Komise pro správu bytových domů 2018-2022

Popis činnosti komise:

 • Sleduje a vyhodnocuje stav, kvalitu, účelnost a efektivnost správy budov a pozemků svěřených městské části Brno-střed, ve správě Odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „veškerých svěřených nemovitostí“).
 • Sleduje způsob a podílí se na vyřízení stížností a podání v oblasti správy veškerých svěřených nemovitostí a doporučuje Radě městské části Brno-střed způsob řešení.
 • Projednává, navrhuje a vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje a využívání bytového a nebytového fondu na území městské části Brno-střed, koncepcím a záměrům v rámci správy a údržby veškerých svěřených nemovitostí.
 • Vyjadřuje se k veškerým záležitostem souvisejícím s využíváním, regenerací a údržbou veškerých svěřených nemovitostí.
 • Vyjadřuje se k tvorbě rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti a jeho změnám; sleduje jeho využívání.
 • Iniciativně se vyjadřuje k veškerým otázkám souvisejícím se správou veškerých svěřených nemovitostí včetně nakládání s finančními prostředky v této oblasti.
 • Ve spolupráci s příslušným odborem vznáší požadavky na plán oprav veškerých budov svěřených městské části Brno-střed a předkládá je Radě městské části Brno-střed k rozhodnutí.
 • Vyjadřuje se k žádostem o dotace v rámci veškerých svěřených nemovitostí a předkládá je Radě městské části Brno-střed k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na snížení nájmu po dobu probíhajících oprav v nebytových prostorách a předkládá je Radě městské části Brno-střed k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na umoření nákladů vložených do oprav a úprav v nájemném v nebytových prostorách a předkládá je Radě městské části Brno-střed k rozhodnutí.
 • Projednává, kontroluje a sleduje činnost bytových kanceláří, kvalitu provádění údržby a oprav bytových domů, bytů a nebytových prostor a vyjadřuje se k jejich práci a hospodaření.
 • Vyjadřuje se k návrhům na dodavatele služeb v oblasti správy veškerých svěřených nemovitostí.
 • Vyjadřuje se ke koncepci správy bytových domů v městské části Brno-střed.
 • Vyjadřuje se k návrhům pravidel souvisejících s využíváním bytového a nebytového fondu.
 • Vyjadřuje se k návrhům na postup městské části Brno-střed při zadávání veřejných zakázek.
 • Vyjadřuje se k návrhům na privatizaci domů, včetně obecných pravidel o privatizaci.
 • Projednává záležitosti spojené s pronájmem reklamních ploch.
 • Projednává záležitosti spojené s pronájmem pozemků k pěstitelským účelům.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Zdeněk Machů machu@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
předseda komise
Ing. Roman Kotěra  +420 542 526 305
kotera@brno-stred.cz
ODS místopředseda komise
Ing. Mgr. Pavel Mises mises@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za ODS s podporou Svobodných
člen komise
Martin Bundálek   - člen komise
Štefan Kuman   - člen komise  
Martin Brym    - člen komise  
Ing. Miroslav Dvořák, CSc.    - člen komise  
Ing. arch. Radim Horák   - člen komise  
Dr. Ing. Karen Kylbergerová kylbergerova@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolena za SPD
členka komise  
Marek Lukáš    - člen komise  
Tereza Válková   - členka komise 
Mgr. Martina Vránová +420 542 526 312
martina.vranova@brno-stred.cz
  tajemnice komise 

Důležité odkazy