Programové prohlášení 2014–2018

Plnění: 97,78%

1.

Zvýšíme transparentnost práce radnice.

Transparentnost je zvyšována průběžně, a to jak na základě zákonných povinností, např. o registru smluv, tak i vnitřním nastavením procesů. Je to např. směrnice o uveřejňování smluv v registru smluv, vydání nové směrnice o zadávání veřejných zakázek apod. Byla zavedena protikorupční linkarozklikávací rozpočet a další. Konkrétní naplňování tohoto bodu se prolíná i do ostatních níže uvedených. Kromě jiného jsou materiály do Rady městské části k dispozici předem všem zastupitelům v elektronické formě.

 100%
2.
Budeme zveřejňovat smlouvy podle návrhu zákona o registru smluv dle modelu Rekonstrukce státu. Zpřístupníme informace podléhající zákonné povinnosti zveřejnění tak, aby byly dostupné široké veřejnosti i odborníkům ke strojovému zpracování.

Bylo zavedeno již v roce 2017. Smlouvy jsou podle zákonných povinností zveřejňovány a probíhá pravidelná kontrola správnosti tohoto úkonu.

 100%

3.

Pro občany zjednodušíme a zpřehledníme úřední postupy.

Na webu městské části je zveřejněno devět infografik pro základní životní situace, které občany jednoduše a názorně navedou při řešení úředního postupu, a další se aktivně připravují. Pravidelně aktualizujeme informace na webu radnice, kde jsou informace k životním situacím dostupné i pro cizince, a to v angličtině a ruštině. Významným posunem ve zjednodušení úředních postupů pro občany je zřízení Miniúřadu v budově radnice. Miniúřad, který je dostupný 5 dní v týdnu, maximálně využívá všechny informace a formuláře, zpracované na webu radnice.

 100%

4.

Zprovozníme nízkoprahové zařízení, které bude bezplatně nabízet služby úřadu bez administrativních překážek.
V dubnu 2018 byl zahájen provoz Miniúřadu v přízemí Úřadu městské části Brno-střed na Dominikánské 2. Poskytuje poradenství a pomoc s úředními dokumenty, služby Czech Pointu, vidimaci a legalizaci. Funguje pět dní v týdnu s významně rozšířenou pracovní dobou oproti běžným úředním hodinám. Tisková zpráva
 100%
 5.
Zprovozníme elektronický hepl desk (podněty,připomínky, stížnosti, dotazy) s garantovanou dobou odpovědi

Do konce roku 2018 bude zavedena možnost vzdáleného sledování vyřizování žádosti občana. Bude tak vědět, v jaké fázi se jeho záležitost nachází. Tato služba bude dostupná neustále prostřednictvím webového portálu, do kterého občan jednoduše zadá obdržený kód. Tato inovace bude hrazena z evropských fondů v rámci IT výzvy č. 28. V rámci této výzvy bude dále zaveden rezervační systém na všechny odbory úřadu, občan tedy přijde na úřad v danou hodinu a nebude muset čekat. Podobná služba je již dostupná pro klienty Odboru matrika.

 90%
6.
Zavedeme jmenovité hlasování jak v Radě městské části Brno-střed i jejích komisí, tak ve výborech Zastupitelstva městské části Brno-střed.

Bylo zavedeno. Tisková zpráva

 100%

7.

Otevřeme výbory Zastupitelstva městské části Brno-střed i komise Rady městské části Brno-střed odborníkům z řad veřejnosti.

Bylo zavedeno.

 100%

8.

Budeme zveřejňovat videozáznam z jednání Zastupitelstva městské části Brno-střed na internetu.

Jednání zastupitelstva jsou pravidelně on-line přenášena a zveřejňována na stránkách ÚMČ Brno-střed během jednání. Jednání lze sledovat zde.

 100%

9.

Zavedeme rozklikávací rozpočet městské části napojený na související dokumenty (smlouvy, objednávky, faktury apod.).

Rozklikávací rozpočet byl zaveden. Lze v něm sledovat jeho složky a související data. Rozpočet je k dispozici zde.

 100%

10.

Zavedeme transparentní systém zadávání a realizace veřejných zakázek a výběrových řízení.

Od  1. 1. 2018 je v účinnosti nová směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, včetně postupu pro zadávání koncesí malého rozsahu. Směrnice klade maximální důraz na transparentnost a soulad s principy zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Je kladen velký důraz např. na řádné stanovení předpokládané hodnoty VZ. Přílohou směrnice jsou nové vzorové formuláře pro zaznamenání jednotlivých kroků zadávacího řízení, právě s ohledem na maximální transparentnost.

 100%

11.

Budeme využívat veřejné elektronické aukce.

Ve spolupráci s Odborem informatika (případný zadavatel komodit vhodných pro nákup formou veřejné elektronické aukce) je stále řešena možnost využití veřejných elektronických aukcí. Technicky je řešení připraveno přes systém E-zak. Je připraven a bude realizován nákup komodit (kancelářské potřeby, čisticí prostředky a tonery).

 80%

12.

V maximální míře umožníme zapojení veřejnosti do projednávání strategických dokumentů a projektů městské části.

Občané mohou sdělit svůj názor pravidelně na každém jednání zastupitelstva vždy po 16.00 hodině, ihned po zahájení a schválení základních kroků. Občané tuto formu komunikace s radnicí hojně využívají. Každý občan se zde může ptát na to, co ho zajímá, případně vznášet další podněty a nápady. K tématům, které se dotýkají občanů městské části, pravidelně pořádáme veřejné diskuse a projednání, setkání s architekty, odborníky a dalšími zodpovědnými osobami. O veřejných diskusích a projednáních občany vždy včas informujeme ve Zpravodaji MČ Brno-střed, na webu MČ Brno-střed i na facebookovém profilu radnice.

 100%

13.

Na úřadu městské části zlepšíme pracovní klima jak ve vztahu samosprávy k úředníkům, tak i ve vztahu úředníků k veřejnosti.

V roce 2017 byl na radnici zřízen a otevřen Family point v prostorách Oddělení matriky, kde se nejvíce zdržují rodiče s dětmi. Family point slouží nejen návštěvníkům radnice, ale i široké veřejnosti. Instalovali jsme nový navigační systém ve všech prostorách radnice pro snazší orientaci veřejnosti. Podařilo se zlepšit úklid v budovách městské části, začal se třídit odpad. Zavedli jsme průběžnou kontrolu na veřejných toaletách v budovách radnice. V rámci radnice jsou zavedeny dezinfekční prostředky. Realizována byla i rekonstrukce radničního podloubí a bylo rozšířeno ozelenění nádvoří radnice květinami. Byla otevřena dolní brána z ulice Dominikánská. V rámci zavedení systému společenské odpovědnosti byly podpořeny aktivity vedoucí k zapojení zaměstnanců do života vnějších zainteresovaných stran, např. projekty dobrovolnictví. Byl aktualizován systém benefitů pro zaměstnance. Došlo k přestěhování některých odborů úřadu, což výrazně zlepšilo prostorové podmínky pro zaměstnance i pro klienty, a také řádně naplnilo zákonné podmínky pro prostory a zázemí Odboru sociálního. Při plánování rozvoje zaměstnanců byl akcentován rozvoj kompetencí zaměstnanců v oblasti jednání s klienty. V rámci genderového auditu byla získána i zpětná vazba v oblasti neformálních vztahů na úřadě. Pro veřejnost i zaměstnance úřadu nově slouží Kniholavička Dominika na nádvoří radnice. Tisková zpráva

 100%

14.

Posílíme protikorupční procesy v rámci úřadu městské části a zapracujeme je do pravidel řízení úřadu.
V této oblasti proběhlo školení zaměstnanců napříč odbory zaměřené na protikorupční problematiku, zaměstnancům úřadu je k dispozici protikorupční příručka. Pro veřejnost i zaměstnance byla zavedena protikorupční linka.
 90%

15.

Zpravodaj městské části Brno-střed bude respektovat doporučení vzešlá z projektu Radniční listy bez cenzury.

V září 2017 proběhla kompletní změna grafiky Zpravodaje MČ Brno-střed. Nový vizuál vzešel z otevřeného výběrového řízení. I nadále pracujeme na zpravodaji tak, aby byl redakčně veden v maximální možné míře podle pravidel a doporučení projektu Radničních listů bez cenzury, například:
- Objektivně šířit informace potřebné pro svobodné vytváření názorů občanů
- Dávat dostatečný prostor pro vyvážení názorových proudů tak, aby občan získal informace i o názorech alternativních, o možných protinávrzích, výsledcích diskusí apod.  
- Nestranně a v dostatečném rozsahu, bez ohledu na stranickou příslušnost, uveřejňovat radniční i opoziční názory.
V roce 2018 proběhlo koncesní řízení na zajištění inzerce ve zpravodaji, aby byla ověřena stávající cena, která vstupuje do ceny tisku a částečně ji hradí. Vzhledem k tomu, že na požadovanou cenovou hladinu nikdo nereagoval, je zřejmé, že aktuální cenová politika je nastavena správně. Zároveň došlo k ověření, že pokud by zpravodaj realizovala externí redakce, došlo by k významnému navýšení ceny výroby zpravodaje, které by neúměrně zatížilo rozpočet radnice. Došlo tedy k ověření, že stávající systém vydávání zpravodaje, které je vždy na závěr kontrolováno Redakční radou, složenou ze zástupců všech politických stran zastupitelstva a odborníků, je správný.

 100%

16.

Budeme provozovat moderní, přehledný a funkční web radnice městské části.

