Komise 2014–2018

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise Radě obce.
Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Komise je ze své činnosti odpovědna Radě obce. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

Rada městské části Brno-střed v souladu se zákonem o obcích zřídila 11 komisí:

 • Komise bytová
 • Komise dislokační
 • Komise pro školství
 • Komise mládeže, kultury a sportu
 • Komise majetková
 • Komise výstavby, územního rozvoje a strategického plánování
 • Komise dopravy a služeb
 • Komise životního prostředí
 • Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí
 • Komise pro správu bytových domů
 • Komise legislativní a organizační

KOMISE BYTOVÁ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje a ve spolupráci s příslušnými odbory zpracovává rozbory potřebné pro stanovení politiky bydlení na území MČ BS
 • Navrhuje ve spolupráci s orgány MČ, koncepce rozvoje bytového fondu na území MČ BS.
 • Navrhuje koncepce využívání bytového fondu na území MČ BS.
 • Vyjadřuje se k návrhům koncepce správy domů svěřených MČ BS.
 • Provádí výběr žadatelů ve věcech pronájmu bytů s opravou vlastním nákladem a návrh předkládá RMČ BS ke schválení.
 • Projednává žádosti ve věcech přechodu nájmu bytu.
 • Projednává žádosti ve věcech změn v okruhu účastníků nájemních smluv na straně nájemce.
 • Projednává žádosti ve věcech výměn bytů.
 • Navrhuje podmínky nájmu bytu v domech svěřených MČ BS. Projednává výpovědi z nájmu.
 • Projednává návrhy na prodloužení nájmu bytů v domech svěřených MČ BS.
 • Projednává žádosti o pronájem bytů za neregulované nájemné.
 • Projednává a vyjadřuje se ve věcech prodeje domů a bytů v domech svěřených MČ BS.
 • Projednává a vyjadřuje se k žádostem o přidělování bytů ze sociálního pořadníku v souladu s příslušnou metodikou.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru bytového v osobě tajemníka.

Složení komise:

jméno a příjmení polit. přísluš. funkce
 Mgr. David Oplatek SZ  předseda
 Ing. Zdeněk Machů ANO 2011  místopředseda
 JUDr. Michaela Dumbrovská KDU-ČSL členka
Miroslav Dvořák   člen
Jiří Hráček KSČM člen
Ing. arch. Michal Kvapil   člen
 David Butula Žít Brno  člen
 Ludmila Oulehlová ANO 2011  členka
 Jiří Petrželka TOP 09  člen
 Bedřich Toman ČSSD  člen
 JUDr. Markéta Vaňková ODS  členka
Bc.  Martina Rousková    tajemnice komise

 

KOMISE DISLOKAČNÍ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje způsob nakládání s nebytovými prostorami v domech svěřených MČ BS z hlediska zájmu MČ BS; zejména stanoví ekonomicky a společensky optimální podmínky pronájmů nebytových prostor u svěřených domů MČ BS. Navrhuje podání výpovědi z pronajatých nebytových prostor.
 • Provádí výběr žadatelů o pronájem nebytových prostor a návrh předkládá RMČ BS ke schválení.
 • Navrhuje podmínky nájmu nebytových prostor v domech svěřených MČ BS, zejména dobu nájmu a výši nájemného.
 • Vyjadřuje se k návrhu na převody nájmu nebytových prostor v domech svěřených MČ BS, včetně podmínek převodu a stanovisko předkládá RMČ BS.
 • Vyjadřuje se k žádostem o podnájem v pronajatých nebytových prostorách v domech svěřených MČ BS.
 • Vyjadřuje se k žádostem o změnu užívání předmětu nájmu nebytových prostor.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru bytového.

Složení komise:

jméno a příjmení polit. přísluš. funkce
Svatopluk Bartík bez pol. příslušnosti, zvolen za Žít Brno předseda
Ing. Zdeněk Machů ANO 2011 místopředseda
Natálie Bezvodová ČSSD členka
JUDr. Michaela Dumbrovská KDU-ČSL členka
Ing. Jan Jedelský TOP 09 člen
Ing. Roman Kotěra ODS člen
Radek Nozar   člen
RSDr. Aleš Růčka  KSČM člen
Mgr. Jiří Dufka   člen
PhDr. Jan Pazdírek ANO 2011 člen
Mgr. Pavla Lukešová   členka
Martina Skalická  

tajemnice komise

 

