytečnému rušení parkovacích míst.

Pro snížení počtu volných bytů a řešení bytové situace našich občanů městská část připravila záměr na obnovení přidělování bytů vlastním nákladem nájemce. Cílem je zrychlení procesu a zvýšení počtu obsazovaných bytů a současně umožnění úprav bytů zájemcům podle jejich požadavků a potřeb. Pokud tento záměr statutární město Brno schválí, systém by mohl začít fungovat už v druhé polovině tohoto roku.

 

Radní pro oblast majetku Miroslav Vaníček:
Městská část Brno-střed spravuje majetek, který jí byl svěřen statutárním městem Brnem, podle městských zásad, vždy ale s ohledem na kvalitu života občanů, jejich požadavky a potřeby. Významným úkolem je příprava investičního záměru sanace skalního tělesa v Kamenné čtvrti. Na základě podrobného posouzení výnosů a nákladů všech bytových domů jsme schválili privatizaci prvních z nich a podle těchto kritérií budeme v privatizaci pokračovat.

 

Radní pro oblast územního plánování a rozvoje Ing. arch. Petr Bořecký:
I v roce 2020 budou pokračovat projekty rozšiřování veřejné vybavenosti a úprav veřejných prostor. U Dětského sportovně-kulturního centra na Starém Brně se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí a městská část chystá jeho první etapu, a to úpravu multifunkční sportovní plochy. Rekonstrukce Moravského náměstí už také pokročila do fáze přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí a v letošním roce proběhnou všechna potřebná řízení pro získání stavebního povolení. Blízko realizace je také revitalizace vyhlídky na Žlutém kopci.

 

Radní pro oblast sociální Mgr. Marie Jílková:
Už více než rok poskytuje městská část rozšířenou pečovatelskou službu a péči o seniory a potřebné v terénu, a to až do večerních hodin ve všední dny a navíc i o víkendech a svátcích, a bude v tom i nadále pokračovat. Cílem tohoto opatření je zajistit seniorům a potřebným větší možnost trávit čas se svými blízkými a v domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Jednou z programových priorit koalice je také podpora mezigenerační spolupráce. Radnice spolupracuje například na projektu Trojlístek Centra pro rodinu a sociální péči, který propojuje aktivní seniorky a rodiny s malými dětmi, kde seniorky působí jako takzvané náhradní babičky. Městská část se společně se ZŠ nám. 28. října zapojila do síťovacího projektu několika evropských měst ON STAGE Music Schools For Social Change. Ten díky rozšířené skupinové hudební výuce během odpoledních hodin pozitivně ovlivňuje školní výsledky a docházku žáků a často se využívá v sociálně vyloučených lokalitách.

 

Radní pro bezpečnost a služby Ludmila Oulehlová:
Městská část Brno-střed klade velký důraz na bezpečnost svých občanů. Jedním z kroků, které v tomto směru učinila, je například žádost o doplnění kamer Městského dohledového kamerového systému v lokalitách: Jakubské náměstí, křižovatka Úzká x Trnitá, ulice Biskupská při vstupu do parku Denisovy sady, křižovatka ulic Kobližná x Poštovská x Kozí, křižovatka Cejl x Tkalcovská a Cejl x Körnerova, park Veletržní-Výstavní, roh ulic Körnerova x Bratislavská a Nové sady. Lokality byly navrženy s ohledem na zkušenosti strážníků z běžného výkonu služby a také na přijatá oznámení o protiprávním jednání a trestných činech na těchto místech za období září 2018 až srpen 2019. Městská část také podporuje rozvoj obchodu a služeb. Primárně se jedná o tržiště na Zelném trhu, na kterém vítá zemědělce a také pečlivě vybírá prodejce z řad obchodníků tak, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny při zachování kvality a pestrosti nabídky, které jsou základem jeho obliby u nakupujících. Tržní místa v centru Brna pak přiděluje prodejcům na základě předchozí zkušenosti s nimi a prioritou je kvalita zboží a také pořádek a kulturní prostředí bez nepořádku v jejich bezprostřední blízkosti.

Důležité odkazy