Na webových stránkách bude nově rezervační systém na všechny odbory úřadu. Tato funkcionalita bude zavedena do konce roku 2018 a je hrazena z evropských fondů. Občané mohou vidět na webu přítomnost úředníků na pracovišti, průběžně zavádíme infografiky pro pomoc s orientací v životních situacích. Již déle jsou na webových stránkách k nahlédnutí vnitřní předpisy úřadu a byly doplněny virtuální prohlídky u prostor k pronájmu. Graficky jsme sjednotili záhlaví v rámci dalších webů, sloužících pro městskou část tak, aby bylo občanům jasné, že se daný web vztahuje k městské části Brno-střed. Na stránkách jsou vždy aktuální přehledné informace o akcích v městské části. V roce 2017 bylo neziskovou organizací TyfloCentrum Brno provedeno uživatelské a odborné hodnocení webu z hlediska osob se zrakovým postižením. Obdržené poznatky jsou postupně implementovány.  Na webu dále došlo ke zpřehlednění výstupů ze zastupitelstva - k jednotlivým projednávaným bodům lze shlédnout video, poslechnout si zvukový záznam, přečíst si zápis z jednání a z hlasování. V květnu 2016 byl spuštěn redesignovaný web městské části na novém redakčním systému. Na základě uživatelského testování občanského spolku „Přístupnější stát“ došlo zároveň k úpravám webu tak, aby byl uživatelsky přívětivější a přístupnější všem občanům bez ohledu na věk či počítačové dovednosti. Spočívá to zejména v přehledném řazení úředních záležitostí a zjednodušené navigaci na webu. Rovněž došlo k maximálnímu ztransparentnění všech podstatných náležitostí týkajících se hospodaření městské části nebo zveřejňování povinných informací. Design webu je nově responzivní, je optimalizován pro všechny druhy mobilních zařízení.

 100%

17.

Prověříme možnost zavedení bezplatného elektronického podpisu pro občany.

Bylo prověřeno v roce 2016. Byl proveden průzkum a osloveny 3 certifikační autority, poskytující elektronický podpis. Z průzkumu vyplývá, že zavedení elektronického podpisu pro občany v současné době bohužel není možné z důvodu vysokých nákladů na podpis.

 100%

18.

Zavedeme systém hodnocení spokojenosti veřejnosti s činností úřadu.

Dlouhodobě se snažíme získávat zpětnou vazbu od občanů, kterou pravidelně vyhodnocujeme a pracujeme s ní. V roce 2018 získal úřad městské části Brno-střed certifikát o udržovaném systému managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016. Tisková zpráva Úřad je možné dále hodnotit pomocí hodnocení společnosti na Google.com. Aktuálně také připravujeme vlastní systém sběru zpětné vazby tak, aby odpovídal nové směrnici GDPR.

 100%

 

ROZPOČET, INVESTICE A HOSPODAŘENÍ S OBECNÍM MAJETKEM

 

Plnění:

95,71%

19.

Udržíme vyrovnaný rozpočet městské části Brno-střed.

Bod je naplňován každoročně. Výdaje, které vyplývají z uzavřených smluvních vztahů a závazky, které musí úřad plnit, jsou pokryty ve schváleném rozpočtu. Rozpočet je možné sledovat zde.

 100%

20.

Umožníme veřejnosti podílet se na rozhodování o využití části rozpočtu městské části Brno-střed (tzv. participativní rozpočet).

Ve školním roce 2017/2018 byl ve všech základních školách MČ Brno-střed spuštěn projekt Participativní rozpočet do škol. Radnice vyčlenila pro každou školu 30 000 Kč na projekty žáků, zajistila zaškolení koordinátorů z řad pedagogů a metodické materiály pro všechny kroky projektu. Žáci se tak připravují na využívání demokratických procesů, jako je např. hlasování, v budoucnu. Aktuálně se rozbíhá na dvou základních školách druhé kolo Participativního rozpočtu do škol, ostatní školy se do programu přidají na podzim tohoto roku. Rozpočet na druhé kolo je pro každou školu 35 000 Kč. O projektu jsou informováni rodiče žáků i široká veřejnost. Celoměstský projekt participativního rozpočtu s názvem Dáme na vás městská část Brno-střed i nadále aktivně podporuje, spolupracuje při jeho realizaci a propaguje ho.

 95%

21.

K přípravě významných investičních i jiných projektů aktivně přizveme veřejnost tak, aby lidé, jichž se plánované kroky přímo dotýkají, měli příležitost se k nim vyjádřit.

Bod je naplňován dlouhodobě. S dostatečným časovým předstihem svoláváme veřejná projednávání pro občany městské části Brno-střed, aby byli buď včas informováni o připravovaných projektech a změnách, nebo se k nim mohli vyjádřit. Závěry těchto setkání jsou jedním z podkladů pro návrhy úprav diskutovaného veřejného prostoru. V roce 2018 jsme projednávali s občany např. směnu domů v Brně-střed, úpravy vnitrobloků na Bakalově nábřeží a Čápkova/Jana Uhra. Ve spolupráci s Magistrátem města Brna probíhají projednání chystaného rezidentního parkování. Od roku 2017 také probíhají pravidelné Besedy se starostou městské části, na kterých mohou občané vyjádřit své názory a zeptat se na cokoliv, co je v rámci městské části Brno-střed zajímá.

 100%

22.

Zhodnotíme stav budov ve správě městské části (především škol, školek, budov úřadu apod.), připravíme konkrétní plán jejich energetických renovací, které zajistí nižší spotřebu energie a tím i nižší provozní náklady hrazené z rozpočtu obce.

Kromě níže uvedených postupů jsme naše aktivity rozšířili o zajištění bezbariérového přístupu do objektu radnice. Vzhledem k tomu, že budova ÚMČ Brno-střed na Dominikánské ulici svou členitostí naprosto znemožňuje pohybově handicapovaným osobám jakýkoliv přesun po pracovištích úřadu, byla zpracována studie pro zajištění maximální bezbariérovosti úřadu v souladu se stanoviskem Odboru památkové péče. Skloubení požadavku památkářů a zpřístupnění úřadu osobám s tělesným postižením bylo pojato jako další úkol programového prohlášení. Městská část Brno-střed s OŠSKM pokračuje v opravách školských objektů dle střednědobého plánu a dle momentálních potřeb školských objektů. V roce 2018 proběhla výměna oken na ZŠ Nám. Míru, bude započata generální rekonstrukce MŠ Kamenná, přestavba školnického bytu ZŠ Husova pro potřeby ŠD a školy, velká rekonstrukce výdejny na ZŠ a MŠ na náměstí 28.října a mnohé další akce. Dlouhodobě se snažíme maximálně efektivně využívat zdroje, chystáme projektovou dokumentaci na zateplení budov. V roce 2016 byla zahájena velká pasportizace (zjištění stávajícího stavu) bytového fondu, která detailně zpracuje stavebnětechnický stav bytových budov ve správě městské části. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace na výměnu oken objektu radnice. V současné době je mapována situace pro možnost zajištění dotací na tuto akci. Od počátku volebního období byly odstraněny také všechny havarijní stavy objektů školských zařízení, jednalo se zejména o střechy. Byly plně zrekonstruovány tři zahrady při mateřských školách, zrekonstruovány všechny tělocvičny, které rekonstrukci vyžadovaly, a byla opravena řada odborných učeben. Na několika objektech byla vyměněna okna a došlo k zateplení. Všechny objekty byly pasportizovány a byl sestaven střednědobý plán oprav na další období.

 85%

23.

Zpracujeme strategický plán rozvoje městské části a zajistíme včasnou přípravu projektů financovatelných z evropských fondů. Budeme usilovat o zajištění vícezdrojového financování takových projektů, včetně spolupráce veřejného sektoru s privátním.
Bod byl naplněn již v roce 2017. Radnice získala dotace pro projekt Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed, který je aktuálně ve fázi realizace. Úřad má dále podán navazující projekt Managementu řízení a rozvoje lidských zdrojů a projekt modernizace IT, který je aktuálně také ve fázi realizace. Úřad má nově vytvořen a schválen Strategický plán rozvoje městské části na období 2018–2025. Tisková zpráva
Dále jsme získali podporu pro projekt CERIecon, na kterém spolupracujeme s Hospodářskou komorou. Projekt je zaměřený na podporu začínajících podnikatelů. Dále usilujeme o získání financí v rámci dotačního programu IROP.
 100%

24.

Formou transparentních grantových řízení budeme podporovat místní kulturní, sportovní i zájmové občanské aktivity.

Rada městské části Brno-střed na 96. zasedání konaném dne 19. 9. 2016 schválila vyhlášení dotačních programů na rok 2017. Jedná se o zcela nový systém přidělování dotací, který umožňuje transparentní soutěž za jasných pravidel, která jsou předem dána. Tisková zpráva. Tento systém byl aplikován i pro rok 2018.

 100%

25.

Zavedeme rychlou a důslednou správu pohledávek.

Pohledávky jsou v prvotní fázi vymáhány jednotlivými odbory a následně Odborem právním a organizačním. Směrnice pro nakládání s pohledávkami byla připomínkována jednotlivými odbory a nyní je finalizována po právní stránce.

 90%

 

BYDLENÍ A SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

 

Plnění:

100%

26.

Pronajímání obecních bytů bude probíhat na základě transparentních pravidel.

Zastupitelstvo městské části Brno-střed schválilo aktualizovaná Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed. Ta vycházejí z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, která byla schválena Zastupitelstvem města Brna dne 20. 06. 2017 a jsou vytvořena na základě požadavku na transparentnost procesu. Tisková zpráva

 100%

27.

Budeme usilovat o postupné obsazení dlouhodobě nepronajatých bytů.

Od 1. 10. 2017 jsou účinná nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, na základě kterých může být předmětem pronájmu pouze byt způsobilý k užívání. Pro městskou část to znamená, že je potřeba postupně opravovat všechny volné byty. To zajišťuje Odbor investiční a správy bytových domů. Obsazení volných bytů řeší následně Odbor bytový. Odbor investiční a správy bytových domů ve spolupráci se Správou nemovitostí městské části Brno-střed zajistil od září 2016 opravu 84 bytových jednotek a v roce 2017 70 bytových jednotek. Dlouhodobě nepronajaté byty se nacházejí převážně v domech ve špatném technickém stavu. Vytvořili jsme systém zveřejňování volných bytů nejen na úřední desce, ale i prostřednictvím webových stránek, např. realitního serveru Sreality. Tisková zpráva

 100%

28.

Vytvoříme strategii bydlení v obecních bytech, která bude obsahovat koncepci modernizace bytového fondu.

Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed navazují na platná pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady schválené Zastupitelstvem města Brna. Strategie bydlení je tedy úzce provázána. Městská část Brno-střed se aktivně zapojuje do schválených programů, ve věci modernizace bytového fondu provádí či připravuje opravy nejen jednotlivých bytů, ale rovněž i celých bytových domů. Odbor investiční a správy bytových domů ve spolupráci se Správou nemovitostí městské části Brno-střed zajistil od září 2016 opravu 84 bytových jednotek a v roce 2017 70 bytových jednotek. Na rok 2018 je projekčně připravena kompletní rekonstrukce dvou bytových domů.