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu konání akcí v rámci zájmové činnosti dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.
 • Spolupracuje se školami na území MČ BS.
 • Vyjadřuje se k aktuálním problémům školství v působnosti MČ BS z podnětu zákonných zástupců dětí a žáků, školských rad a škol.
 • Doporučuje RMČ BS poskytování dotací do 50 000 Kč v jednotlivých případech a poskytování darů do 20 000 Kč souhrnně za rozpočtové období občanským sdružením a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti školství.
 • Vyjadřuje se k materiálům a podnětům týkajícím se školství, od ostatních komisí RMČ BS.
 • Spolupracuje s Finančním výborem ZMČ BS a s ostatními komisemi RMČ BS.
 • Spolupracuje s odborem školství, sportu a mládeže ÚMČ BS.
  Jednání komise se zúčastňuje vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník.
 • Spolupracuje s odborem ekonomickým ÚMČ BS ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje se zaměstnancem zařazeným do ÚMČ BS, pověřeným přijímáním žádostí o dotace a dary.
 • Vyjadřuje se k žádostem o pronájmu v prostorách škol a školských zařízení.

Složení komise:

jméno a příjmení polit. přísluš. funkce
 David Aleš  ANO 2011  předseda
 Zdeněk Ručka  SZ  místopředseda
 JUDr. Michaela Dumbrovská  KDU-ČSL  členka
 Jiří Haičman  KDU-ČSL  člen
 Jiří Hráček  KSČM  člen
 Mgr. Barbora Antonová  Žít Brno  členka
 Mgr. Tomáš Řepa  ČSSD  člen
 Věra Soukalová  TOP 09  členka
 Marie Škárková    členka
 BcA. Petr Kalousek  Žít Brno  člen
 Miroslav Vaníček  ODS  člen
 Romana Benešová    tajemnice komise

 

KOMISE MLÁDEŽE, KULTURY A SPORTU

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu konání akcí pro děti a mládež
 • Navrhuje podporu kulturních akcí se vztahem k MČ BS.
 • Spolupracuje na přípravě kulturních akcí na území MČ BS.
 • Spolupracuje s kulturními institucemi.
 • Navrhuje propagaci a prezentaci kulturních hodnot, vztahujících se k území MČ BS.
 • Navrhuje koncepci rozvoje tělesné výchovy a sportu.
 • Navrhuje podporu konání sportovních akcí na území MČ BS.
 • Doporučuje RMČ BS poskytování dotací do 50 000 Kč v jednotlivých případech a poskytování darů do 20 000 Kč  souhrnně za rozpočtové období občanským sdružením a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti mládeže, kultury, tělovýchovy a sportu.
 • Koordinuje spolupráci MČ BS s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži.
 • Spolupracuje s ostatními komisemi RMČ BS ve věcech v její působnosti a s Finančním výborem ZMČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým ÚMČ BS ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje s odborem školství, sportu a mládeže ÚMČ BS.
 • Spolupracuje s určenými zaměstnanci zařazenými do ÚMČ BS, pověřenými oblastí kultury a přijímáním žádostí o dotace a dary.

Složení komise:

jméno a příjmení polit. přísluš. funkce
Ing. Martin Schwab ANO 2011  předseda
BcA. David Butula Žít Brno  místopředseda
Bc. Michal Doležel bez pol. příslušnosti, zvolen za Žít Brno  člen
David Aleš ANO 2011  člen
Ing. Bohumil Bílek KDU-ČSL  člen
MVDr. Jana Kubějová ČSSD  členka
Marek Pavelka    člen
Mgr. Pavla Lukešová    členka
Zdeněk Hroudný    člen
Miroslav Vaníček ODS  člen
Bc. Matouš Vencálek    člen
BcA. Magdalena Mazlová    tajemnice komise

 

KOMISE MAJETKOVÁ

Popis činnosti komise:

 • Předkládá RMČ BS návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek spojených s veškerými dispozicemi s obecním nemovitým majetkem, jak se svěřeným MČ BS tak i s nesvěřeným MČ BS (např. prodej, pronájem, výpůjčka, dar, věcné přemeno).
 • Připravuje dílčí etapy záměru MČ BS "Půdní vestavby".
 • Připravuje záměry  MČ BS "Výstavba nájemních bytů".
 • Vyjadřuje se k otázkám spojených s veškerými dispozicemi s obecním nemovitým majetkem.
 • Zpracovává stanoviska k podkladovým materiálům a návrhům, předkládaným odborem majetkovým k projednání v RMČ BS.
 • Podává konkrétní návrhy na dispozici s majetkem svěřeným MČ BS (podmínky dispozice, finanční plnění).
 • Vyjadřuje se k majetkovým vztahům, vážícím se na obecní bytové domy.
 • Doporučuje výběr žadatelů o půdní vestavby.
 • Doporučuje výběr budoucích nájemců a nabyvatelů.
 • Uplatňuje návrhy a podněty komisí zřízených RMČ BS, a to v oblasti své působnosti.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Oddělení majetkového úřadu v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a příjmení polit. přísluš. funkce
 Ludmila Oulehlová ANO 2011  předsedkyně
 Mgr. Ctibor Pelikán KDU-ČSL  místopředseda
 Jiří Hráček KSČM  člen
RNDr. Filip Chvátal  KDU-ČSL  člen
 Ing. Roman Kotěra ODS  člen
 Ing. arch. Michal Kvapil    člen
 Ing. Lubomír Vašek    člen
 Jindřich Zechmeister ČSSD  člen
 Ing. Jindřich Zuziak TOP 09  člen
Ing. Michal Vaverka Ph.D   člen
 Michal Sadílek Žít Brno  člen
 Ing. Šárka Vodáková    tajemnice komise

 

KOMISE VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Popis činnosti komise:

 • Zúčastňuje se územně plánovacího procesu tím, že ve všech jeho fázích zaujímá stanoviska.
 • Předkládá RMČ BS návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek na úseku výstavby a územního rozvoje.
 • Vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje města.
 • Vyjadřuje se k rozvojovým koncepcím energetických systémů na území MČ BS.
 • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí v oblasti své působnosti a zaujímá k nim stanovisko.
 • Shromažďuje a projednává záměry, projekty a připomínky týkající se Strategického plánu rozvoje MČ a projektových záměrů, které je možné podpořit z externích zdrojů financí.
 • Vyjadřuje se k návrhům Strategickému plánu rozvoje MČ Brno-střed a Programu rozvoje MČ.

Složení komise:

jméno a příjmení polit. přísluš. funkce

RNDr. Filip Chvátal

KDU-ČSL

předseda

MgA. Jakub Kořínek

Žít Brno

místopředseda

Bc. Michal Doležel

bez pol. příslušnosti,
zvolen za Žít Brno

člen

Ing. arch. Aleš Stuchlík

navržen za hnutí Žit Brno

člen

Ing. arch. Petr Bořecký

ANO 2011

člen

Ing. Martin Schwab ANO 2011 člen

Ing. Zdeněk Machů

ANO 2011

člen

Mgr. Zdeněk Ručka

SZ

člen

Ing. arch. Vojtěch Mencl

ODS

člen

Mgr. David Oplatek

SZ

člen

MVDr. Jana Kubějová

ČSSD

členka

Martin Říha

KSČM

člen

Ing. Pavel Jílek

TOP 09

člen

Ing. Jana Výtisková

 

tajemnice komise

 

KOMISE DOPRAVY A SLUŽEB

Popis činnosti komise:

 • Projednává a doporučuje RMČ BS roční plán oprav komunikací.
 • Podává RMČ BS návrhy na změny dopravního značení na území městské části.
 • Navrhuje ve spolupráci s orgány ÚMČ BS způsoby ekonomicky a společensky žádoucího využití svěřeného majetku městské části v oblasti dopravy a služeb.
 • Navrhuje lokality tržišť v městské části.
 • Vyjadřuje se k liniovým stavbám v městské části.
 • Projednává a předkládá RMČ BS návrhy v oblastech:
       -  opravy chodníků a silnic,
       -  dopravní značení,  umístění semaforů,
       -  jednosměrné ulice,
       -  časomíry, zastávky,
       -  způsob údržby komunikací,
       -  cyklistické stezky - budování, údržba.
 • Vyjadřuje se k návrhům v oblasti organizace individuální a hromadné dopravy a k navrhovaným změnám v dopravě na území městské části.
 • Komise dopravy a služeb spolupracuje s ÚMČ BS, zejména prostřednictvím vedoucího nebo pověřeného pracovníka, v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a přijmení polit. přísluš. funkce
 Jiří Švachula ANO 2011  předseda
 Mgr. Vladimír Stankovič bez pol. příslušnosti, zvolen za Žít Brno  místopředseda
 Ing. Michal Hušek TOP 09  člen
 RNDr. Filip Chvátal KDU-ČSL  člen
 Jiří Oulehla    člen
 Mgr. Radim Cenek SZ  člen
 Martin Říha KSČM  člen
 Ing. arch. Aleš Stuchlík    člen
 JUDr. Otakar Bradáč ODS  člen
 MUDr. Vojtěch Weinberger KDU-ČSL  člen
 Ing. Jindřich Zechmeister ČSSD  člen
 Bc. Gabriela Bartošová    tajemnice komise

