KOMISE 2010-2014

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise Radě obce.
Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Komise je ze své činnosti odpovědna Radě obce. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

Rada městské části Brno-střed v souladu se zákonem o obcích zřídila 12 komisí:

 • Komise bytová
 • Komise dislokační
 • Komise pro školství
 • Komise mládeže, kultury a sportu
 • Komise majetková
 • Komise výstavby a územního rozvoje
 • Komise dopravy a služeb
 • Komise životního prostředí
 • Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí
 • Komise pro odpis nedobytných pohledávek
 • Komise pro správu bytových domů
 • Komise organizačnía legislativní

KOMISE BYTOVÁ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje a ve spolupráci s příslušnými odbory zpracovává rozbory potřebné pro stanovení politiky bydlení na území MČ BS
 • Navrhuje ve spolupráci s orgány MČ, koncepce rozvoje bytového fondu na území MČ BS.
 • Navrhuje koncepce využívání bytového fondu na území MČ BS.
 • Vyjadřuje se k návrhům koncepce správy domů svěřených MČ BS.
 • Provádí výběr žadatelů ve věcech pronájmu bytů s opravou vlastním nákladem a návrh předkládá RMČ BS ke schválení.
 • Projednává žádosti ve věcech přechodu nájmu bytu.
 • Projednává žádosti ve věcech změn v okruhu účastníků nájemních smluv na straně nájemce.
 • Projednává žádosti ve věcech výměn bytů.
 • Navrhuje podmínky nájmu bytu v domech svěřených MČ BS. Projednává výpovědi z nájmu.
 • Projednává návrhy na prodloužení nájmu bytů v domech svěřených MČ BS.
 • Projednává žádosti o pronájem bytů za neregulované nájemné.
 • Projednává a vyjadřuje se ve věcech prodeje domů a bytů v domech svěřených MČ BS.
 • Projednává a vyjadřuje se k žádostem o přidělování bytů ze sociálního pořadníku v souladu s příslušnou metodikou.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru bytového v osobě tajemníka.  

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Bedřich Toman   ČSSD předseda
JUDr. Ivan Moravec   ODS místopředseda
JUDr. Otakar Bradáč   ODS člen
Roman Neveselý   ODS člen
Marie Souralová   ČSSD člen
Mgr. Pavel Sázavský, MBA 542 526 302 ČSSD člen
Miloš Světlík   TOP09 člen
JUDr. Michaela Dumbrovská   KDU-ČSL člen
Ing. Hana Blahutová   nestraník člen
Jiří Hráček     člen
Světlana Weiss 542 526 287   tajemník

 

KOMISE DISLOKAČNÍ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje způsob nakládání s nebytovými prostorami v domech svěřených MČ BS z hlediska zájmu MČ BS; zejména stanoví ekonomicky a společensky optimální podmínky pronájmů nebytových prostor u svěřených domů MČ BS. Navrhuje podání výpovědi z pronajatých nebytových prostor.
 • Provádí výběr žadatelů o pronájem nebytových prostor a návrh předkládá RMČ BS ke schválení.
 • Navrhuje podmínky nájmu nebytových prostor v domech svěřených MČ BS, zejména dobu nájmu a výši nájemného.
 • Vyjadřuje se k návrhu na převody nájmu nebytových prostor v domech svěřených MČ BS, včetně podmínek převodu a stanovisko předkládá RMČ BS.
 • Vyjadřuje se k žádostem o podnájem v pronajatých nebytových prostorách v domech svěřených MČ BS.
 • Vyjadřuje se k žádostem o změnu užívání předmětu nájmu nebytových prostor.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru bytového.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Roman Kotěra   ODS předseda
Božena Kolajová   ČSSD místopředseda
Miroslav Vaníček   ODS člen
Roman Neveselý   ODS člen
Karel Havlíček   ČSSD člen
Mgr. Pavel Sázavský, MBA 542 526 302 ČSSD člen
Mgr. Jaroslav Zeman   TOP09 člen
PhDr. Jan Pazdírek     člen
Ing. Hana Blahutová   nestraník člen
Ing. Stanislav Pšeja 542 526 303   tajemník

 

