Výbory 2010–2014

Výbory zřizuje zastupitelstvo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. V městské části Brno-střed je v souladu se zákonem o obcích zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA

Úkoly kontrolního výboru:

 • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi Rady městské části Brno-střed a úřadem na úseku samostatné působnosti
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed
 • projednává připomínky a podněty občanů v oblasti samostatné působnosti
 • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti
 • kontroluje realizaci přijatých opatření
 • kontroluje činnost komisí Rady městské části Brno-střed, zejména zda zajišťují stanovenou náplň v plném rozsahu
 • spolupracuje s kanceláří tajemníka Úřadu městské části Brno-střed v oblasti stížností občanů 

Složení kontrolního výboru:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Věra Soukalová   TOP09 předseda
JUDr. Robert Kerndl   ODS člen
Božena Kolajová   ČSSD člen
MUDr. Vojtěch Weinberger   KDU-ČSL člen
PhDr. Jan Pazdírek     člen
Jindřich Zechmeister   ČSSD člen
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.   SZ člen
Jiří Hráček   KSČM člen
Martin Bundálek   ODS člen
Gabriela Launová, DiS. 542 526 313   tajemník

Zprávy kontrolního výboru:

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA


Úkoly finančního výboru:

 • kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Brno-střed
 • vyjadřuje se k rozpočtu a k vnitřní stavbě jeho jednotlivých kapitol (náklady, příjmy, výdaje)
 • vyjadřuje se k finančními vypořádání se skutečností, k auditu, k celkovému hospodaření úřadu
 • vyjadřuje se ke změnám rozpočtu
 • vyjadřuje se k příspěvkům, darům a prominutí pohledávek
 • kontroluje příjmy a výdaje schváleného rozpočtu
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části Brno-střed

Složení finančního výboru:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Natálie Bezvodová   ČSSD předseda
JUDr. Michaela Dumbrovská   KDU-ČSL člen
MUDr. Dagmar Hrubá   ODS člen
JUDr. Robert Kerndl   ODS člen
PhDr. Jan Pazdírek     člen
Ing. Pavel Urubek   TOP09 člen
Ing. Marek Viskot     člen
Martin Bundálek   ODS člen
Mgr. Jasna Flamiková   SZ člen
Božena Kolajová   ČSSD člen
Marie Souralová   ČSSD člen
Olga Kučerová 542 526 318   tajemníkZprávy o činnosti finančního výboru:

 

Důležité odkazy