2. prosince 2013

Karta Brňana je v rukou města

Projekt městské slevové „Karty Brňana“ a práva k její ochranné známce jsou již v držení statutárního města Brna. Starosta městské části Brno-střed Libor Šťástka tak splnil svůj slib a na město tato práva bezúplatně převedl.

Rada města Brna na svém zasedání dne 27. 11. 2013 vzala na vědomí předání práv k ochranné známce „Karty Brňana“ ve prospěch statutárního města Brna a bezúplatné nabytí těchto práv pro město schválila. Navázala tak na usnesení z května tohoto roku, kdy schválila záměr realizace projektu „Karta Brňana“ a udělila souhlas s použitím znaku, vlajky a loga města Brna na všech dokumentech a materiálech s tímto projektem spojených.

Ochranná známka k produktu městské slevové karty byla Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána ve prospěch Libora Šťástky v srpnu, nyní – po podpisu příslušné smlouvy – bude ochranná známka převedena městu.

Rada města Brna také pověřila realizací uvedeného projektu Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci města a zároveň pověřila Libora Šťástku a Jiřího Olivu, členy Rady města, vedením projektu samotného.

Prakticky každé větší město v současnosti hledá cesty, jak co možná nejlépe komunikovat se svými občany a návštěvníky, jak informovat obyvatele města i turisty o aktuálním dění, jak se zviditelnit a napomoci tak rozvoji cestovního ruchu a podnikání. Nástroje, jak toho dosáhnout, jsou různé, ale ve většině případů převládají různé podoby městských informačních portálů a s nimi spojených věrnostních systémů. Touto cestou by měl jít i projekt „Karta Brňana“.

Základem projektu je předpoklad spolupráce města, městských společností, příspěvkových organizací města, ale také dalších v Brně působících institucí. Cílem projektu by pak měla být snaha poskytnout občanům žijícím ve spádové oblasti města Brna i jeho návštěvníkům ucelené informace o kulturních, sportovních a volnočasových aktivitách v městě Brně, poskytnout občanům města Brna a jeho návštěvníkům benefity a výhody spojené s držením městské karty, podporovat rozvoj turistického ruchu na území města Brna formou informačního servisu a pomocí systému turistických benefitů.

Projekt „Karta Brňana“ by měl obsahovat vytvoření informačního portálu města jako hlavního komunikačního nástroje projektu, věrnostního systému, který umožní čerpání benefitů, slev a dalších bonusů od subjektů zapojených do projektu, a samotné městské rezidentní karty jako nosiče pro identifikaci uživatele, založené na technologii tzv. QR kódu.

Přestože v prvotních fázích projektu je počítáno s jednoduchou kartou vybavenou QR kódem, jednou ze základních vizí je budoucí rozšíření karty o funkci elektronické peněženky. Karta by tak mohla sloužit i jako jízdenka MHD, průkazka do knihoven, parkovací karta, vstupenka na akce atd. s tím, že se v tomto smyslu nabízí propojení tohoto projektu s plánovaným zavedením elektronických jízdenek společností KORDIS JMK, a.s. Další technologií, kterou je možné v budoucnu využít, je bezdotykový systém NFC, kde již kartu není třeba vkládat do čtecího terminálu, ale stačí ji pouze na krátký moment přiložit ke čtecímu zařízení. Tuto bezdotykovou technologii lze rovněž propojit v podobě NFC SIM karty přímo s mobilním telefonem, kdy samotný telefon může svému uživateli sloužit nejenom jako identifikátor, ale přímo jako identifikační i platební karta.

TZ-Karta Brňana je v rukou města

Důležité odkazy