23. listopadu 2018

Městská část Brno-střed má nové vedení

Ustavující Zastupitelstvo městské části Brno-střed dne 21. listopadu 2018 zvolilo nové členy Rady městské části Brno-střed pro volební období 2018–2022, a uvolněné členy zastupitelstva.

Starosta Ing. arch. Vojtěch Mencl
oblast rozvoje městské části, kultury

1. místostarosta Bc. Martin Landa
oblast životního prostředí

2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská
oblast školství, občanské záležitosti a matrika

3. místostarosta Ing. Roman Kotěra
dislokace nebytových prostor, ekonomika, rozpočet a finance

4. místostarosta Ing. Martin Schwab
oblast sportu a turismu

člen Rady MČ Brno-střed pro oblast investic a správy bytových domů: Jiří Švachula
člen Rady MČ Brno-střed pro výstavbu a územní plánování: Ing. arch. Petr Bořecký
člen Rady MČ Brno-střed pro dopravu a bydlení: Mgr. Jan Mandát
členka Rady MČ Brno-střed pro věci sociální a zdravotní: Mgr. Marie Jílková
člen Rady MČ Brno-střed pro majetek: Miroslav Vaníček
člen Rady MČ Brno-střed: Ing. Ivo Komárek
člen Zastupitelstva MČ Brno-střed pro bezpečnost, veřejný pořádek, obchod a služby: Pavel Dvořák

Finanční a kontrolní výbor:
předsedkyně finančního výboru: Mgr. Bc. Ladislava Macurová
předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Rada městské části Brno-střed má 11 členů, kteří byli zvoleni z členů Zastupitelstva MČ Brno-střed. Starosta a místostarostové jsou členy rady ze zákona.

Rada je odpovědná zastupitelstvu. Jednání rady jsou neveřejná. Rada se obvykle schází v týdenním intervalu. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Jednání řídí starosta městské části, řídí se schváleným Jednacím řádem Rady městské části Brno-střed. Rada je výkonným orgánem městské části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti.

K tomu zejména:

  • zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu,
  • projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy obecního zastupitelstva, komisemi nebo občany městské části Brno-střed,
  • zřizuje a ruší komise Rady městské části Brno-střed, odbory úřadu, jmenuje a odvolává z funkce předsedy
    a členy komisí a na návrh tajemníka Úřadu městské části Brno-střed jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu,
  • řídí činnost komisí a úřadu v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly,
  • přezkoumává na základě podnětů opatření přijatá komisemi a odbory úřadu v otázkách samostatné působnosti,
  • přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání a vyřízení.

Důležité odkazy