26. února 2020

Architektonická soutěž Žlutý kopec má vítěze

Městská část Brno-střed v září 2019 vyhlásila urbanisticko-architektonickou užší jednofázovou projektovou soutěž na budoucí zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně a nyní zná vítěze.

Lokalita o velikosti zhruba 50 hektarů, kterou soutěž řešila, je vymezena z východu ulicí Trýbovou a na západní straně zástavbou při ulici Vinařská. Jedná se o strmý svah dopravně poměrně složitě obsloužitelný a možná právě z tohoto důvodu dosud nezastavěný. Reliéf terénu je při ulici Úvoz přetvořen stupňovitými terasami. Ty vznikly odtěžením zeminy pro cihelnu, která zde dříve stávala.

Soutěžní návrhy předložilo celkem šest účastníků architektonické soutěže a byly hodnoceny jako anonymní. Odborná porota pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka vyhodnotila vítězné pořadí takto: 

1. místo: architektonická kancelář EA architekti s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Zdeněk Eichler a Ing. arch. Eva Eichlerová
Spoluautor: Ing. arch. Přemysl Valový
Spolupráce: Ing. arch. Veronika Dočekalová, Ing. arch. Vojtěch Marek, Ing. Věra Handlová
Dopravní řešení: Ing. Petr Soldán, atelier DPK

Odborná porota mimo jiné ocenila, že vítězný návrh obsahuje přiměřenou intenzitu zástavby, jejíž měřítko navazuje na kontext Žlutého kopce a vhodně definuje rozvojové plochy pro Masarykův onkologický ústav. Navržený park je situován na městských pozemcích a vhodným způsobem propojuje Mendlovo a Vaňkovo náměstí. Pivovarská Kréta na terénní vyvýšenině je akcentována salou terrenou, která současně propůjčuje parku identitu. Komunikace propojující ulice Tvrdého
a Lipovou umožňuje vedení linky veřejné dopravy. Navržená zástavba je napojena vhodným počtem pěších tras na ulici Hlinky, což slibuje její oživení a současně dobrou dostupnost.

2. místo: architektonický ateliér P. P. Architects s.r.o.
Autor: Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Martina Holubová, Ing. Marek Holán, Bc. Ada Hermanová
Spoluautor: Ing. arch. Jan Procházka, Ing. arch. Lucie Čechová, Bc. Monika Mozolová,
Bc. Lucie Nováková

3. místo: sdružení architektů ŽÁLSKÝ ARCHITEKTI
Autor: Ing. arch. MgA. Jan Žálský, Ing. arch. Aneta Žvaková, MgA. Tomáš Nováček,
MgA. Vojtěch Tecl
Spoluautor: Tereza Nováková, Zuzana Včeláková, Jakub Cibula

„Odborná porota se na vítězi shodla jednomyslně, což potvrzuje kvalitu tohoto návrhu. Navíc městské části Brno-střed doporučila prověřit možnost zahuštění zástavby při ulici Hlinky
a prostupnost pro pěší z Mendlova náměstí západně okolo areálu pivovaru k veřejnému parku,“ upřesnil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Dalším tématem k prověření je podle poroty jižní část veřejné zeleně pro takzvanou Krétu, která
by mohla sloužit jako plně vybavený městský park. Dále severní část u Vaňkova náměstí jako prostranství umožňující dálkové výhledy a možnost využití prostoru nad památkově chráněnými vodárenskými objekty.

„Nyní společně s vítězi dopracujeme podle doporučení poroty jejich návrh. Ten pak předáme městu Brnu, aby podle něj mohla vzniknout územní studie, která bude podkladem pro zahrnutí změn do nového územního plánu. K architektonické soutěži také připravujeme výstavu všech soutěžních návrhů, aby si je mohla prostudovat i veřejnost,“ doplnil Ing. arch. Petr Bořecký, radní Brno-střed pro výstavbu a územní plánování. 

Městská část Brno-střed dlouhodobě prosazuje pořádání architektonických soutěží jako nejlepší cesty ke stanovení optimálního uspořádání území.

Důležité odkazy