Komise životního prostředí 2018-2022

Popis činnosti komise:

 • Iniciuje, případně zpracovává podklady k návrhům vyhlášek v oblasti životního prostředí.
 • Předkládá návrhy na zlepšení životního prostředí.
 • Předkládá návrhy a vyjadřuje se k záměrům úprav veřejných prostranství – ploch veřejné zeleně řešených v kompetenci městské části Brno-střed.
 • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí Rady městské části Brno-střed v oblasti své působnosti a zaujímá k nim své stanovisko.
 • Vyjadřuje se k návrhu zabezpečení sjízdnosti komunikací v městské části Brno-střed v zimním období.
 • Vyjadřuje se ke koncepci životního prostředí statutárního města Brna a městské části Brno-střed.
 • Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství zpracované statutárním městem Brnem.
 • Projednává a vydává stanoviska k investičním i ostatním záměrům, dotýkajících se problematiky životního prostředí.
 • Zpracovává podklady pro Radu městské části Brno-střed.
 • Vydává stanoviska k žádostem o poskytnutí finančních prostředků v oblasti životního prostředí.
 • Projednává a navrhuje Radě městské části Brno-střed řešení v oblastech:
  a) způsob údržby komunikací, včetně cyklistických stezek a silniční vegetace,
  b) zimní údržba.
 • Posuzuje návrhy v oblasti zajišťování čistoty a veřejného pořádku na území městské části Brno-střed.
 • Spolupracuje s Odborem životního prostředí Úřadu městské části Brno-střed.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Pavel Dvořák     předseda komise
Martin Drdla, MSc. drdla@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
místopředseda komise
Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.   - člen komise
Jiří Zorník   - člen komise
PhDr. Jan Pazdírek   bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
člen komise
Ing. Bohumil Bílek bilek@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
Ing. Igor Kyselka, Csc.   - člen komise
Ing. arch. Filip Slezák   - člen komise
Michal Vaverka   - člen komise
Mgr. Jasna Flamiková flamikova@brno-stred.cz Zelení členka komise
Bc. Patrik Doležal dolezal@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za Piráti
člen komise
RNDr. Milena Studénková +420 542 526 152
milena.studenkova@brno-stred.cz
  tajemnice komise 

Důležité odkazy