 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Popis činnosti komise:

 • Iniciuje, případně zpracovává, podklady k návrhům vyhlášek v oblasti ŽP.
 • Předkládá návrhy na zlepšení životního prostředí.
 • Vyjadřuje se k návrhu zabezpečení sjízdnosti kominikací v MČ BS v zimním období.
 • Vyjadřuje se ke koncepci životního prostředí statutárního města Brna a MČ BS.
 • Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství zpracované m. Brnem.
 • Projednává a vydává stanoviska k investičním i ostatním záměrům, dotýkajících se problematiky ŽP.
 • Zpracovává podklady pro RMČ BS.
 • Vydává stanoviska k žádostem o poskytnutí finančních prostředků v oblasti ŽP.
 • Projednává a navrhuje RMČ BS řešení v oblastech:
  - způsob údržby komunikací, včetně cyklistických stezek a silniční vegetace
  - zimní údržba
 • Posuzuje návrhy v oblasti zajišťování čistoty a veřejného pořádku na území MČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem životního prostředí ÚMČ BS. Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru ŽP v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a příjmení polit. přísluš. funkce
 Ing. Bohumil Bílek KDU-ČSL  předseda
 RNDr. Miroslav Sedláček    místopředseda
 Ing. Tomáš Izák Žít Brno  člen
 Mgr. Lukáš Kala    člen
 Ing. Leona Křikavová    členka
 RNDr. Miroslav Kubásek    člen
 Ing. Erik Měkyna TOP 09  člen
 Ing. arch. Vojtěch Mencl ODS  člen
 Martin Říha KSČM  člen
 Marie Souralová    členka
 Bc. Matouš Vencálek    člen
 RNDr. Milena Studénková    tajemnice komise

 

KOMISE PRO OBLAST SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje řešení otázek bydlení sociálních žadatelů, tj. klientů umístěných v zařízení pro přechodný pobyt dle metodiky pronajímání bytů v MČ BS.
 • Zabezpečuje depistážní činnost při řešení sociální situace občanů.
 • Vyjadřuje se k návrhům územního plánu MČ BS, zejména výstavby DPS a sociálních zařízení.
 • Vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí finančních příspěvků nestátním subjektům, nadačním fondům apod.
 • Spolupracuje s Odborem sociálním a zdravotním při zajišťování jubilejních sňatků a občanských obřadů.

Složení komise:

jméno a příjmení polit. přísluš. funkce
Mgr. David Oplatek SZ  předseda
MUDr. Vojtěch Weinberger KDU-ČSL  místopředseda
Barbora Antonová Žít Brno  členka
Natálie Bezvodová ČSSD  členka
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. TOP 09  člen
Mgr. Nikol Minaříková    členka
PhDr. Jan Pazdírek ANO 2011  člen
Mgr. Věra Růžičková    členka
Jaroslava Hnilicová  KSČM  členka
Marie Škárková    členka
Miroslav Vaníček ODS  člen
Bc. Pavel Bína    tajemník komise

 

KOMISE PRO SPRÁVU BYTOVÝCH DOMŮ

Popis činnosti komise:

