Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed pro volební období 2018–2022

Rada si stanovuje pro toto volební období následující programové závazky:

1. Hospodaření                   

Základním cílem Rady městské části Brno-střed je hospodárnost, nezadluženost a rozpočtová odpovědnost, účelné hospodaření s majetkem a odpovědná příprava rozpočtu s ohledem na dlouhodobé potřeby efektivní správy a rozvoje městské části Brno-střed.

 • Provedeme rozvahu potřebnosti finančních prostředků pro dlouhodobé efektivní hospodaření městské části.
 • Budeme pokračovat v prodeji domů a bytů v rámci pravidel stanovených městem Brnem.
 • Přípravu a realizaci investic budeme provádět na základě důkladné rozvahy i s ohledem na následnou údržbu a provoz.
 • Na základě vyhodnocení korupčních rizik budeme aktualizovat směrnici městské části Brno-střed pro zadávání veřejných zakázek.
 • Budeme využívat nástroje pro zajištění úspor výdajů při zachování kvality dodávek a služeb, a to zejména využíváním soutěžního prostředí.
 • Budeme usilovat o získávání finančních prostředků z různých dotačních titulů.
 • Granty a dotace budeme cíleně směřovat na podporu veřejně prospěšných aktivit obohacujících život občanů Brna-střed.
 • Aby měli občané Brna-střed možnost sledovat hospodaření radnice, budeme i nadále využívat formu rozklikávacího rozpočtu.

2. Správa městské části a poskytování služeb občanům

Rada bude usilovat o efektivní, vstřícnou a otevřenou správu městské části pod kontrolou veřejnosti, a to zejména s využitím moderních technologií.

 • Rozšíříme portfolio informací zveřejňovaných nad rozsah požadovaný zákonem a v uživatelsky přívětivé podobě.
 • Budeme pokračovat v rozvíjení veřejné komunikace s občany nad jednotlivými oblastmi činnosti radnice městské části, zejména v oblasti hospodaření, rozpočtu a rozvojových záměrů.
 • Zřídíme webový portál občana pro snadnější komunikaci s úřadem a sdělování informací občanům.
 • Budeme pokračovat v omezování administrativní zátěže pro živnostníky a  podnikatele v centru města.
 • Zkrátíme lhůty pro vyřizování žádosti občanů v oblastech samostatné působnosti.

3. Bytová politika

V oblasti bytové politiky budeme usilovat o zajištění kvalitního bydlení a stabilizaci dlouhodobých rezidentů Brna-střed, plnění základních sociálních funkcí obce a zachování domovního fondu městské části v přiměřeném rozsahu.

 • Při správě obecního bydlení v naší městské části zohledníme všechny potřebné aspekty, včetně zájmů dlouhodobých rezidentů a zajištění sociálních potřeb všech skupin obyvatelstva.
 • Dokončíme pasportizaci svěřeného bytového fondu.
 • Při prodeji bytů a domů budeme respektovat potřebu zachování domovního a bytového fondu v rozsahu zohledňujícím sociální a ekonomické potřeby městské části.
 • Zasadíme se o změnu mechanismu přidělování bytů tak, aby občané mohli kromě nově opravených bytů získat také byty s drobnějšími i většími opravami na jejich vlastní náklad, které jim pak budou zohledněny v nájemném. Opravy budou prováděny podle městskou částí předem schváleného projektu. Uspořené prostředky městská část využije pro rozvoj bydlení.
 • Při pronájmu bytů budeme prostřednictvím pravidel sociální bytové politiky poskytovat podporu zejména seniorům, osobám s handicapem, sociálně potřebným a mladým rodinám.
 • Podpoříme projekty sdíleného bydlení pro seniory.
 • Budeme aktivně postupovat při řešení neplatičů a osob užívajících byty v rozporu s předpisy.
 • Budeme rozšiřovat institut domovnictví v nám svěřených domech, podpoříme zavedení nových technologií spojených se správou budov a zaměříme se na opatření vedoucí k úsporám spotřeby energií a vody.