 100%

29.

Při pronajímání městských nebytových prostor budeme přihlížet k pestrosti nabídky služeb v dané lokalitě.

Bod byl naplněn v roce 2017. Při posuzování nabídek žadatelů je přihlíženo k navrhovanému účelu nájmu.

 100%

30.

Zavedeme internetový portál, který umožní nájemníkům předávat požadavky na správce.

Bylo zavedeno začátkem roku 2015. Portál byl spuštěn a je využíván.

 100%

31.

Připravíme pasportizaci bytového fondu. 

Veřejná zakázka na pastportizaci (zjištění aktuálního stavu) bytového fondu, jako základní materiál pro detailní evidenci nemovitého majetku a jeho konkrétního stavu, byla dokončena a aktuálně probíhá vlastní sepisování a měření v jednotlivých bytech a domech ve správě městské části Brno-střed. Vzhledem k množství bytů bude pasportizace probíhat ještě několik měsíců.

 100%

32.

Zavedeme pečlivou kontrolu prací provedených a předávaných jednotlivými dodavateli.

Bylo zavedeno v roce 2016. Pro zlepšení kvality stavebních prací při opravách bytového fondu se snažíme maximálně využívat institutu externího výkonu odborného technického dozoru ve spolupráci s kmenovými techniky dotčeného odboru.

 100%

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

 

Plnění:

92,35%

33.

Podpoříme zkvalitnění veřejných prostranství.

V roce 2015 byl na přání občanů místně zvýšen počet stanovišť na separovaný sběr odpadů. Od roku 2016 každoročně, rok 2018 nevyjímaje, jsou v MČ Brno-střed realizovány úpravy vzhledu vybraných stanovišť s kontejnery na separovaný sběr odpadů, čímž dochází ke zkvalitnění této služby občanům. Počínaje rokem 2016 jsou na vybraná místa ve veřejném prostoru instalovány sáčky na psí exkrementy. Tisková zpráva V místech neumožňujících výsadbu standardních dřevin byl v druhé polovině 2017 realizován na území MČ pilotní projekt výsadby tzv. vertikální zeleně s názvem Ozelenění stožárů, který spočívá ve výsadbě popínavých rostlin takřka ke dvoum desítkám vybraných stožárů DPMB. Tisková zpráva Ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a.s. jsou pak průběžně opravovány chodníky a patníky. V roce 2015 byl zrekonstruován park u Letohrádku Mitrovských, na přelomu roku 2016 a 2017 byla realizována zásadní revitalizace největšího parku na Starém Brně, vnitrobloku mezi ulicemi Křídlovická-Zahradnická-Poříčí-Ypsilantiho Tisková zpráva, který získal ocenění v soutěži Park roku. Je připravený projekt na rekonstrukci parku Dvorského a dokončení úpravy v prostoru Žlutého kopce - tzv. Helgoland 3. etapa. Po architektonicko-urbanistické soutěži na úpravu zelené plochy na Mendlově náměstí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní a následně proběhnuvším výběru zhotovitele v těchto dnech probíhá realizace stejnojmenné investiční akce, která přinese viditelnou a zcela zásadní proměnu části Mendlova náměstí. Průběžně jsou zřizovány nové květinové záhony v parkových plochách ve správě městské části, např. na Mendlově či Moravském náměstí. Během podzimu 2017 proběhla úprava parkové plochy na nároží ulic Dřevařská-Botanická, která jasně definovala klidový parkový prostor a prostor pro pohyb vozidel. Tisková zpráva Na podzim 2017 byla zpevněna pěšina vedoucí kolem areálu koupaliště na Kraví hoře. Výsadbou vegetační clony tvořené habry a tisy na podzim 2017 došlo k odclonění bloku Křídlovická č. 54-68 od rušné ulice Poříčí, před zdejší domy byla vysázena nová kvetoucí alej. Tisková zpráva Ke zlepšení došlo i za blokem domů na ulici Nové sady 39-45a, kde byla provedena dílčí úprava plochy využívané pro parkování vozidel. Stejným způsobem městská část Brno-střed přistupuje k úpravě i dalších míst, která slouží živelnému parkování. Rovněž se již dopracovává projektová dokumentace na cestní síť především severního svahu Kraví hory a ještě v roce 2018 se bude realizovat její první etapa zahrnující i frekventovanou pěší spojku mezi ulicí Žižkovou a parkem na Kraví hoře. Ve spolupráci s DPMB se podařilo v roce 2017 zkulturnit přednádražní prostor. Na nástupní ostrůvky byl umístěn nový mobiliář, ostrůvky byly předlážděny. Z velké části se podařilo z centra Brna vytlačit černý výlep. Průběžně jsou na přání občanů do veřejného prostoru instalovány nové odpadkové koše a lavičky. V jarních měsících roku 2018 byl spuštěn projekt Adopce zeleně, na základě kterého mohou aktivní spoluobčané sami přispět ke kultivaci vzhledu veřejných prostor formou výsadeb dřevin nebo květinových záhonů. MČ Brno-střed si vzala na svá bedra i realizaci dvou vítězných projektů v rámci participativního rozpočtu (projekt Dáme na vás), a to projektů s názvy "Záchody na Kraví hoře" a "Altánek-tančírna v parku", které budou realizovány ještě do konce roku 2018 v úzké součinnosti s jejich navrhovateli.

 100%

34.

Budeme odstraňovat zbytečné překážky a bariéry, které brání v pohybu, zvláště pak nevidomým, hendikepovaným či rodičům s kočárky.

Veškeré městskou částí Brno-střed realizované úpravy veřejných prostor od zásadních rekonstrukcí až po pouhé instalace jednotlivých laviček nebo stojanů na kola se dělají tak, aby nebyly překážkou v pohybu právě nevidomým, hendikepovaným anebo rodičům s kočárky. Velkým zlepšením bude realizace rezidentního parkování, která jasně vymezí místa pro parkování vozidel. To zlepší bezpečnost pohybu pro maminky s kočárky i handicapované. V oblastech rezidentního parkování bude rovněž navýšen počet míst pro parkování občanů se ZTP.

 90%

35.

 Nejlepší řešení pro oživení veřejných prostranství, včetně nábřeží řek, budeme hledat pomocí veřejných architektonických soutěží (u menších projektů vyzvanou soutěží).

V roce 2017 proběhly soutěže na úpravu zelené plochy na Mendlově náměstí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní a na revitalizaci parku na Moravském náměstí. Připravuje se architektonicko-urbanistická soutěž na rekonstrukci parku Rooseveltova. I nadále budeme pokračovat v úpravách veřejných prostor formou vyzvaných či otevřených veřejných soutěží. Ve spolupráci s dalšími městskými částmi a Magistrátem města Brna je oživováno nábřeží Svitavy. Veřejná architektonická soutěž, kterou spravoval Magistrát města Brna, proběhla i pro nábřeží Svratky, kde se zpracovává projektová dokumentace. Tisková zpráva

 90%

36.

Při rozhodování o veřejném prostoru budeme ke konkrétním místům přistupovat vždy s respektem k dané lokalitě.

Všechny úpravy veřejných prostor jsou již realizovány se zohledněním tohoto aspektu a v tomto duchu budeme i nadále pokračovat. Přitom vycházíme jak z našich dlouhodobých zkušeností, tak námětů a názorů zejména těch spoluobčanů, kteří v jejich blízkosti bydlí či pracují.

 100%

37.

Na tvorbě podoby veřejných prostranství budeme spolupracovat s fakultou architektury.

Nejnovějším výsledkem spolupráce s VUT Brno, Fakultou architektury, je ideový návrh zřízení nového městského parku Kraví hora a dostavby okolí. Návrh je vystaven na radnici v tzv. Galerii schody. Tiskový zpráva Již dříve byla navázána spolupráce se zahradnickou fakultou Mendlovy univerzity v Brně, například při návrhu revitalizace mezi ulicemi Neumannova a Preslova, a s Fakultou architektury VUT Brno například ohledně tvorby nové podoby zahrádek v městské části Brno-střed. Tisková zpráva

100%

38.

Budeme se snažit, aby parky, dětská hřiště, rekreační a sportovní plochy byly snadno pěšky dostupné všem obyvatelům městské části. Budeme se snažit řešit dostupnost sociálního zázemí pro návštěvníky.

Dostupnost ploch je zohledňována např. při plánování, kde bude jaké hřiště/sportoviště postaveno/rekonstruováno. Pro veřejnost je nově otevřeno dětské hřiště ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora. Široké veřejnosti jsou určena nová sportoviště postavená v letech 2015–2017 v parku na Kraví hoře, při ulici Hluboká a ve vnitrobloku ulic Křídlovická-Zahradnická-Poříčí-Ypsilantiho. V roce 2017 také vzniklo veřejné hřiště na discgolf v lokalitě u Zvonařky. I nadále pokračujeme v inventuře nevyužitých ploch na území městské části.
V rámci rekonstrukce parkové plochy na Mendlově náměstí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní, probíhající právě v těchto dnech, vznikají i veřejné toalety. Všechny veřejné toalety provozované městskou částí Brno-střed jsou od od 1. ledna 2018 zdarma, což rovněž zvyšuje jejich dostupnost pro širokou veřejnost a může přispět i k větší kultivaci veřejných prostor.Tisková zpráva Probíhá také dotační systém pro restaurace a kavárny v centru města, jehož cílem je umožnit turistům a návštěvníkům využívat toalety v těchto podnicích zdarma. Tisková zpráva V parku na Kraví hoře vzniknou veřejné toalety v rámci projektu Dáme na vás. Toalety zdarma fungují také v Björnsonově sadu.

 90%

39.

Plochy, u nichž nelze v brzké době očekávat stavební využití, budeme chtít dočasně využít ve prospěch volnočasových aktivit Brňanů. Budeme podporovat nové využití brownfieldů s cílem nalezení nového využití těchto ploch a staveb oproti výstavbě na „zelené louce“.