 • Sleduje a vyhodnocuje stav, kvalitu, účelnost a efektivnost správy veškerých budov svěřených MČ BS.
 • Sleduje způsob vyřízení stížností a podání v oblasti správy veškerých svěřených budov.
 • Projednává, navrhuje a vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje a využívání bytového a nebytového fondu na území MČ BS, koncepcím a záměrům v rámci správy a údržby veškerých svěřených budov.
 • Vyjadřuje se k veškerým záležitostem souvisejících s využíváním, regenerací a údržbou veškerých svěřených budov.
 • Vyjadřuje se k tvorbě rozpočtu VHČ a jeho změnám; sleduje jeho využívání.
 • Iniciativně se vyjadřuje k veškerým otázkám souvisejícím se správou veškerých svěřených budov včetně nakládání s finančními prostředky v této oblasti.
 • Ve spolupráci s příslušným odborem sestavuje plán oprav veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům výzvy vhodným zhotovitelům v oblasti oprav, rekonstrukcí a údržby svěřených budov k podání cenové nabídky a předkládá RMČ BS k rozhodnutí; příslušné návrhy předkládá zpravidla ÚMČ BS.
 • Vyjadřuje se k veškerým výběrům zhotovitele v rámci oprav, rekonstrukcí a údržby veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Vyjadřuje se k zadávacím podmínkám výběrových řízení (zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění) v rámci veškerých oprav, rekonstrukcí a údržby veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Vyjadřuje se k žádostem o dotace v rámci veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na snížení nájmu po dobu probíhajících oprav v nebytových prostorách a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na umoření nákladů vložených do oprav a úprav v nájemném v nebytových prostorách a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Sleduje činnost příslušných odborů, bytových kanceláří a pověřených externích subjektů v rámci problematiky dlužného nájemného a služeb a jejich vymáhání; ÚMČ BS je povinen vždy bezodkladně zajistit informaci o stavu pohledávek, jejich řešení a vymáhání a o veškerých soudních řízeních.
 • Projednává, kontroluje a sleduje činnost bytových kanceláří, kvalitu provádění údržby a oprav bytových domů, bytů a nebytových prostor a vyjadřuje se k jejich práci a hospodaření.
 • Vyjadřuje se k návrhům na dodavatele služeb v oblasti správy veškerých svěřených budov.
 • Projednává a posuzuje veškeré podklady a přehledy poskytované bytovými kancelářemi ve smyslu plnění příkazních smluv.
 • Vyjadřuje se ke koncepci správy bytových domů v MČ BS.
 • Vyjadřuje se k návrhům pravidel souvisejících s využíváním bytového a nebytového fondu.
 • Vyjadřuje se k návrhům na postup MČ BS při zadávání veřejných zakázek.
 • Vyjadřuje se k návrhům na privatizaci domů, včetně obecných pravidel o privatizaci.

Složení komise:

jméno a přijmení polit. přísluš. funkce
Bc. Michal Doležel bez pol. příslušnosti, zvolen za Žít Brno předseda
Pavel Dvořák ANO 2011 místopředseda
Martin Brym TOP 09 člen
Bc. Ing. Miroslav Dvořák, CSc. KDU-ČSL člen
Ing. Pavel Milerski SZ člen
Mgr. Vladimír Stankovič bez pol. příslušnosti, zvolen za Žít Brno člen
Ludmila Oulehlová ANO 2011 členka
Mgr. Ctibor Pelikán KDU-ČSL člen
Martin Říha KSČM člen
Mgr. Libor Šťástka ODS člen
Bedřich Toman ČSSD člen
Jaroslava Kůrová   tajemnice komise

 

KOMISE LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ

Popis činnosti komise:

 • Projednává veškeré záležitosti v oblasti organizace a legislativy na úseku samosprávné činnosti.
 • Sleduje a vyhodnocuje vstupní a výstupní materiály předkládané a projednávané v RMČ BS.
 • Vyhodnocuje efektivitu procesů v samosprávné činnosti ve vztahu k organizační struktuře úřadu.
 • Projednává veškeré záležitosti v oblasti organizace Úřadu MČ BS v oblasti samostatné působnosti.
 • Koordinuje a metodicky usměrňuje oblasti organizace a řízení úřadu.
 • Sleduje a vyhodnocuje vnitřní organizační uspořádání a procesy řízení úřadu.
 • Koordinuje a metodicky usměrňuje řízení politické činnosti k zabezpečení cílů RMČ s aspektem na právní stránku věci.
 • Sleduje a vyhodnocuje soulad návrhů rozhodnutí a příkazů orgánů samosprávy s platnými právními předpisy.
 • Projednává návrhy usnesení orgánů obce v souvislosti s výkonem jejich funkce.

Složení komise:

jméno a přijmení polit. přísluš. funkce
JUDr. Michaela Dumbrovská KDU-ČSL  předsedkyně
Svatopluk Bartík bez pol. příslušnosti, zvolen za Žít Brno  místopředseda
Mgr. Jindřich Cinka TOP 09  člen
Martin Drdla, MSc.    člen
Mgr. Miroslav Knob    člen
Mgr. Michal Čermák    člen
JUDr. Dagmar Lastovecká    členka
Mgr. Ilona Sedláková    členka
Ph.D. Tomáš Řepa ČSSD člen
JUDr. Markéta Vaňková ODS  členka
JUDr. Michal Závodský bez pol. příslušnosti, zvolen za SZ  člen
Mgr. Lenka Šindlerová    tajemnice komise

Důležité odkazy