19. března 2018

Jak by mohl jednou vypadat park u Rooseveltovy ulice?

Městská část Brno-střed rozhodla o výběru nejvhodnějšího návrhu architektonicko-urbanistické jednofázové vyzvané ideové soutěže s názvem Park Rooseveltova v Brně. Porotu nejvíce zaujal návrh Ing. arch. Jiřího Vokřála a jeho týmu, Ing. arch. Michaely Tománkové a Ing. Jána Augustína.

Záměrem této architektonicko-urbanistické jednofázové vyzvané ideové soutěže je nalezení hodnotného koncepčního návrhu, který bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí o vývoji parku a okolí, nebo jako podkladu pro případnou změnu územního plánu města Brna a změnu regulačního plánu městské památkové rezervace. Cílem je otevřít tento prostor, umožnit zde vytvoření funkce přístupného městského parku s pobytovou a relaxační funkcí, doplněnou například novými cestami.

Soutěž byla vyhlášena jako vyzvaná, městská část Brno-střed oslovila odborníky z ellement architects s.r.o., New Work s.r.o., architektonickou kancelář Radko Květ, P.A.W. Architektonickou kancelář Grym & Škrabal a Ing. arch. Jiřího Vokřála.

„Nejvýše oceněný návrh podle názorů poroty představuje řešení, které přináší nejvíce podnětů a inspirativních myšlenek, z nichž můžeme vycházet při definici konkrétního zadání projektantovi a jednání se všemi dotčenými subjekty. Jeho největší předností je jasná a přiměřená prostorová definice jižní části parku. Také koncepční zasazení budovy kláštera v širších souvislostech porotu přesvědčila,“ hodnotí vítězný návrh Ing. arch. Petr Bořecký, autor zadání soutěže a člen poroty.

Soutěž byla zahájena na podzim loňského roku. Soutěžní návrhy se odevzdávaly do 19. ledna 2018, hodnotící porota zasedla 22. a 23. února 2018. Předsedou hodnotící poroty byl renomovaný architekt a člen Odborné rady KAM doc. Ing. arch. Jiří Oplatek. Dále v porotě zasedli Mgr. Jasna Flamiková, Ing. arch. Petr Bořecký, Bc. Michal Doležel, Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Ivan Palacký, Ing. arch. Michal Palaščák a Ing. arch. David Mikulášek.

„Cílem našeho návrhu bylo vytvoření fungujícího urbanistického řešení vedoucího k prostupnosti a otevřenosti parku a stanovení logických pěších tras. V současné době není uliční fronta důležitého městského bloku adekvátně zakončena a jižní část parku je utvořena nesourodou strukturou staveb. Naše urbanistické řešení vychází především z uzavření tohoto významného městského bloku novým domem. Navržený dům společně s plánovanou navazující zástavbou dále vymezuje nový veřejný prostor, do kterého se otevírají partery domů. Vznikne tak živý městský prostor s novými terasami pro letní zahrádky a volné posezení a s novým vodním prvkem a stromořadím, které definuje hranu veřejného předprostoru budov. Stanovení pěších tras parkem respektuje stávající hlavní trasy, které pouze mírně upravuje. Nově navrhujeme cestu, která se volně vine parkem a propojuje důležitá místa v parku, kterými jsou jeho severní a jižní část a předprostor u Moravské galerie. Cesta dále lemuje stávající prvky v parku jako je socha Jiřího Mahena, archeologické naleziště předbraní a památný strom. Zároveň se podél ní mohou vystavovat nová umělecká díla. Proto tuto cestu také nazýváme cestou galerijní. Tím, jak se cesta vine parkem, zároveň zpřístupňuje jeho travnaté plochy pro relaxační a pobytové využití.

Navržená modelace terénu, pěší trasy a zpevněné plochy, se snaží maximálně respektovat kořenový systém parku. Podél ulice Rooseveltova navrhujeme nový pás záhonů z travin a trvalek, který definuje hranu původního hradebního opevnění,“ komentuje vítězný návrh jeden z autorů, Ing. arch. Jiří Vokřál.

Posuzování proběhlo anonymně podle následujících závazných kritérií o stejné váze bez pořadí významnosti: širší vztahy - tj. vazby na okolí, řešení parkových úprav, řešení dostavby zakončení ul. Rooseveltovy. Míru naplnění jednotlivých kritérií hodnocení, které nelze vyjádřit kvantitativně, porota hodnotila na základě zkušeností a znalostí jejich jednotlivých členů. Při posuzování návrhů bylo vedle architektonického hlediska důležitým kritériem i to, jakým způsobem jednotlivé návrhy zasahovaly do zeleně a zejména do kořenového systému vzrostlých stromů. Vzrostlé mnohaleté stromy v centru města hned tak znovu nevyrostou, je tedy potřeba je v maximální možné míře zachovávat.

„Veřejná prostranství a parky jsou pro město velmi cennými plochami, na kterých musíme neustále pracovat, rozvíjet je a zároveň je chránit. Jít cestou architektonických ideových soutěží vnímám jako správné a koncepční rozhodnutí, postupně tak skládáme mozaiku veřejného prostoru v Brně-střed tak, aby fungoval a hlavně byl pro občany přívětivý a k užitku“, dodává k soutěži Martin Landa, starosta městské části Brno-střed.

Důležité odkazy