Praktickým příkladem jsou například přípravné práce související s plánovaným odstraněním bývalé tzv. Kadetky při ulici Žižkova. Dále bylo např. postaveno veřejné hřiště na discgolf, a to v dlouhodobě nevyužité a zanedbané lokalitě u autobusového nádraží Zvonařka. S cílem zatraktivnit tuto opomíjenou lokalitu probíhala v jarních měsících roku 2018 i úprava tamější živelné vegetace s cílem co nejvíce otevřít tento areál široké veřejnosti.

 70%

40.

Zlepšíme úklid veřejných prostranství a péči o zeleň. Zrevidujeme smlouvy s externími úklidovými firmami, zajistíme důslednou kontrolu kvality úklidu. Nastavíme pravidla tak, aby při úklidu nedocházelo k ohrožování zdraví.

Na podzim 2016 došlo k přímému zadání provádění vybraných úklidových prací jedné z dominantních městských akciových společností, od kterého očekáváme ještě větší zlepšení v provádění uvedených služeb. Uzavřením příkazní smlouvy s městskou společností Brněnské komunikace, a.s. probíhá celoroční údržba místních komunikací hned ve třech lokalitách, a to Masarykova čtvrť-Staré Brno, Staré Brno-Štýřice a Veveří-Trnitá. Tyto oblasti jsou již nyní uklízeny bez chemie, použít chemii může firma pouze se souhlasem MČ Brno-střed, k čemuž v loňském roce nedošlo ani jednou. Od prosince 2016 probíhá intenzivní úklid 24 hodin denně 7 dní v týdnu v oblasti přednádraží a nejbližším okolí, který se velmi osvědčil. Tisková zpráva Využíváme dotací z úřadu práce a zaměstnáváme veřejně prospěšné pracovníky, kteří zajišťují každodenní úklid v ulicích města. Na úklid dohlíží specializovaný pracovník, který je schopen obratem reagovat na zjištěné nedostatky. Soustavně pracujeme na zkvalitnění kontroly úklidu veřejných prostranství, parkově upravené plochy nevyjímaje. Nově vysazené stromy ošetřujeme plastovým obalem proti poškození psí močí, distribuovali jsme sáčky na psí exkrementy ke košům, instalovali jsme 4 ks psích pisoárů, části trávníků oživujeme kvetoucími záhony. Na podnět občanů byly dosazeny stromy na místa, kde chyběly. Ke zlepšení úklidu veřejných prostranství a tím i jejich vzhledu by mohlo přispět i právě probíhající plošné ošetření cca. 170 ks odpadkových košů v samotném centrum města nátěrem výrazně znesnadňujícím tzv. černý výlep.    

 100%

41.

Zavedeme transparentní a férový systém obsazování míst na tržištích.

Obsazení prodejních míst v parku na Moravském náměstí bylo v roce 2016, 2017 i 2018 řešeno formou aukce, což současně přispělo i k většímu výnosu do pokladny městské části. Tisková zpráva Přidělování míst na Zelném trhu probíhá podle předem vyhlášených pravidel, přičemž je brán zřetel i na výsledky kontrol České potravinářské inspekce a dalších.

 100%

42.

Budeme podporovat prodejce a trhy s místními či charitativními produkty. Rozšíříme tyto trhy na další vhodná místa v centru města, nezávisle na ročním období.

Prodej zemědělských produktů probíhá i na Moravském náměstí, kde je nově v provozu také prodej kávy a originální zmrzliny. Na Zelném trhu byly v roce 2016, 2017 i 2018 vytvořeny podmínky pro charitativní prodej a prezentaci neziskových organizací, jako například Dobrokávy Tisková zpráva. V rámci adventních trhů na Zelném trhu a Moravském náměstí bylo v roce 2017 a 2018 bezúplatně poskytnuto neziskovým organizacím celkem pět prodejních stánků.

 100%

43.

Zjednodušíme proces povolování restauračních a kavárenských zahrádek na ulicích. Budeme podporovat jejich celoroční provoz a pro jejich vzhled a provoz vytvoříme manuál podle osvědčených vzorů z jiných měst.

Silniční správní úřad jednotlivá vyjádření shromažďuje u jednotlivých referentů, kteří tyto RZ povolovali i v minulosti, a tak je úředníci mohou využívat a není nutné je opakovaně požadovat po klientech v případě, že nedochází ke změnám. Metodika ÚMČ Brno-střed byla zrušena, jelikož se do řízení o povolení Zvláštní užívání komunikace restauračních zahrádek jako dotčený orgán přihlásil Odbor Památkové péče Magistrátu města Brna, který v únoru 2017 vytvořil svou metodiku, která byla v mnoha bodech podobná připravené metodice ÚMČ Brno-střed. V případě nezměněného rozměru a vzhledu restaurační zahrádky je vydané závazné stanovisko k povolení restauračních zahrádek Odborem Památkové péče Magistrátu města Brna v Městské památkové rezervaci platné i pro následující období. Závazné stanovisko MMB OPP silniční správní úřad nevyžaduje v případě, že na restaurační zahrádce není použito ohrazení, podesta nebo markýza se samonosnou konstrukcí. K prodloužení doby vydání rozhodnutí Zvláštního užívání komunikace na restaurační zahrádky dochází i v případě udělování souhlasu MČ Brno-střed ke zřízení restaurační zahrádky za vlastníka místní komunikace dle čl. 30 odst.1 písm. f) Statutu města Brna, který si příslušný silniční správní úřad musí vyžádat, ale zároveň po dohodě došlo ke zlepšení v případě zkrácení doby při předkládání do Rady MČ Brno-střed. V dalším období by bylo řešením prodloužení platnosti souhlasu za vlastníka místní komunikace na 3 roky (MČ BS a Brněnské komunikace a.s.) v případě, že nedojde ke změně vzhledu, umístění a rozměru restaurační zahrádky. Zjednodušení je také v případě stanoviska Policie České republiky, konkrétně Dopravního inspektorátu, který vydal stanovisko ke všem ZUK v pěší zóně historické části města Brna na dobu 1 roku a u kterého byla jeho platnost prodloužena na rok 2018. 

 80%

44.

Provedeme inventuru nevyužitých ploch na území městské části a vyhodnotíme, které lze zastavět domy, které proměnit ve smysluplný veřejný prostor a které „vrátit“ krajině.

V březnu roku 2018 byla úspešně ukončena architektonicko-urbanistická soutěž Park Rooseveltova v Brně, kde vítězný návrh nejlépe splnil očekávání zadavatele na budoucí podobu parku, případné dokončení zástavby ul. Rooseveltovy i veřejný prostor před plánovanou dostavbou parkové fronty bloku Jezuitská. Tisková zpráva Dále právě probíhá realizace parku na Mendlově náměstí.

 100%

45.

Ve spolupráci s vedením města Brna zrevidujeme navrhovanou podobu Jižního centra s cílem zajistit, aby zde vznikla čtvrť v souladu se soudobými trendy udržitelného rozvoje měst.

Z úrovně města se uskutečnily dvě architektonické soutěže na řešení rozvoje Jižního centra - Mezinárodní otevřená soutěž s polohou nádraží tzv. Petrov, druhá soutěž s navrhovaným nádražím ve variantě U řeky. Obě soutěže přinesly nové pohledy na to, jak by bylo možné území Jižního centra koncipovat. Realizace dalších navazujících kroků v území je však závislá na rozhodnutí o konečném umístění nádraží. Městská část Brno-střed poskytuje maximální součinnost jak Magistrátu města Brna, tak Kanceláři architekta města při těchto soutěžích.

 60%

46.

Budeme zlepšovat dostupnost kontejnerů na tříděný odpad. Budeme řešit úpravy kontejnerových stání tak, aby se staly přirozenou součástí veřejného prostoru. Budeme rozšiřovat počet míst, kde jsou kontejnery na tříděný odpad přímo v domě.

V průběhu roku 2017 a 2018 úspěšně proběhl projekt Černé za barevné, v rámci nějž bylo v městské části dodáno do domů 644 nádob na papír a 698 nádob na plast. Tisková zpráva Na základě dohody byl již projekt předán Odboru životního prostředí MMB a žadatelé směřují požadavky o dodání nádoby nebo rozšíření jejich počtu na tuto instituci. V oblasti Stránice bylo do domů dodáno celkem 261 nádob na bioodpad. Dále pokračujeme v monitorování zaplnění venkovních veřejných stanovišť a postupně je také upravujeme.

 100%

47.

Budeme pracovat na rozšíření wi-fi připojení zdarma na další veřejná prostranství v centru města.

V součinnosti s Magistrátem města Brna a Technickými sítěmi Brno a.s. dochází k rozšiřování bezplatného wi-fi připojení o další místa. Tisková zpráva Na Zelném trhu, Jakubském náměstí a náměstí Svobody je zavedeno wi-fi zdarma. Toto připojení již prošlo pilotním provozem a je plně k dispozici občanům.

 100%

48.

Budeme usilovat o zkultivování přednádražního prostoru.

Od prosince 2016 došlo ke spuštění tzv. nonstop úklidu celého přednádražního prostoru a proběhla celková obměna všech laviček na nástupních tramvajových ostrůvcích, kde byly osazeny vandalismu odolné lavičky z nerezu umožňující snadnou a intenzivní údržbu. Tisková zpráva Nově také uklízíme centrum strojem pracujícím s horkou tlakovou vodou. Tisková zpráva Ve spolupráci s DPMB byly předlážděny nástupní ostrůvky, které byly vybaveny vodícími liniemi. Taktéž se věnujeme i prostoru za nádražím, kde dochází k rušení nelegálního stánkového prodeje. Tisková zpráva Ve spolupráci s novým vlastníkem býv. OD Tesco jsme zintenzivnili úklid míst často znečišťovaných osobami bez domova v okolí OD.

 100%

49.

Budeme prosazovat regulaci komerční velkoplošné a středněplošné reklamy (billboardy, midiboardy apod.) spolu se zákazy určitých typů na konkrétních místech (například osvětlených billboardů u domů a křižovatek) s cílem snižování světelného smogu, větší bezpečnosti na silnicích a výrazného zlepšení estetiky veřejného prostoru. Budeme potírat veškeré nelegální reklamní plochy.