4. Životní prostředí

Pokračování v úsilí o zlepšování kvality životního prostředí a veřejného prostoru ve všech oblastech je trvalou prioritou městské části.

 • Budeme pokračovat v úsilí městské části při zlepšování kvality životního prostředí a veřejného prostoru, zejména v oblastech péče o zeleň, čistoty a úklidu, hospodaření s odpady, úspor energií, ochrany proti hluku a kvality ovzduší.
 • Pořídíme Generel parků a veřejných zelených ploch na území Brno-střed. Na tomto základě budeme zřizovat parky a další veřejné zelené plochy, kvalitně vybavené pro rekreaci občanů včetně veřejných grilů a dalších zařízení, v minimální pěší dostupnosti a přístupné po bezpečných a bezbariérových trasách.
 • V ulicích budeme vysazovat další stromy. Při rekonstrukcích ulic a inženýrských sítí budeme prosazovat výsadbu nových stromů jako neopomenutelnou součást veřejného prostoru.
 • Zvýšenou pozornost budeme ve veřejném prostoru věnovat odstraňování bariér pro rodiče s dětmi, seniory a občany s postižením. Upevníme v této oblasti spolupráci s Poradním sborem pro bezbariérové Brno.
 • Budeme klást důraz na opatření přispívající k ochlazování města – projekty na zadržování dešťové vody, zastiňování hřišť a veřejných prostranství, budování pítek, vodních prvků a další opatření.
 • Posílíme úklid ulic mokrou metodou a pokud možno bez chemie.
 • Pro zlepšení vzhledu našich ulic budeme nadále usilovat o optimalizaci počtu sběrných kontejnerů. Budeme iniciovat přesun třídění odpadů do nádob v domovních dvorech, budování podzemních kontejnerů z úrovně statutárního města Brna a zaměříme se na optimalizaci četnosti a časů svozu odpadu.
 • Podpoříme využívání systému vratných obalů při konání kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí, abychom zamezili negativnímu vlivu využívání neekologických jednorázových obalů na životní prostředí.

5. Výstavba a územní rozvoj

V oblasti výstavby a územního rozvoje budeme aktivně prosazovat zájmy městské části a jejích občanů, a to jak při přípravě nového územního plánu města Brna, tak při realizaci konkrétních staveb.

 • Pro toto volební období je v oblasti rozvoje městské části stěžejní provázání zájmů městské části a jejích občanů při pořizování nového územního plánu města Brna a s tím spojené aktivní posilování úlohy městské části v procesu rozhodování o svém území.
 • Vzhledem k vypršení platnosti Regulačního plánu městské památkové rezervace, která tvoří jádro naší městské čtvrti, v roce 2022, budeme usilovat o zahájení přípravy nového plánu.
 • Pro rozvoj městské části chceme projekčně připravit a realizovat především následující investice:
  • Rozšíření plaveckého bazénu na Kraví hoře o wellness centrum
  • Rekonstrukce Divadla Polárka
  • Rekonstrukce klubu Leitnerova
  • Příprava Dětského sportovně-kulturního centra na Starém Brně
  • Rekonstrukce parku na Moravském náměstí 
  • Rekonstrukce Mendlova náměstí
  • Rekonstrukce parku na Rooseveltově
 • U obecních projektů veřejných prostranství, jejich úprav a výstavby veřejných budov, pokládáme pro dosažení nejvyšší kvality pro potřeby občanů za samozřejmé pokračovat v pořádání veřejných architektonických a urbanistických soutěží.
 • Významné záměry městské části budeme aktivně projednávat s veřejností.

6. Doprava

Budeme podporovat všechny druhy dopravy přiměřeně potřebám občanů. Ve spolupráci s městem Brnem chceme řešit problémy obtěžující tranzitní dopravy, další rozvoj rezidentního parkování a kvality komunikací.

