Výbory zastupitelstva 2014–2018

Výbory zřizuje zastupitelstvo jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. V městské části Brno-střed je v souladu se zákonem o obcích zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Kontrolní výbor zastupitelstva

Úkoly kontrolního výboru:

 • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed.
 • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi Rady městské části Brno-střed a úřadem na úseku samostatné působnosti.
 • Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed.
 • Projednává připomínky a podněty občanů v oblasti samostatné působnosti.
 • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti.
 • Kontroluje realizaci přijatých opatření.
 • Kontroluje činnost komisí Rady městské části Brno-střed, zejména zda zajišťují stanovenou náplň v plném rozsahu.
 • Spolupracuje s kanceláří tajemníka Úřadu městské části Brno-střed v oblasti stížností občanů.

Složení kontrolního výboru

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Ing. Bohumil Straka, Ph.D. 542 526 336
straka@brno-stred.cz
TOP09 předseda
Mgr. Libor Šťástka stastka@brno-stred.cz ODS místopředseda
Mgr. Vladimír Stankovič stankovic@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za Žít Brno
člen
JUDr. Robert Kerndl   ODS člen
Martin Říha riha@brno-stred.cz KSČM člen
Mgr. Pavel Sázavský, MBA sazavsky@brno-stred.cz ČSSD člen
MUDr. Vojtěch Weinberger weinberger@brno-stred.cz KDU-ČSL člen
JUDr. Michal Závodský zavodsky@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za SZ
člen
Eva Švejdová 542 526 131
eva.svejdova@brno-stred.cz
  tajemnice kontrolního výboru

Zprávy kontrolního výboru

Zápisy kontrolního výboru

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA 

Úkoly finančního výboru

 • kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Brno-střed
 • vyjadřuje se k rozpočtu a k vnitřní stavbě jeho jednotlivých kapitol (náklady, příjmy, výdaje)
 • vyjadřuje se k finančními vypořádání se skutečností, k auditu, k celkovému hospodaření úřadu
 • vyjadřuje se ke změnám rozpočtu
 • vyjadřuje se k příspěvkům, darům a prominutí pohledávek
 • kontroluje příjmy a výdaje schváleného rozpočtu
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části Brno-střed


Složení finančního výboru

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Ing. Bohumil Bílek 605 585 819
bilek@brno-stred.cz
KDU-ČSL předseda
Věra Soukalová soukalova@brno-stred.cz TOP 09 místopředsedkyně
Natálie Bezvodová bezvodova@brno-stred.cz  ČSSD členka
BcA. David Butula butula@brno-stred.cz Žít Brno člen
Pavel Dvořák dvorak@brno-stred.cz ANO 2011 člen
Lucie Krčmařová lucie.heidlerova@zeleni.cz SZ členka
Mgr. Zdeněk Ručka, Ph.D. rucka@brno-stred.cz SZ člen
PhDr. Jan Pazdírek pazdirek@brno-stred.cz ANO 2011 člen
Mgr. Ctibor Pelikán pelikan@brno-stred.cz KDU-ČSL člen
Mgr. Vladimír Stankovič stankovic@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za Žít Brno
člen
Mgr. Libor Šťástka stastka@brno-stred.cz ODS člen
Mgr. Renata Štrbáková 542 526 133 renata.strbakova@brno-stredcz   tajemnice výboru

 

Zprávy finančního výboru

Důležité odkazy