Dochází k potírání černého výlepu. Opatřením směřujícím proti nelegálnímu výlepu je například ošetření povrchů tímto nešvarem nejvíce zatížených odpadkových košů tzv. antiplakátovacím nátěrem, což by mělo přispět ke zlepšení estetiky veřejného prostoru. Zároveň jsou nabízeny alternativní formy propagace.
Stavební úřad úzce spolupracuje s Odborem památkové péče za účelem jednotného postupu. Probíhá kontrola a odstraňování nepovolené reklamy na území naší městské části s důrazem na Městskou památkovou rezervaci Brno. Odbor investiční a správy bytových domů kontroluje reklamní zařízení umístěná na domech svěřených do správy městské části, stejné kroky činí i Odbor správy majetku MMB.
Rada městské části Brno-střed schválila nový návrh nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Návrh nařízení byl následně upraven dle požadavků Živnostenského úřadu města Brna, který jej již rozeslal k připomínkám jednotlivým městským částem. Živnostenský úřad města Brna návrh nařízení aktuálně připravuje k projednání na schůzi Rady města Brna, která je oprávněna k jeho schválení.
V úzké součinnosti s Odborem památkové péče MMB, Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v Brně a Kanceláří architekta města Brna byl již vytvořen Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed. Cílem tohoto manuálu je nastavení jednotných a v praxi velmi variabilních pravidel designu pro označování provozoven a outdoorovou reklamu na území naší městské části. Manuál je schválen, v průběhu září 2018 proběhne osvětová kampaň k jeho použití. Tisková zpráva.

 90%

 

DOPRAVA

 

Plnění:

65%

50.

Nechceme přizpůsobovat město dopravě, ale dopravu městu.

Městská část Brno-střed se podílí na přípravě rezidentního parkování, které rezidentům Brna-střed významně usnadní parkování v okolí bydliště a navíc vyznačení RP zpřehlední situaci na vozovkách, a to tak, že zajistí dostatečné rozhledy pro chodce a zavede zóny 30, takže komunikace budou bezpečnější i pro chodce. Městská část usiluje  o zřízení nových přechodů a míst pro přecházení na významných městských třídách a ulicích. Realizaci těchto opatření má v kompetenci Odboru dopravy MMB.

 80%
51.
Budeme usilovat o snížení zatížení centra Brna automobilovou dopravou.

Zavedení rezidentního parkování je v kompetenci Magistrátu města Brna. Městská část se aktivně podílí na jeho přípravě. V září bude RP zavedeno v historickém centru města, v listopadu pak v oblastech ulic třída Kpt. Jaroše, Antonínská a Gorkého. Městská část výhody RP intenzivně komunikuje s občany, pořádá na dané téma veřejné besedy a projednání. Dále si Rada městské části Brno-střed stanovila priority v oblasti cyklistické dopravy, jakožto alternativě k individuální automobilové dopravě, a podílí se na jejich přípravě v rámci pracovních cykloskupin na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. ÚMČ Brno-střed započal zpracování vlastního Plánu Brna.

 50%

52.

Podpoříme rozvoj MHD, včetně posilování kapacity spojů a zvyšování komfortu nabízených služeb.

Městská část se podílí na realizaci zastávky Lerchova. Dále urguje vznik zastávky Trýbova a podporuje vznik zastávky Kounicova u Moravské zemské knihovny. Zřizování zastávek je v kompetenci města Brna, městská část Brno-střed intenzivně intervenuje, aby byly zřízeny co nejdříve.

 80%

53.

Podpoříme využívání cyklodopravy (samostatné cyklopruhy, zprůjezdnění centra, systémy bezpečného parkování, nastartování bikesharingu, podpora carsharingu apod.).

Městská část prosazuje přípravu a realizaci prioritních opatření v rámci pracovních cykloskupin, realizace opatření je v kompetenci Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Pronájem nebytových prostor pro Bike Kitchen Brno byl od MČ Brno-střed poskytnut za zvýhodněnou cenu. MČ Brno-střed usiluje o začlenění carsharingu do systému rezidentního parkování jako alternativy individuální automobilové dopravy.

 40%

54.

Budeme dbát na potřeby pěších (bezbariérové úpravy, bezpečné přechody pro chodce apod.).

V obytných oblastech bude v rámci systému rezidentního parkování docházet k postupnému zavádění zón 30, tzn. omezení rychlosti na 30 km/h. Kromě toho se městská část snaží iniciovat vznik nových přechodů a míst pro přecházení na významných městských třídách a ulicích, např.Grohova x Arne Nováka, Bezručova, Kounicova x Sušilova, Bratislavská u Radosti, Nádražní, Lidická, Husova, Vídeňská, Mendlovo náměstí, Úvoz x Údolní (je součástí připravované rekonstrukce semaforů na této křižovatce, plánovaný termín realizace 7/2019) nebo Botanická x Dřevařská. Jejich realizace je v kompetenci Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Bezbariérová úprava byla realizována na základě požadavku např. na ulici Hybešova, nyní např. Bohuslava Martinů. Bezbariérově byl upraven Björnsonův sad, zaměstnanci úřadu prošli školením o potřebách handicapovaných a bezbariérových úpravách. Na prvních třech základních školách proběhl projekt Bezpečné cesty do škol, v jehož rámci děti zmapovaly místa, kde se na cestě do školy necítí bezpečně a proč. Na místa, která nejčastěji označily, byla dopravními odborníky navržena opatření ke zvýšení bezpečnosti. Nyní je třeba tyto návrhy dovést k realizaci. Již probíhá druhá etapa na dalších pěti základních školách.Tisková zpráva.

 80%

55.

Po podrobné veřejné diskusi budeme postupně zavádět rezidentní parkovací zóny ve všech oblastech Brna-střed.
Městská část se aktivně zapojuje do přípravy rezidentního parkování, který připravuje Odbor dopravy Magistrátu města Brna a společnost Brněnské komunikace. Byly uspořádány besedy s občany z jednotlivých oblastí, které slouží jednak k informování občanů, jednak ke sběru jejich podnětů, které jsou využity při navrhování jednotlivých oblastí i dílčích opatření.Tisková zpráva V květnu a červnu 2018 proběhly další besedy s občany z prvních oblastí, kde bude rezidentní parkování na podzim 2018 spuštěno.
 80%

56.

Postupně s výstavbou parkovacích domů v centru se budeme snažit rušit odpovídající počet míst na chodnících a ulicích v historickém centru Brna.

Rada městské části Brno-střed schválila v rámci stanovení parkovacích režimů v centru (pro rezidentní parkování od 05/2017) zrušení části parkovacích míst na Dominikánském náměstí ve vazbě na zprovoznění parkovacího domu Panenská. Dále schválila redukci parkování na ulicích Veselá, Vachova, Nádražní a na Jakubském a Kapucínském náměstí, která je zahrnuta v návrhu rezidentního parkování.

 80%

57.

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna budeme usilovat o vyřešení problémů spojených se zrušením přechodu na křižovatce Údolní–Úvoz.

Je dokončena aktualizace územní studie, která zahrnuje řešení křižovatky Úvoz x Údolní včetně přechodu. Jeho realizace je navázána na rekonstrukci ulice Údolní s křižovatkou na Úvoze.  Na Odbor dopravy MMB byla v únoru 2017 znovu zaslána žádost o přípravu a realizaci stavebních úprav - obnovení přechodu Údolní x Úvoz. V současné době zpracovala společnost Brněnské komunikace projektovou dokumentaci na rekonstrukci světelného signalizačního zařízení na ul. Úvoz x Údolní a její součástí je i tento přechod pro chodce. Tato rekonstrukce světelného signalizačního zařízení by měla předcházet rekonstrukci křižovatky a je plánována na červenec roku 2018.

 30%

 

BEZPEČNOST

 

Plnění:

99,6%

58.

Ve spolupráci s primátorem města Brna změníme přístup a priority Městské policie Brno tak, aby byl posílen komunitní charakter její práce.

Vzájemná spolupráce s Městskou policií je nyní na velmi dobré úrovni. Kontinuálně a pravidelně probíhají zavedené schůzky, které posilují charakter komunitní práce Městské policie Brno.

 100%

59.

Budeme ve spolupráci s městskou policií usilovat o to, aby ze sociálně vyloučených oblastí bylo bezpečné místo, kde se žije dobře všem obyvatelům bez rozdílu etnik.

Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií, zástupci neziskových a charitních organizací a sociálních pracovníků se podařilo zklidnit vyhrocenou situaci v lokalitě Zderadova. Ve spolupráci s těmito organizacemi řešíme i další podobné lokality, ve kterých by mohly vznikat problémy.

 100%

60.

Zapojíme strážníky do kontroly udržování pořádku v určené lokalitě.

Ve vyloučené lokalitě v okolí Šujanova náměstí a Mlýnské ulice kolem Armády spásy se situace výrazně zlepšila. Trestné činy zde v poslední době nejsou evidovány, stížnosti občanů výrazně poklesly. Pohyb strážníků je zde možno registrovat denně.

 100%

61.

Budeme vyžadovat důslednější a pečlivější práci městské policie.

Tok informací mezi Městskou policií a MČ Brno-střed je pravidelný a systematický. Městská policie je průběžně informovaná o veškerých shromážděních a pořádaných akcích na území městské části. Pohyb hlídek Městské policie na hlavním nádraží je pravidelný a masivní. Trestné činy zde v poslední době nejsou páchány, avšak z důvodu největší frekvence pohybu občanů je evidován nárůst přestupků. I přes tuto skutečnost doznala situace na hlavním nádraží výrazného posunu k bezpečnému pohybu občanů na tomto nejdůležitějším dopravním uzlu Brna.

 98%

62.

Pomůžeme lidem v krizové situaci, ovšem ostře budeme postupovat proti těm, kteří pomoc zneužívají.
V roce 2018 jsme získali finance z OP Zaměstnanost na projekt Podpora rozvoje sociálních služeb na území městské části Brno-střed. Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity sociálních služeb v podmínkách městské části. Probíhá audit Family friendly community, který monitoruje potřeby a požadavky rodin v naší městské části.
 100%

 

ŠKOLSTVÍ

 

Plnění:

92,64%

63.

Efektivně zapojíme městskou část Brno-střed do celoměstského systému zápisu do mateřských škol.