 • Podpoříme další rychlý rozvoj rezidentního parkování na území městské části Brno-střed, zřizovaného městem Brnem, včetně důrazu na cenovou dostupnost pro rezidenty a živnostníky.
 • Připravíme projekty ke zvýšení počtu parkovacích stání na vytížených lokalitách u nemocnic.
 • Nadále budeme pokračovat v řešení dopravní situace u škol a školek.
 • Zasadíme se o umísťování cyklostojanů a při rekonstrukcích ulic budeme zohledňovat potřeby motoristů, motocyklistů, chodců a cyklistů a klást důraz na navýšení nebo alespoň zachování počtu parkovacích stání a výsadbu stromořadí - alejí.
 • Zvýšíme bezpečnost rezidentních ulic zřízením obytných zón se sníženou rychlostí dopravy a předností chodců.
 • Budeme usilovat o zkvalitnění povrchů všech druhů komunikací.

7. Bezpečná a spořádaná čtvrť

Bezpečnost občanů, majetku a úsilí o pořádek jsou pro radu městské části trvalou prioritou. Policii ČR a Městskou policii Brno pokládáme za partnery, kteří občanům poskytnou pomoc, radu a ochranu, a naopak povedou k zodpovědnosti všechny, kteří bezpečnost a pořádek ohrožují.

 • Budeme v maximální míře spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií Brno při plnění jejich úkolů v prevenci vandalismu a kriminality, v péči o bezpečnost občanů a jejich majetku a o pořádek v našich ulicích.
 • Zvláštní pozornost zasluhuje důraz na dodržování nočního klidu po desáté hodině u restaurací a při hromadných akcích.
 • Zaměříme se také na zvýšený dohled na bezpečnost ve vybraných lokalitách včetně ostrahy parků, dětských hřišť a prostor před školami.
 • Podpoříme preventivní programy zaměřené na ochranu zranitelných občanů v rizikových situacích – především pro seniory a mládež.
 • Pokládáme za nutné zpřísnit dozor nad dodržováním stavebních předpisů, zejména s ohledem na obtěžování občanů hlukem, prachem a zábory veřejných prostranství.
 • Chceme posílit vliv městské části na koordinaci staveb a uzavírek v městské části v návaznosti na město Brno.

8. Školství

V oblasti školství rada městské části vychází z přesvědčení, že vzdělání je základní investicí pro budoucnost našich dětí. Proto budeme usilovat o maximální zkvalitnění výuky ve školách zřizovaných městskou částí.

 • Budeme podporovat zkvalitnění a specializaci škol s respektem k trendům vzdělávání a demografickému vývoji Brna-střed, aby rodiče měli možnost zvolit pro své děti vzdělávací zařízení odpovídající jejich představám.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci stávajících školních budov včetně vnitřního vybavení.
 • Provedeme celkovou rekonstrukci MŠ Kamenná tak, aby byl zahájen její provoz pro školní rok 2020–2021.
 • Zřídíme nová místa v mateřských školách Brna-střed.
 • Budeme podporovat možnost předškolního vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách, ve kterých to kapacitní podmínky umožní.
 • Budeme pokračovat v podpoře meziškolních akcí a dětských, mládežnických a neziskových organizací v oblasti sportovní výchovy a trávení volného času.
 • Budeme podporovat další vzdělávání učitelů, včetně zahraničních stáží a výměnných pobytů.
 • Budeme pokračovat v oceňování žáků a učitelů za mimořádné výsledky.
 • Podpoříme vzdělávací projekty pro děti a mládež v oblasti prevence šikany, kyberšikany a mediální gramotnosti.
 • Budeme pokračovat v projektu participativního rozpočtu v rámci základních škol.
 • Budeme podporovat stravování pro žáky se speciálními dietologickými potřebami.

9. Sociální politika

Cílem sociální politiky rady městské části je zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodnění z důvodu věku, přechodné životní nepřízně nebo zdravotního postižení.

