30. září 2015

Rada městské části Brno-střed rozhodla: O veřejné zakázky nad padesát tisíc korun se může ucházet každý zájemce

Všechny veřejné zakázky nad padesát tisíc korun budou vypisovány elektronicky a budou otevřené všem uchazečům, tedy ne jen těm vyzvaným. Praxe, která postupně začala fungovat již od července, bude počínaje 1. říjnem závazná pro celý úřad. Rozhodla o tom dnes Rada městské části Brno-střed.

„Přijetí nové organizační směrnice o zadávání veřejných zakázek je průlomové opatření v rozsahu informací, které budou zveřejňovány, a v míře otevřenosti a dostupnosti pro uchazeče,“ popsal hlavní klady dokumentu starosta městské části Brno-střed Martin Landa. „Od fungování nového systému očekáváme jednak značné finanční úspory a jednak větší možnost veřejné kontroly,“ doplnila stanovisko JUDr. Michaela Dumbrovská, 1. místostarostka.  

Zadávací dokumentace ke všem zakázkám nad padesát tisíc korun bude zveřejněna na webových stránkách radnice, odkaz „Veřejné zakázky“ je přístupný přímo z úvodní strany webu a směřuje na elektronický systém E-ZAK, který bude sloužit k jejich administraci. Jakýkoliv podnikatelský subjekt tak bude moci snadno a rychle podat nabídku. „Například investiční odbor již tři měsíce s tímto nástrojem a v uvedených limitech pracuje,“ řekl místostarosta Jiří Švachula. „V určitých případech, například u prvků ve veřejném prostoru, které musí být odolné, jako jsou lavičky a herní prvky, je také důležité nastavení dalších kritérií kromě nabídkové ceny,“ přidala svůj názor místostarostka Mgr. Jasna Flamiková.

„Přípravě směrnice jsme se věnovali velmi důkladně, ať už jde o vyhodnocování zkušeností z dosavadní praxe, nebo o zapracování připomínek zastupitelů napříč politickým spektrem i dalších členů komisí Rady městské části Brno-střed,“ dodal tajemník úřadu Bc. Petr Štika, MBA, LL.M. Kromě zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek budou u zakázek v hodnotě na padesát tisíc korun zveřejňovány i uzavřené smlouvy a také nabídkové ceny veškerých uchazečů.

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou v zákoně řešeny velmi okrajově – zadavateli se ukládá postupovat v rámci zadávacího řízení transparentně, nediskriminačně a dodržovat zásadu rovného zacházení. Proto je nutné další postup specifikovat směrnicí. Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce do 19.999 Kč bez DPH mohou zadávat přímo odbory, a to za cenu místně obvyklou, která vychází ze znalostí trhu a z případně provedených průzkumů. Podobný postup platí i u zakázek v hodnotě od 20.000 Kč do 49.999 Kč s tím rozdílem, že v tomto případě je průzkum trhu pro úředníky povinný a bude zveřejněn na profilu zadavatele do 30 dnů od podpisu smlouvy nebo objednávky. U podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek se úřad jako zadavatel řídí zákonem.

Rada městské části Brno-střed současně uložila tajemníkovi Úřadu městské části Brno-střed vypracování směrnic pro zadávání veřejných zakázek pro jednotlivé příspěvkové organizace zřizované městskou částí Brno-střed a předložit je ke schválení radě městské části. Školských zařízení se toto usnesení netýká – objem veřejných zakázek i finančních prostředků na ně využitých je v tomto případě velmi malý a případná administrativa by je neúměrně zatížila. I tak platí, že školy musí postupovat v souladu se zákonem a že se musí chovat hospodárně a dodržovat pravidla pro efektivní nakládání s veřejnými prostředky.

TZ - O veřejné zakázky nad padesát tisíc korun se může ucházet každý zájemce

Důležité odkazy