Městská část Brno-střed se do celoměstského systému zápisu do mateřských škol připojila v únoru 2015. V rámci tohoto systému se dlouhodobě daří umístit všechny děti z městské části Brno-střed do školek. Tisková zpráva

 100%

64.

S předstihem budeme vytvářet potřebná nová místa v mateřských školkách a podpoříme také vznik dětských skupin a dalších forem péče o dítě.

Momentální kapacita mateřských škol je dostačující i s ohledem na demografický vývoj. Od školního roku 2016/2017 byla otevřena jedna nová třída v MŠ Brno, Pšeník, a výhledově bude otevřena jedna nová třída v MŠ na Údolní 9.

 100%

65.

Posílíme zapojení rodičů do chodu škol a školek.

U všech základních škol fungují školské rady a rodičovské iniciativy.

 100%

66.

Budeme iniciovat rodičovské rady také ve školkách.

Všechny mateřské školy úzce spolupracují s rodiči. Většina MŠ má ustaveny spolky rodičů jako zapsané spolky u OR. Dobře nastavená spolupráce mezi rodiči dětí, školami a zřizovatelem funguje i nadále.

 90%

67.

Připravíme základní školy na nápor silných ročníků, tak aby se vyšší počty školáků negativně neodrazily na kvalitě výuky.

Na nápor silnějších ročníků jsou školy zřizované městskou částí dobře připraveny. Stávající kapacity jsou dostačující a nástup silnějších ročníků neovlivňuje kvalitu vzdělávání.

 100%

68.

Základní školy budou poskytovat kvalitní vzdělání všem žákům, včetně těch, kteří do nich vstupují se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Tato nutnost vyplývá z novely školského zákona od 1 .9. 2016. Na tento trend jsou základní školy Brna-střed dobře připraveny. Postupně jsou budovány bezbariérové vstupy do škol, všechny nové projekty již s bezbariérovostí počítají. V roce 2018 bude přistavěna výtahová věž u ZŠ a MŠ Kotlářské jako nejlepší řešení bezbariérovosti pro toto zařízení.

 95%

69.

Podpoříme zapojování škol z naší městské části do brněnské sítě „Otevřených škol“.

Se školami probíhají jednání. Nastavit systém není jednoduché, je nutné působit na školy a postupně měnit trend ve vnímání okolí a komunity bezprostředně v okolí škol. Trend začleňování škol do systému pokračuje.

 70%

70.

Vytvoříme podmínky pro zlepšení kvality stravování ve školách a školkách. Podpoříme cenovou dostupnost obědů.

Radnice ve spolupráci se školami úspěšně pokračuje v nastartovaném trendu zlepšování kvality stravování. Ze všech škol byly odinstalovány automaty s nezdravými pochutinami, pokračují projekty Ovoce do škol a Mléko do škol. Sortiment v automatech byl obměněn za ovoce a zdravé produkty. Postupně vymizely automaty na slazené nápoje. Proběhlo několik jednání s vedoucími školních jídelen týkající se zlepšení a zpestření jídel. Městská část také pořádala přednášku týkající se zdravého stravování, kde vystoupil zástupce projektu Skutečně zdravé školy. Trendem je využívat regionální potraviny a zvýšit podíl ovoce a zeleniny na talířích dětí. Jedna z našich jídelen se zúčastnila celorepublikového finále o nejlepší školní oběd 2016. Tisková zpráva.

 95%

71.

Podpoříme nabídku cenově dostupných zdravých svačin ve školách. V jídelníčku budeme preferovat zastoupení potravin z jižní Moravy.

Dodávka kvalitních regionálních potravin je nyní ve školách samozřejmostí. Školní jídelny odebírají produkty od místních farmářů, řezníků apod. Proběhlo několik jednání s řediteli školních jídelen týkající se zlepšení a zpestření jídel. Městská část pořádala přednášku na téma zdravého stravování, kde vystoupil zástupce projektu Skutečně zdravé školy.

 99%

72.

Omezíme dostupnost automatů na sladkosti a nevyhovující nápoje ve školách.

Byly zavedeny nové automaty do škol, které nabízí zdravé svačinky, mléko a ovocné šťávy.

 100%

73.

Budeme usilovat o to, aby sportoviště u škol byla v odpoledních a večerních hodinách otevřena veřejnosti.

Byla zrekonstruována již většina tělocvičen a školních hřišť, která jsou v odpoledních hodinách jsou dostupná veřejnosti za jasně stanovených smluvních podmínek. Běžnou praxí je pronájem tělocvičen pro volnočasové sportování veřejnosti. Snažíme se o zpřístupnění hřišť veřejnosti v časech, kdy nejsou hřiště poskytována v rámci pronájmů.

 70%

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA A AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ KOMUNITY

 

Plnění:

100%

74.

Ve spolupráci se školami a školskými zařízeními, neziskovými organizacemi, probační a mediační službou, státní a městskou policií připravíme systém práce s rodinou.

I nadále pokračují již dříve nastavené osvědčené principy a projekty. Pracovníci OSPOD se účastní porady ředitelů škol a pravidelných setkání za účelem lepší spolupráce, předávání zkušeností a informací mezi odborem a školami. Pracovníci OSPOD jsou účastníky Kulatého stolu s neziskovými organizacemi. V rámci zlepšení systému práce s rodinou pokračujeme v koncepci rozvoje na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, která byla zahájena v červnu 2015 navýšením 3 funkčních míst na toto oddělení s ohledem na plnění standardů kvality práce. V březnu 2016 byla zřízena nová specializovaná místa pro terénní sociální práci, abychom zintenzivnili a zefektivnili práci v terénu a postupně tak docházelo k sanaci rodin. Z iniciativy OSPOD se konaly dva Kulaté stoly v objektu prostupného bydlení na Francouzské ulici 42. OSPOD se setkává se zástupci MMB a zástupci NNO. Pracovnice OSPOD vystoupila na minikonferenci s příspěvkem na téma spolupráce OSPOD s NNO. Vedoucí odboru a OSPOD jsou členky pracovní skupiny Rodina a zdraví zabývající se koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám. Spolupráce s organizacemi vyplývá z každodenní praxe, kterou využíváme v maximální míře a v rozsahu, který nám umožňuje zákon.

 100%

75.

Budeme podporovat spolkový život, občanské aktivity, kluby seniorů, mateřská centra atd.

Dlouhodobě pokračujeme ve fungujících projektech a akcích pro seniory. V městské části Brno-střed aktivně fungují dva kluby seniorů na ul. Václavská 3 a Křenová 39. Senioři se zde věnují různým činnostem, účastní se přednášek, zapojují se do projektů naší radnice, klub na ul. Václavské se aktivně podílel v projektu Čtení pohádek dětem v MŠ. Oba kluby pořádají výlety, setkávají se, to vše za finanční i osobní podpory radnice. Gratulace seniorům, kteří v daném měsíci oslavili svá významná životní jubilea, je zavedenou tradicí radnice. V těchto aktivitách budeme pravidelně každoměsíčně pokračovat. Dříve jsme docházeli za jubilanty do jejich bydlišť, snažíme se tak obohatit společenský život našich seniorů.
V centru denních služeb (dále jen "CDS") při pečovatelské službě MČ BS nabízíme seniorům různé aktivity. V červenci se pořádají akce: péče o balkónovou zahrádku, sklizeň a průběžné zpracovávání úrody, výroba zeleninových salátů, dezertů apod. Klienti mohou využít akce mimo CDS, např. vyhlídkovou jízdu minibusem po památkách města Brna, návštěvy Domova Nojmánek na ulici Neumannova 11 při příležitosti Dne otevřených dveří, společné grilování na terase, odpolední trénink paměti pod vedením odborného školitele a další.

 100%

76.

Budeme přispívat na volnočasové programy pro seniory a podporovat projekty aktivního stárnutí.

Nově v roce 2017 a 2018 proběhla na radnici série přednášek pro seniory zdarma. Přednášky byly věnovány tématům, která jsou seniorům blízká, např. jak rozpoznat tzv. šmejdy a nenaletět jim, jak rozpoznat klamavé e-maily a obchodní nabídky nebo právní poradenství v oblastí dluhů, exekucí nebo nastavení závěti. Každoročně navrhujeme v rámci rozpočtu navýšení finančních prostředků pro volnočasové programy našich seniorů v klubech seniorů. Seniory v aktivním stárnutí podporujeme i v centru denních služeb při pečovatelské službě MČ BS. Denně jsou pro uživatele CDS přichystány výchovné, vzdělávací a aktivizační programy jako cvičení paměti, výtvarná, hudební a pohybová činnost, návštěvy koncertů, výstav a divadel, výlety, nebo např. možnost unikátní prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu, koncert Filharmonie Brno v Besedním domě, vystoupení dětí z mateřských škol k svátku matek, plavby parníkem po přehradě a mnohé další. Radnice se zajímá o život seniorů v městské části Brno-střed, finančně přispívá na programy a projekty. V současné době domlouváme i spolupráci s divadlem Polárka, kdy by senioři navštívili v rámci centra denních služeb dopolední vystoupení a naopak herci navštívili naše zařízení. Pokud se naskytne vhodný projekt či nabídka, je ze strany radnice vždy využita.

 100%

77.

Budeme zapojovat seniory do života obce například nabídkami dobrovolnické výpomoci.

Seniory z klubů důchodců na Křenové ul. a na Václavské ul.  jsme zapojili do projektu týkajícího se bezpečnosti seniorů. Nadále pokračujeme v oslavách jubilejních narozenin, při kterých jsou senioři zváni k posezení na naši radnici. Setkání slouží současně i jako beseda. Senioři jsou informováni o akcích pořádaných radnicí a o možnosti aktivním zapojení se do některých z nich, na dotazy odpovídají zástupci radnice. Jubilejní setkání se seniorům velmi líbí, povídají si mezi sebou a jak se někteří svěřili, jsou po dlouhé době ve společnosti.

 100%

78.

Budeme pomáhat při řešení bytové situace seniorů.