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu konání akcí v rámci zájmové činnosti dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.
 • Spolupracuje se školami na území MČ BS.
 • Vyjadřuje se k aktuálním problémům školství v působnosti MČ BS z podnětu zákonných zástupců dětí a žáků, školských rad a škol.
 • Doporučuje RMČ BS poskytování dotací do 50 000 Kč v jednotlivých případech a poskytování darů do 20 000 Kč souhrnně za rozpočtové období občanským sdružením a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti školství.
 • Vyjadřuje se k materiálům a podnětům týkajícím se školství, od ostatních komisí RMČ BS.
 • Spolupracuje s Finančním výborem ZMČ BS a s ostatními komisemi RMČ BS.
 • Spolupracuje s odborem školství, sportu a mládeže ÚMČ BS.
  Jednání komise se zúčastňuje vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník.
 • Spolupracuje s odborem ekonomickým ÚMČ BS ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje se zaměstnancem zařazeným do ÚMČ BS, pověřeným přijímáním žádostí o dotace a dary.
 • Vyjadřuje se k žádostem o pronájmu v prostorách škol a školských zařízení.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
PhDr. Tomáš Jilčík   ČSSD předseda
JUDr. Ivan Moravec   ODS místopředseda
Mgr. Ivo Řezáč 542 526 370 ČSSD člen
Dušan Pazdírek   ČSSD člen
MUDr. Dagmar Hrubá   ODS člen
Martin Bundálek   ODS člen
Věra Soukalová   TOP09 člen
Jiří Hráček   KSČM člen
Ing. Bohumil Bílek   KDU-ČSL člen

 

KOMISE MLÁDEŽE, KULTURY A SPORTU

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu konání akcí pro děti a mládež
 • Navrhuje podporu kulturních akcí se vztahem k MČ BS.
 • Spolupracuje na přípravě kulturních akcí na území MČ BS.
 • Spolupracuje s kulturními institucemi.
 • Navrhuje propagaci a prezentaci kulturních hodnot, vztahujících se k území MČ BS.
 • Navrhuje koncepci rozvoje tělesné výchovy a sportu.
 • Navrhuje podporu konání sportovních akcí na území MČ BS.
 • Doporučuje RMČ BS poskytování dotací do 50 000 Kč v jednotlivých případech a poskytování darů do 20 000 Kč  souhrnně za rozpočtové období občanským sdružením a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti mládeže, kultury, tělovýchovy a sportu.
 • Koordinuje spolupráci MČ BS s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži.
 • Spolupracuje s ostatními komisemi RMČ BS ve věcech v její působnosti a s Finančním výborem ZMČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým ÚMČ BS ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje s odborem školství, sportu a mládeže ÚMČ BS.
 • Spolupracuje s určenými zaměstnanci zařazenými do ÚMČ BS, pověřenými oblastí kultury a přijímáním žádostí o dotace a dary.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Bedřich Toman   ČSSD předseda
Martin Bundálek   ODS místopředseda
JUDr. Ivan Moravec   ODS člen
Ing. Roman Kotěra   ODS člen
PhDr. Tomáš Jilčík 542 526 370 ČSSD člen
Petr Hauser   ČSSD člen
Ondřej Václavík   TOP09 člen
Jiří Hráček   KSČM člen
Ing. Igor Kyselka, CSc.    KDU-ČSL člen
Mgr. David Oplatek     člen

 

KOMISE MAJETKOVÁ

Popis činnosti komise:

 • Předkládá RMČ BS návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek spojených s veškerými dispozicemi s obecním nemovitým majetkem, jak se svěřeným MČ BS tak i s nesvěřeným MČ BS (např. prodej, pronájem, výpůjčka, dar, věcné přemeno).
 • Připravuje dílčí etapy záměru MČ BS "Půdní vestavby".
 • Připravuje záměry  MČ BS "Výstavba nájemních bytů".
 • Vyjadřuje se k otázkám spojených s veškerými dispozicemi s obecním nemovitým majetkem.
 • Zpracovává stanoviska k podkladovým materiálům a návrhům, předkládaným odborem majetkovým k projednání v RMČ BS.
 • Podává konkrétní návrhy na dispozici s majetkem svěřeným MČ BS (podmínky dispozice, finanční plnění).
 • Vyjadřuje se k majetkovým vztahům, vážícím se na obecní bytové domy.
 • Doporučuje výběr žadatelů o půdní vestavby.
 • Doporučuje výběr budoucích nájemců a nabyvatelů.
 • Uplatňuje návrhy a podněty komisí zřízených RMČ BS, a to v oblasti své působnosti.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru majetkového úřadu v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ing. Roman Kotěra