 • Tuto politiku budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaných neziskových organizací a opatřeními v oblasti sociálního bydlení.
 • Podpoříme výstavbu startovacích a seniorských bytů a specifických forem bydlení pro seniory.
 • Podpoříme zkvalitnění vybavení a péči v domech s pečovatelskou službou tak, aby měli naši senioři příjemný a důstojný život.
 • Dokončíme transformaci pečovatelské služby směrem k posílení terénní a ambulantní péče a podpoříme kroky ke sjednocení pečovatelské služby v rámci města Brna.
 • Budeme koordinovat pro-seniorské a pro-rodinné aktivity na území městské části a vytvoříme pro ně jedno informační místo.
 • Tak jako doposud budeme dotačně podporovat organizace, které školí seniory v našich prostorách v důležitých tématech – finanční a PC gramotnost, nabídky z call center, nepoctiví prodejci a další.
 • Podpoříme komunitní kluby organizující vzdělávací projekty a budeme rozšiřovat možnosti setkávání seniorů v dalších lokalitách městské části.
 • Budeme klást důraz na mezigenerační spolupráci a péči.
 • Podpoříme aktivity směřující ke zlepšení studijních výsledků dětí ve vyloučených lokalitách prostřednictvím inovativních kulturních projektů.
 • Rozšíříme terénní služby pro osoby v trvale nepříznivé životní situaci vedoucí k jejich návratu do běžného života.

10. Kultura

Kulturní a společenské aktivity rozvíjené s respektem ke kulturnímu a historickému dědictví představují obohacení života v naší městské části a zaslouží si plnou podporu.

 • Uspořádáme každoroční již tradiční akce, jakými jsou Adventní a Velikonoční trhy, Letní kino, kulturní festival UPROSTŘED, dále akce k významným výročím či akce spojené s oživením vybraných lokalit.
 • Spolu s Augustiniánským opatstvím na Starém Brně se budeme podílet na organizaci akcí k výročí 200 let od narození Johanna Gregora Mendela v červenci 2022.
 • Podpoříme vyšší využití potenciálu kulturních institucí zřizovaných městskou částí, veřejného prostoru Brna-střed a dalších zde sídlících institucí.
 • Zajistíme opravy divadla Polárka a klubu Leitnerova.
 • Připravíme výstavbu Dětského sportovně-kulturního centra na Starém Brně.
 • Rozšíříme centra volného času o další středisko na ulici Vojtova.
 • Formou dotací a grantů podpoříme vybrané kulturní a společenské aktivity jiných pořadatelů na území Brna-střed, určených pro lidi různých zájmů napříč generacemi.
 • Budeme pečovat o svěřené památky.
 • Budeme poskytovat informace o kulturních, společenských a sportovních aktivitách na území Brna-střed prostřednictvím Zpravodaje městské části Brno-střed, webových stránek a sociálních sítí městské části.
 • Podpoříme aktivity a služby zaměřené na rozvoj turistického ruchu na území městské části a propagaci městské části a města Brna.

11. Sport

Sport je pro obyvatele naší vysoce urbanizované městské čtvrti důležitou součástí života. Budeme proto podporovat sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie.

 • Na základě přehledné mapy dostupnosti sportovišť budeme rozšiřovat počet víceúčelových hřišť na území městské části a podpoříme širší využití školních a klubových sportovišť pro širokou veřejnost.
 • Rozšíříme a propojíme stezky kolem Svratky pro cyklisty a inline bruslaře.
 • Budeme hledat možnosti výstavby celoročně fungující skate haly.
 • Pro propagaci dětského sportu oživíme náměstí Svobody vhodnými sportovními akcemi.
 • V nově vznikajících parcích a odpočinkových plochách umožníme více příležitostí pro aktivní sport včetně běžeckých, cyklistických a inline bruslařských stezek.
 • Budeme motivovat školy zřizované městskou částí k podpoře sportu po vyučování, dovybavíme je gymnastickými pomůckami a moderním zařízením pro basketbal.
 • Budeme realizovat přípravné investice pro rozvoj areálu koupaliště Kraví hora, který bude i nadále provozován městskou částí Brno-střed.

Tisková zpráva k programovému prohlášení

Programové prohášení pro období 2014–2018

Důležité odkazy