Již dlouhodobě nejen v rámci poradenství pomáháme při řešení bytové situace seniorů. Jsme nápomocni při podání žádostí jak o byt, tak do zařízení sociální péče. Doporučujeme přidělení bytů prostřednictvím sociální komise a za spolupráci bytového odboru. Doporučujeme žádosti do domů s pečovatelskou službou. Podporujeme možnost samostatného bydlení a setrvání seniorů co nejdéle v jejich nejpřirozenějším prostředí. Účastníme se pravidelně pracovní skupiny Prevence bezdomovectví a Komunitního plánování, kde hájíme zájmy seniorů, navrhujeme řešení. Nastavením spolupráce s dotčenými subjekty se snažíme předcházet zadluženosti, popř. vystěhování seniorů. V případě, že k vystěhování dojde, jsme osobně účastni výkonu rozhodnutí, při kterém se snažíme eliminovat následky tím, že ve spolupráci s MMB, neziskovými organizacemi apod., řešíme jejich tíživou bytovou situaci. Podporujeme mezigenerační bydlení i nové trendy směřující k přirozené formě bydlení.

 100%

79.

Budeme zlepšovat nabídku služeb sociální péče pro seniory v jejich vlastním prostředí.

Pečovatelská služba nabízí sociální péči poskytováním kvalitní sociální služby tak, aby mohl senior co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, zůstal zachován jeho dosavadní způsob života, kvalita a soběstačnost. Od října 2015 je zajištěna terénní služba v domácnostech seniorů v pracovní dny do 17.00 hod. (dříve do 15.30 hod.). Pro seniory je velmi důležitá kvalita stravy, která je díky dodavateli ŠJ Nádvorní, jež je vítězem několika gastronomických soutěží, na vysoké úrovni. Naší 100% účastí se podílíme na tvorbě komunitního plánování v Brně.
Každoročně pro seniory pořádáme Den otevřených dveří v sídle pečovatelské služby na ul. Lipová 31, Brno. Pečovatelská služba MČ BS je zapojena do veřejné zakázky Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ve městě Brně, kde realizátorem výzkumu je CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií) při Katedře sociální politiky a sociální práce MU. Cílem je dosáhnout co největší informovanosti o potřebách sociálních služeb pro seniory.

 100%

80.

Budeme se snažit zajistit dostatek kapacit pro méně soběstačné seniory v adekvátním bydlení se sociální péčí.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb v pracovní skupině Senioři opětovně informujeme o nutnosti navýšení počtů domů s pečovatelskou službou. Nadále podporujeme bydlení, aby naši senioři setrvali co nejdéle v přirozeném prostředí. Tyto informace pravidelně podáváme na různých setkáních, určených pro seniory, např. jubilejní narozeniny. Dále v rámci poradenství při návštěvách seniorů na pracovišti, při podávání žádostí na sociální bydlení, v rámci prevence, v rámci spolupráce s Odborem pečovatelské služby.

 100%

81.

Využijeme možností podpořit zaměstnávání lidí, kteří mají obtíže s uplatněním na otevřeném trhu práce.

V loňském roce byla započata spolupráce s Charitou Brno, kdy pracovníci jejího zařízení CELSUZ poskytují služby sociální rehabilitace pracovníků, radnice zaměstnaným v rámci veřejně prospěšných prací. Smyslem služby je příprava klientů na přechod do zaměstnání na otevřeném trhu práce tj. na nedotovaných pracovních místech. Nadále pokračuje zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na úklidové práce. Přijetí všech 10 pracovníků v rámci smluvy s ÚP a charitou již bylo dokončeno.

 100%

82.

Podpoříme projekty prevence ztráty bydlení.

Projekt Prevence ztráty bydlení byl úspěšně schválen donorem a s účinností od 1. 2. 2018 započala jeho realizace. MČ Brno-střed se prostřednictvím SNMČ podílí 1,4 úvazkem dluhového poradce a také na pozici metodika celého projektu. Projekt bude realizován po dobu tří let a jeho přínosem by měla být stabilizace nájemních poměrů v obecních bytech u osob, ohrožených zadlužením a ztrátou bydlení z důvodu dočasných výpadků příjmu. Tisková zpráva Doplňujícím efektem projektu bude zmapování nejčastějších příčin ohrožení ztrátou bydlení a návrh systémového řešení (institucionalizace) jeho prevence.

 100%

83.

Zlepšíme prevenci sociálně-patologických jevů.

Od 1.3. 2018 probíhá v městské části Brno-střed projekt Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed, jehož cílem je prevence sociálně-patologických jevů a zlepšení sociální sítě. Sociální odbor je v tomto projektu aktivní v činnostech informační a komunikační kampaně, rozvoje sociální cílené práce se sociálně vyloučenými osobami a potřebnými rodinami, vytvoření funkční sítě poskytovatelů sociálních služeb. Pracovníci OSPOD dlouhodobě vystupují jako lektoři pro justiční akademii pro téma Trestná činnost mládeže, mravnostní kriminalita, nebo jako školitelé pro zdravotnický personál FDnsP. Dále spolupracují s Policií ČR, Masarykovou univerzitou, Potravinovou bankou, Krajským úřadem Jmk a dalšími organizacemi.

 100%

84.

Budeme trvat na zákazu tvrdého hazardu na území městské části a budeme hledat účinné prostředky regulace v případech nových forem hazardních her.

Zákaz tvrdého hazardu zůstává v platnosti. Byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky uvolňující pouze tzv. živou hru ve vymezených lokalitách. Tisková zpráva.

 100%

 

KULTURA A SPORT

 

Plnění:

97,1%

85.

Budeme usilovat o zajištění co nejširšího přístupu k informacím o kultuře.

V červnu 2018 bude nově spuštěn informační servis pro občany v MHD a v podchodu u hlavního nádraží. Zapojili jsme se do projektu MVČR PMA 3, jehož cílem je modelování informací o životních událostech pro občany. Připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a NSZM redesign informací pro občany na webových stránkách formou e-shopu. Dále zveřejňujeme tyto informace na webových stránkách a facebooku městské části, ve Zpravodaji městské části a formou letáčků a plakátů na všech dostupných místech.

 100%
86.
Navýšíme prostředky na podporu živé kultury, spolkové činnosti a komunitního soužití, včetně malých akcí sousedského charakteru. Podporu budeme přidělovat transparentně formou grantů.

Rada městské části Brno-střed pro rok 2018 schválila vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury, sportu, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve výši 1 500 000 Kč.

 100%

87.

Akcím a projektům s kulturní a sportovní tematikou budeme pravidelně zdarma poskytovat prostor pro prezentaci ve Zpravodaji městské části Brno-střed, stejně jako na webových stránkách a na facebookovém profilu městské části Brno-střed.

Aktivně podporujeme a propagujeme neziskové a charitativní projekty. Spolupracujeme s organizacemi, které pořádají kulturní, vzdělávací, sportovní a společenské akce pro veřejnost v naší městské části, jako např. Lipka, Otevřená zahrada, Vesna, CVČ Lužánky, CRSP a mnohé další, a uveřejňujeme pravidelně ve všech dostupných médiích pozvánky na jejich akce. Akce jsou zpravidla podpořeny také záštitou starosty. Dále propagujeme akce pořádané radnicí i jejími příspěvkovými organizacemi, a to všemi dostupnými prostředky, tedy na webových stránkách, na sociálních sítích, ve Zpravodaji a na volných plochách v rámci radnice (nástěnkách, stojanech apod.). Synchronizujeme propagaci v rámci sociálních sítí mezi všemi profily zřizovaných organizací, např. Trhy na ZelňákuBotankaLeitnerkaPolárkafestival UprostředSportovní a rekreační areál na Kraví hoře a další.

 100%

88.

Budeme usilovat o stabilizaci systému podpory sportu na úrovni městské části.

Trend úspěšně pokračuje. V rámci areálu koupaliště Kraví hora byla v roce 2018 otevřena panaromatická mobilní sauna. Posouvání sportu se v MČ Brno-střed velmi daří, byla vybudována nová sportoviště, vybudováno hřiště na discgolf, vyměněny mantinely ledové plochy na Úvoze, proběhla řada vylepšení v areálu SRAKH na Kraví hoře, nastaven moderní systém nákupu permanentek apod. Byla nastavena nová pravidla na čerpání dotací tak, aby byl celý systém transparentní a lépe vyhovoval běžným organizacím při získávání dotací. Jde o to, aby byl systém měřítelný a více spravedlivý.

 95%

89.

Budeme podporovat všestranné pohybové aktivity a projekty se zaměřením především na děti a mládež.

Byly založeny basketbalové přípravné kurzy pro žáky 1. stupně, běhy pro žáky základních škol a další, které úspěšně pokračují. Na základních školách byly zavedeny pohybové přípravné kurzy. Jsou podporovány i sportovní přípravné kurzy v MŠ, byla navázána těsnější spolupráce s jednotou Sokol Brno I. Pravidelně se konají Dny s dětskou gymnastikou, které mají základnu na dvou základních školách. V zimní sezóně 2017/2018 byl dětem zpřístupněn Bruslák na Moravském náměstí, kde mohli žáci základních škol zřizovaných městskou částí Brno-střed v dopoledních hodinách bruslit zdarma.

 90%

90.

Umělcům zpřístupníme nevyužité nebytové prostory.

Usnesením RMČ/2016/98/60 byla schválena veřejná prezentace nabídky dlouhodobě volných prostor k pronájmu prostřednictvím Zpravodaje městské části Brno-střed, webových stránkách městské části Brno-střed, popř. dalšími způsoby směrem k případným zájemcům z řad umělců či neziskových organizací všeho druhu s cílem průběžného hledání zajímavých nabídek v souladu s programovým cílem RMČ Brno-střed. Tisková zpráva

 100%

91.

Vytvoříme podmínky pro rozvoj kulturního života v celém centru města, včetně odstranění zbytečných byrokratických překážek pro oživování veřejného prostoru profesionálním i amatérských „pouličním“ uměním.

Pokud není pro tato vystoupení nezbytné vyřídit povolení k záboru pozemní komunikace, není v současné době ze strany úřadu žádné zásadní omezení s výjimkou nutnosti v případě potřeby takovou akci ohlásit, popř. dodržovat obecně závazné předpisy statutárního města Brna.

 100%

92.

Budeme klást důraz na tělesnou výchovu a sport v mateřských a základních školách.