  ODS předseda
Marie Souralová   ČSSD místopředseda
Miroslav Vaníček   ODS člen
Roman Neveselý   ODS člen
Božena Kolajová   ČSSD člen
Jindřich Zechmeister   ČSSD člen
Ing.Bc. Bohumil Straka, Ph.D.   TOP09 člen
Jiří Petrželka     člen
Ing. Hana Blahutová   nestraník člen
Ing. Šárka Vodáková 542 526 365   tajemník

 

KOMISE VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Popis činnosti komise:

 • Zúčastňuje se územně plánovacího procesu tím, že ve všech jeho fázích zaujímá stanoviska.
 • Předkládá RMČ BS návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek na úseku výstavby a územního rozvoje.
 • Vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje města.
 • Vyjadřuje se k rozvojovým koncepcím energetických systémů na území MČ BS.
 • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí v oblasti své působnosti a zaujímá k nim stanovisko.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru výstavby v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ing. arch. Vojtěch Mencl

542 526 304 ODS předseda
Karel Havlíček   ČSSD místopředseda
Bedřich Toman   ČSSD člen
Božena Kolajová   ČSSD člen
Mgr. Bc. Ladislava Macurová   ODS člen
Martin Bundálek   ODS člen
Bc. Michal Lepka     člen
Aleš Kříž   KSČM člen
Ing. Igor Kyselka, CSc.   KDU-ČSL

člen

Mgr. Jaroslav Zeman   TOP09 člen
Ing. Filip Kadeřábek   TOP09 člen
RNDr. Jan Hollan, Ph.D.   SZ člen
Ing.arch. Josef Němec, CSc.     člen
Mgr. Pavel Rubina     člen
Ing. Michal Vondruška     člen
Ing. arch. Danuše Budíková 542 526 420   tajemník

 

KOMISE DOPRAVY A SLUŽEB

Popis činnosti komise:

 • Projednává a doporučuje RMČ BS roční plán oprav komunikací.
 • Podává návrhy na změnu dopravního zančení na území MČ BS RMČ BS.
 • Navrhuje ve spolupráci s orgány ÚMČ BS způsoby ekonomicky a společensky žádoucího využití  svěřeného majetku MČ BS v oblasti dopravy a služeb.
 • Navrhuje lokality tržišť MČ BS.
 • Vyjadřuje se k liniovým stavbám v MČ BS.
 • Projednává a předkládá Radě MČ BS návrhy v oblastech:
  -  opravy chodníků a silnic
  -  dopravní zančení,  umístění semaforů
  -  jednosměrné ulice
  -  časomíry, zastávky
  -  způsob údržby komunikací
  -  cyklistické stezky - budování, údržba.
 • Vyjadřuje se k návrhům v oblasti organizace individuální a hromadné dopravy a k navrhovaným změnám v  dopravě na území MČ BS.
 • Komise dopravy, komunikací a služeb spolupracuje s ÚMČ BS, zejména prostřednictvím vedoucího nebo jím pověřeného prcovníka OS, v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Karel Havlíček   ČSSD předseda
Mgr. Bc. Ladislava Macurová   ODS místopředseda
Miroslav Vaníček   ODS člen
Ing. Roman Kotěra   ODS člen
Petr Hauser   ČSSD člen
Ing. Ivo Řezáč   ČSSD člen
Ondřej Václavík   TOP09 člen
MUDr. Vojtěch Weinberger   KDU-ČSL člen
Aleš Kříž   KSČM člen
Mgr. Jasna Flamiková   SZ člen
Ing. Ivan Slezák     host na základě rozhodnutí RMČ BS - zástupce Svazu důchodců
Miloslav Adam, DiS. 542 526 184   tajemník

