16. září 2015

Byty už nebudou opravovat jen nájemci, ale především radnice. Bude to rychlejší a efektivnější

Průběžně až deset bytů měsíčně by nově mělo být opraveno díky změně přístupu v péči o fond, který má ve správě městská část Brno-střed. 

„Namísto přidělování bytů na opravu vlastním nákladem začnou radnice a jí zřizovaná správcovská organizace přednostně provádět práce samy. Navíc při jejich plánování i realizaci zohlední stavebně technický stav celého domu. Bude to ve většině případů rychlejší a efektivnější,“ popsal základy nového postupu místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula a dodal: „Opravy vlastním nákladem ale zcela nevylučujeme, existují specifické případy, kdy bude vhodnější využít tento způsob péče o nám svěřený majetek.“

Novým způsobem už Správa nemovitostí městské části Brno-střed, což je příspěvková organizace zřizovaná radnicí, opravuje byty od července – momentálně byly dokončeny práce na prvních 9 bytech. Odbor investiční a správy bytových domů souběžně zahájil mapování neobsazených bytových jednotek vhodných k opravě. „V současné době je rozpracována zjednodušená projektová dokumentace pro pět bytů, která bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací.  Dále je na profilu zadavatele zveřejněna zakázka na přípravu dokumentace pro dalších patnáct jednotek,“ představil rozjezd projektu místostarosta Švachula.

Oba zadavatelé oprav, tedy správa nemovitostí i investiční odbor, se při opravách bytů řídí stejnou koncepcí úrovně oprav, která v sobě zohledňuje jak lokalitu, ve které se bytová jednotka nachází, tak i úroveň odpovídající současným standardům. Je samozřejmostí, že prováděné opravy rovněž zohledňují i celkový stav domu a zejména společné sítě jako jsou např. rozvody ZTI, plyny a elektroinstalace. Ty vycházejí z koncepce celkové opravy domu jako celku a nebude problém na takto provedené opravy navázat.

Přidělování bytových jednotek na opravu vlastním nákladem nájemce omezila Rada městské části Brno-střed v polovině roku. Tento původní systém umožňoval přidělit nájemci byt ve špatném technickém stavu, který si odstraňuje na svoje náklady a následně je umořuje v nájmu. „Tato metoda s sebou přináší spoustu sporných momentů, problémů a nejasností. Před zahájením prací se velmi obtížně určoval budoucí rozsah oprav a jejich přesná hodnota, tedy částka určená k umoření. V mnoha případech tak docházelo k postupnému navyšování rozsahu a ceny, tím logicky i k prodlužování termínu ukončení. Celý proces byl provázen ne vždy jednoduchým prokazováním skutečně provedených úkonů a úřad ani správce nebyli schopni – vzhledem k množství bytů – provádět pravidelnou a detailní kontrolu postupu prací ve všech opravovaných bytech,“ uvedl Jiří Švachula a doplnil: „Pro úřad takovéto rozdíly znamenaly vyžádání odborného posudku ze strany kvalifikovaných soudních znalců. Ti se ve většině případů neztotožnili s cenou deklarovanou nájemcem jako stavebníkem. Opravy rovněž ve většině případů nebraly v potaz stavebně technický stav jednotlivých domů a prováděné opravy nadřazovaly stavební práce na bytové jednotce nad plánovanými opravami na společných částech domu.“ Podle místostarosty tak docházelo k technickým problémům, které se budou v budoucnu při rekonstrukci daného domu velice těžko zapracovávat do projektové dokumentace bez zásahu do takto opravených bytů.

TZ - Byty už nebudou opravovat jen nájemci, ale především radnice

Důležité odkazy