PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 2010–2014

Snahou vedení radnice je pro nejbližší čtyři roky zajistit centrální a největší brněnské městské části kvalitní a efektivní správu, připravovat podmínky pro její všestranný rozvoj, přinášet obyvatelům i návštěvníkům co největší bezpečnost a komfort a nabídnout jim pestré volnočasové vyžití.

Rozvoj centra města jako příjemného místa pro život

 • Podpoříme vybudování dalších parkovacích domů na ulici Údolní a Panenská.
 • Budeme podporovat rozvoj jižní části města, výstavbu objektů pro bydlení a kulturních či obchodních center.
 • Podpoříme definitivní dořešení rekonstrukce brněnského nádraží.
 • Podpoříme revitalizaci stávajících zanedbaných území a také vnitrobloků v městské části s cílem vytvoření klidových a odpočinkových zón pro místní obyvatele.
 • Římské náměstí upravíme jako místo odpočinku v historickém centru, revitalizujeme parčík na Konečného náměstí, budeme hledat novou, lepší podobu prostoru u hlavního nádraží.
 • Zasadíme se o vybudování kruhového objezdu na nechvalně známé nebezpečné křižovatce Vaňkovo náměstí na vrcholu Žlutého kopce, počítáme i s dobudováním přilehlého parku.
 • Podpoříme rekonstrukci a modernizaci Hvězdárny a planetária na Kraví Hoře.
 • Budeme trvat na opravě a rekonstrukci hradu Špilberk včetně přilehlého parku.
 • Zasadíme se o revitalizaci parku Koliště.
 • Podpoříme rozvoj bydlení v nových návrhových lokalitách, prověříme možnost provádění nástaveb na stávajících bytových domech i další možnosti vybudování nového bydlení.

Bezpečnost v ulicích

 • Budeme usilovat o posílení hlídek městské policie a jejich nasazení přímo v terénu, zejména v problémových lokalitách. Budeme pokračovat v úsilí o proměnu vyloučených lokalit v civilizovanou a bezpečnou část centra.
 • Budeme rovněž podporovat další omezování heren a podpoříme rozvoj takových zařízení, která oživí centrum pro všechny řádné občany.
 • Budeme důsledně trvat na dodržování městských vyhlášek a městského pořádku ve spolupráci s Městkou policií Brno i Policií České republiky.
 • I nadále povedeme boj za větší bezpečnost „slušných“ obyvatel v problémových lokalitách městské části.
 • Připravíme další projekty zaměřené na bezpečnost seniorů i dětí, podpoříme projekty prevence kriminality, především u mládeže.

Doprava

 • Budeme prosazovat přijetí ucelené koncepce parkování a dopravy v Brně a jeho centru z úrovně města.
 • Zasadíme se o výstavbu parkovacích domů, podpoříme budování záchytných parkovišť typu Park and Ride s návazností na MHD, např. u Ústředního hřbitova.
 • Podpoříme kroky vedoucí ke komfortnější MHD a zlepšení dopravní obslužnosti některých lokalit v centru Brna (Červený kopec a jiné).
 • Další nebezpečné přechody vybavíme vhodným lokálním přisvětlením.
 • Zajistíme vybudování přístřešků na dalších zastávkách MHD.
 • Podpoříme rozvoj cyklistické dopravy v MČ Brno-střed.
 • Podpoříme vznik parkovacího objektu v blízkosti areálu Kraví Hora.

Bydlení

 • Budeme důsledně naplňovat Desatero boje proti neplatičům; ti, kteří se nehodlají přizpůsobit standardům civilizované společnosti, nebudou mít v centru Brna místo. Budeme důsledně dohlížet, přísně přistupovat a následně řešit problémy jak chronického neplatičství, tak opakované prohřešky proti dobrému sousedskému soužití v domech ve správě městské části Brno-střed.
 • Dokončíme výstavbu domů se startovacími byty na ul. Kopečná a Studánka
 • Budeme nadále pokračovat v podpoře prodeje bytových domů určených k privatizaci.
 • Zahájíme kroky k vytvoření programu ochrany nájemců v oblasti bydlení, zaměřeného na pomoc seniorům a občanům v tíživé sociální situaci.
 • Provedeme zateplení vybraných domů v rámci projektu Zelená úsporám.
 • Budeme podporovat zástavbu proluk a využití zelených ploch ve vnitroblocích pro oddych místních obyvatel.
 • Zavedeme tzv. „startovací byty“ pro mladé rodiny; i nadále budeme podporovat také sociální bydlení jako pomoc osobám s nízkými příjmy.

Sociální oblast a zdravotnictví

 • Nepřipustíme zrušení Polikliniky Zahradníkova – provoz tohoto jedinečného ambulantního zařízení musí zůstat zachován.
 • I nadále budeme podporovat výstavbu vhodných bytových domů pro seniory.
 • Ještě více zapojíme seniory do společenského života městské části.
 • Říkáme jasné NE zneužívání sociálních dávek; stále budeme prosazovat, aby dávky nepobírali rodiče záškoláků.
 • I nadále budeme podporovat neziskové organizace a charitativní projekty v sociální oblasti.
 • Podpoříme seniorské výměny bytů v rámci městské části Brno-střed.