V roce 2018 bylo vybudováno centrum Dětské gymnastiky na ZŠ Horní a další bude otevřeno na ZŠ Úvoz do konce roku 2018. Děti MŠ a žáci ZŠ se v roce 2018 zúčastní celkem 4 akcí s Dětskou gymnastikou. Bude vybudováno workoutové hřiště na ZŠ Hroznová. Důraz je kladen na rekonstrukce tělocvičen a školních sportovišť. Byla dokončena rekonstrukce všech tělocvičen, jejichž stav to vyžadoval. Zakoupeny byly další nové sady na dětskou gymnastiku a již druhým rokem pokračuje projekt Dětská gymnastika pro mateřské školy. V mateřských školách podporujeme rozvoj sportovních aktivit, pořízeno bylo sportovní náčiní do třech mateřských škol. Na podzim 2016 se MŠ účastnily veletrhu Sportlife.

 95%

93.

Ve spolupráci se sportovními kluby a v součinnosti se statutárním městem Brnem budeme podporovat rozvoj mládežnického sportu.

Navázaná spolupráce s jednotou Sokol Brno I a dalšími sportovními kluby fungují. Podpora mládežnického sportu na všech školách probíhá např. formou přípravných kurzů a zlepšením celkového zázemí pro sportování mládeže. Podílíme se na akci Den náborů v parku na Kraví hoře. Podporujeme rozvoj sportu na základních školách, například založením basketbalových přípravných kurzů.

 93%

94.

Budeme podporovat osvětu v oblasti historie městské části. Budeme hledat nové způsoby, jak vazby k místu posílit.

Od začátku roku 2017 vznikla nově ve Zpravodaji MČ Brno-stře celostránková rubrika s názvem Historie, která se věnuje historii města, a mezi čtenáři se stala velmi oblíbenou. Při rekonstrukcích významných domů a dalších historických renovovaných objektů umisťujeme informační tabule o dějinách stavby a dané lokality. O historicky šetrných opravách informujeme veřejnost např. pomocí Zpravodaje MČ Brno-střed. Pokračujeme v pořádání komentovaných procházek pro veřejnost po různých lokalitách MČ se zaměřením na dějiny našeho města.
V rámci zadání architektonických soutěží, které MČ vypisuje, klademe důraz na připomínání dějin daného území. V rámci Otevřené radnice budeme i letos pořádat komentované prohlídky radnice vč. širšího historického výkladu o dějinách Brna, a v rámci akce uspořádáme výstavu o historii radnice a jejího okolí. Dlouhodobě spolupracujeme s Muzeem města Brna, Internetovou encyklopedií města Brna, Archivem města Brna, Odborem památkové péče MMB a Národním památkovým ústavem. Snažíme se navracet autentické prvky a mobiliář na svá původní místa. I nadále podporujeme projekt projekt Kameny zmizelých.

 95%

95.

Vyhodnotíme četnost a efektivitu městskou částí pořádaných pouličních slavností, zvýšíme jejich úroveň, a to zejména s důrazem na kvalitu nabízeného zboží, budeme klást důraz na tradice a vhodný doprovodný program. Celkový koncept slavností budeme konzultovat s odborníky, prodejci budou vybírání odbornými komisemi.

V roce 2018 je plánován Advent na Moraváku ve stejném duchu jako v roce 2017. Důraz bude opět kladen na estetiku, kulturní doprovodný program a programy pro rodiny s dětmi. Spolupracujeme s TIC Brno. Velikonoce na náměstí Svobody byly zaměřeny na lidovou tvorbu, připomenutí velikonočních tradic a propojení s církevními svátky, probíhal oblíbený folklorní doprovodný program.

 100%

 

TURISMUS

 

Plnění:

95%
96.
Budeme podporovat rozvoj turistického ruchu v městské části.

Novinkou zimy 2017 byl Bruslák na Moravském náměstí - veřejné bruslení v centru města určené pro každého s možností zapůjčení bruslí a gastro zónou. Tisková zpráva Letos proběhne již druhý ročník letního multižánrového festivalu nezřizované kultury UPROSTŘED, který bude opět probíhat na různých veřejných místech městské části od června do září. Je určen všem cílovým skupinám a výrazně oživuje veřejný prostor v centru města během celého léta. Akce festivalu navštěvují čeští i zahraniční turisté. Tisková zpráva Na nádvoří radnice proběhne čtvrtý ročník Letního kina Brno-střed, který je dlouhodobě divácky velmi úspěšný. Promítání filmů probíhá v různých jazykových mutacích i s titulky.
Podporujeme a propagujeme mnoho jiných kulturních a společenských akcí, které se konají v MČ v průběhu celého roku. Pro tyto akce se snažíme vytvořit dobré podmínky v rámci veřejných prostor, kde se konají, tj. např. na nám. Svobody, na Moravském náměstí nebo na Zelném trhu. Spolupořádáme akce na Zelném trhu a spolupracujeme při nich s Tržnicí Brno. Na organizaci veřejných akcí se podílejí také příspěvkové organizace MČ - KáveeskaPolárkaLeitnerka a Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře. Na přípravě akcí v centru dlouhodobě spolupracujeme s TIC Brno.

 100%

97.

Budeme prosazovat sloučení priorit městské části Brno-střed a města Brna v oblasti podpory turismu.

Pokračujeme v trendu pořádání akcí nejen pro obyvatele městské části, ale pro širokou veřejnost obecně. Pravidelně organizujeme akce na Zelném trhu, které jsou tématicky zaměřené a ojedinělé v rámci města Brna. Pořádáme 4. ročník Letního kina Brno-střed, ročník 2017 navštívilo více než 4 a půl tisíce diváků. Všechny tyto akce jsou uzpůsobeny také zahraničním turistům, kteří mohou zhlédnout filmy s titulky v anglické verzi, nebo se účastnit  dalších doprovodných akcí zaměřených na zahraničního návštěvníka v centru města. V roce 2017 proběhl první ročník multižánrového festivalu UPROSTŘED v ulicích města určený všem. Letos festival pro velký úspěch opakujeme. Zaměřujeme se na zvyšování úrovně pouličních slavností, jako je např. nová koncepce adventních trhů na Moravském náměstí, a neustálé vylepšování adventu na Zelném trhu. Při plánování těchto akcí dlouhodobě spolupracujeme s TIC Brno.

 100%

98.

Budeme spolupracovat na vytváření silné městské identity, která přivede do města nové návštěvníky. 

Organizujeme různé kulturní a společenské akce, které jsou určeny nejen občanům města, ale i jeho návštěvníkům. Je to Otevřená radnice, Letní kino Brno-střed, festival Uprostřed a další. Pracujeme na zvýšení úrovně trhů na Zelném trhu, a to jak formou speciálních veřejných a charitativních projektů a akcí, tak zlepšením stávajícího prostoru - řešení parkování, stejného vizuálního stylu stánků, deštníků apod. Připravujeme úpravy tržních míst v rámci historického centra města Brna tak, aby vizuálně nerušily veřejný prostor. Dlouhodobě pracujeme na řešení vizuálního smogu a odstraňování nevzhledných prodejních stánků, např. na Pohořelci, u podchodu hl. nádraží a podobně. Spolupracujeme s organizacemi, které organizují netradiční akce jak pro Brňany, tak i pro návštěvníky města, např. Emil Open, U jednoho stolu, tradiční Velikonoční a Vánoční slavnosti na nám. Svobody, Advent na Zelném trhu a Moravském náměstí a další. Turisticky oblíbené adventní trhy v zimě 2018 doplnil Bruslák na Moravském náměstí, který se stal vyhledávanou turistickou atrakcí. Tisková zpráva

 100%

99.

Vytvoříme podmínky pro příjemné trávení času nejen v centru města, a to jak pro zahraniční i tuzemské návštěvníky, tak pro obyvatele městské části a Brna.

Za zlepšení podmínek lze považovat například zkvalitnění vzhledu veřejných prostranství vytvořením řady nových květinových záhonů anebo instalace nových laviček v místech, kde jsme o to byli občany požádáni, a to včetně zastávek městské hromadné dopravy. Velkou oblibu má i zastřešení pískoviště na Obilním trhu provedené v roce 2016, ke kterému do konce roku 2017 přibyla i pískoviště v parku na Kraví hoře a v parku na náměstí 28. října. Tisková zpráva Zájem je rovněž o využití veřejně přístupných grilpointů na Kraví hoře a v revitalizovaném vnitrobloku Křídlovická-Zahradnická-Poříčí-Ypsilantiho. Tisková zpráva V závěru roku 2017 jsme rozšířili počet městskou částí Brno-střed provozovaných pítek o pítka na Komenského náměstí před Hudební fakultou JAMU a v parku na náměstí 28. října. Soutěž Nechme Brno-střed rozkvést i v roce 2018 odmění obyvatele městské části, kteří se starají o předzahrádky domů a pěstují květiny na svých balkonech a oknech, a motivovat je k další činnosti. V roce 2018 byl spuštěn projekt Adopce zeleně, kdy se občané mohou přihlásit u jednotlivých správců zeleně a požádat si o legální správu některého z veřejných zelených míst.

 100%

100.

Ve spolupráci se statutárním městem Brnem a jím zřizovanými organizacemi zkvalitníme služby a infrastrukturu pro turisty, jako je navigační systém nebo dostupnost veřejně přístupných toalet.

V rámci plánovaných úprav veřejných prostor (Mendlovo nám., Moravské nám.) se počítá s veřejnými toaletami. Dále probíhá dotační projekt pro restaurace a kavárny v centru města, které by za přidělenou dotaci umožnily návštěvníkům města využití toalet v jejich podniku. Dotace bude sloužit k nákupu hygienických a úklidových pomůcek pro spolupracující podniky. Od 1. ledna 2018 jsou všechny městskou částí Brno-střed provozované toalety bez poplatku, tj. zdarma. Tisková zpráva V rámci tzv. participativního rozpočtu (projekt Dáme na vás) si městská část Brno-střed vzala na starost realizaci vítězného projektu s názvem "Záchody na Kraví hoře", která proběhne ještě do konce roku 2018. Stejně tak si městská část Brno-střed v rámci projektu Dáme na vás vzala na starost realizovat i druhý z vítězných projektů -  "Altánek-tančírna v parku", který přinese oživení a zatraktivnění dosud ne zcela doceněného rozsáhlého parkového prostoru u pavilonu Anthropos v Pisárkách. 

Důležité odkazy