Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)

Důležité odkazy