Radnice MČ Brno-střed: větší komfort, více služeb

 • Rozšíříme funkci SMS centra o zasílání zpráv s informací o vyřízení žádosti.
 • Zavedeme elektronický objednávkový systém, šetřící čas při vyřizován věcí na úřadě.
 • V rámci radnice, případně v blízkém okolí, podpoříme vznik tzv. Family Pointu a budeme pokračovat v odstraňování bariér pro handicapované.
 • Nadále budeme zkvalitňovat obsah Zpravodaje městské části jako bezplatného zdroje informací o dění v městské části.
 • Budeme nadále provozovat veřejný internet na Masarykově a hledat další místa pro rozšíření Wi-Fi připojení – bezplatného internetu do veřejných prostor centra města.
 • Finančně i jinými způsoby budeme i nadále podporovat neziskové organizace a přínosné projekty v oblasti kultury, volnočasových aktivit, církví, ochrany přírody, sportování, prorodinných i seniorských aktivit.
 • I nadále budeme poskytovat podmínky pro uplatnění nezaměstnaných smysluplnou prací pro městskou část.

Životní prostředí

 • Vybudujeme nová dětská hřiště při ulici Vsetínská, v parku Anthropos a jiných vhodných místech, dokončíme modernizaci hřišť i dětských pískovišť stávajících, přičiníme se o vybudování dětského hřiště a parku Hvězdička na Hvězdové ulici.
 • Zasadíme se o rekonstrukce a rozšíření ploch veřejné zeleně, budeme pokračovat v budování psích výběhů a jejich údržbě, pokračovat budeme také v rekonstrukci jezírka v parku na Kraví hoře.
 • Zasadíme se o zlepšení svozu tříděného odpadu, i nadále budeme preferovat podzemní kontejnery pro jeho sběr a hledat vhodná místa k jejich umístění.
 • Rozšíříme počet veřejných toalet v centru, podpoříme vznik pítek v centru města.

Školství

 • Budeme i nadále finančně podporovat školy i školky zřizované naší městskou částí.
 • Podpoříme vhodné opatření vedoucí k navýšení kapacity mateřských škol.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích MŠ, ZŠ a dalších školských zařízení, s důrazem na budování sportovních hřišť při jednotlivých školách (například u ZŠ Úvoz) a zvelebení školních zahrad a hřišť současných.
 • Budeme podporovat soukromé a církevní aktivity v oblasti školství.

Sportování na Brně-střed

 • Vybudujeme nová veřejná sportoviště přístupná pro všechny občany, kteří mají zájem o aktivní trávení volného času. Zasadíme se o vybudování veřejných sportovišť v lokalitě Kraví hory a o dobudování tamního sportovního a rekreačního areálu. V areálu námi provozovaného koupaliště vybudujeme komfortní dětské hřiště, hřiště pro pétanque, zahájíme kroky ke vzniku welness centra. Zasadíme se o zřízení letního kina v lokalitě Kraví hory a počítáme také s tím, že areál Kraví hory bude dál zázemím pro plavecké závody dětí a handicapovaných sportovců.
 • Budeme i nadále zkvalitňovat služby i technický stav zimního stadiónu na Úvoze, více doplňkových sportovních a zábavných akcí pro své návštěvníky nabídne veřejné kluziště i skatepark na Nových sadech.
 • Počítáme s modernizací stávajících a budováním nových sportovišť a víceúčelových hřišť při základních školách (např. ZŠ Úvoz).
 • Podporujeme rozšíření cyklostezek na území městské části, jakož i zřízení areálu dopravní výchovy v areálu koupaliště Riviéra.

Kultura a volnočasové aktivity

 • Budeme usilovat o oživení historických částí středu města. I nadále budeme pokračovat v pořádání volnočasových akcí pro všechny věkové kategorie v prostorách radnice i mimo ni (uspořádáme další úspěšné vánoční trhy v centru města Brna, rozšíříme program a nabídku Velikonočních slavností, připravíme další ročníky Festivalu v centru dění).
 • I nadále budeme pro veřejnost zajišťovat činnost Divadla Polárka, Centra volného času Botanka a Klubu Leitnerova.
 • Podpoříme přínosné kulturní projekty, sportovní aktivity a další akce v centru Brna.
 • Budeme podporovat rozvoj a činnost mateřských center.
 • Počítáme s podporou center volného času a dalších aktivit, nabízejících kvalitní využití volného času dětí a mládeže.
 • Budeme podporovat činnost klubů seniorů a občanských klubů.

Zaměstnanost, podnikání a turistický ruch

 • Budeme podporovat drobné i větší podnikatele, jejichž činnost generuje tolik potřebná pracovní místa.
 • Budeme podporovat zkvalitnění úrovně cestovního ruchu jak z pozice města Brna, tak Jihomoravského kraje.

Důležité odkazy