Čestné prohlášení - varianta C - akciová společnost