 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Popis činnosti komise:

 • Iniciuje, případně zpracovává, podklady k návrhům vyhlášek v oblasti ŽP.
 • Předkládá návrhy na zlepšení životního prostředí.
 • Vyjadřuje se k návrhu zabezpečení sjízdnosti kominikací v MČ BS v zimním období.
 • Vyjadřuje se ke koncepci životního prostředí statutárního města Brna a MČ BS.
 • Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství zpracované m. Brnem.
 • Projednává a vydává stanoviska k investičním i ostatním záměrům, dotýkajících se problematiky ŽP.
 • Zpracovává podklady pro RMČ BS.
 • Vydává stanoviska k žádostem o poskytnutí finančních prostředků v oblasti ŽP.
 • Projednává a navrhuje RMČ BS řešení v oblastech:
  - způsob údržby komunikací, včetně cyklistických stezek a silniční vegetace
  - zimní údržba
 • Posuzuje návrhy v oblasti zajišťování čistoty a veřejného pořádku na území MČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem životního prostředí ÚMČ BS. Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru ŽP v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
MUDr. Dagmar Hrubá   ODS předseda
Marie Souralová   ČSSD místopředseda
Mgr. Ivo Řezáč   ČSSD člen
Jindřich Zechmeister   ČSSD člen
Jiří Hráček   ČSSD člen
Martin Bundálek   ODS člen
Roman Neveselý   ODS člen
Ing. Jan Jedelský     člen
Ing. Igor Kyselka, CSc.   KDU-ČSL člen
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.   SZ člen
Ing. Milan Hemzal     host na základě rozhodnutí RMČ BS - zástupce Svazu důchodců
Irena Pazourková 542 526 165   tajemník

 

KOMISE PRO OBLAST SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje řešení otázek bydlení sociálních žadatelů, tj. klientů umístěných v zařízení pro přechodný pobyt dle metodiky pronajímání bytů v MČ BS.
 • Zabezpečuje depistážní činnost při řešení sociální situace občanů.
 • Vyjadřuje se k návrhům územního plánu MČ BS, zejména výstavby DPS a sociálních zařízení.
 • Vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí finančních příspěvků nestátním subjektům, nadačním fondům apod.
 • Spolupracuje s Odborem sociálním a zdravotním při zajišťování jubilejních sňatků a občanských obřadů.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ivan Kinzel

542 526 317 ČSSD předseda
MUDr. Dagmar Hrubá   ODS místopředseda
Martin Bundálek   ODS člen
Miroslav Vaníček   ODS člen
Marie Souralová   ČSSD člen
Karel Havlíček   ČSSD člen
Mgr. Jaroslav Zeman   TOP09 člen
MUDr. Vojtěch Weinberger   KDU-ČSL člen
Aleš Kříž   KSČM člen
Mgr. Jasna Flamiková   SZ člen
Mgr. Alena Kudličková     host na základě rozhodnutí RMČ BS - zástupce Svazu důchodců
Mgr. Libor Beránek 542 526 226   tajemník

 

KOMISE PRO ODPIS NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK

Popis činnosti komise:

 • Je ustanovena pro odepisování pohledávek, vzniklých v souvislosti s hospodářskou činností, ekonomickou činností a na úseku sociální péče, včetně příslušenství k pohledávkám dle zásad pro odpis nedobytných pohledávek. Shromažďuje návrhy na odpis nedobytných pohledávek (nebo návrhy na likvidaci vzniklých škod).
 • Vyhodnocuje vhodnost pohledávek k odpisu a předkládá své stanovisko RMČ BS.
 • Prošetřuje vzniklé škody a podává návrh na způsob likvidace.
 • Spolupracuje s vedoucími odborů, kteří předkládají návrhy na odpis pohledávek (nebo likvidaci vzniklých škod).

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Mgr. Bc. Ladislava Macurová   ODS předseda
Mgr. Ivo Řezáč   ČSSD místopředseda
Karel Havlíček   ČSSD člen
Miroslav Vaníček   ODS člen
Jindřich Zechmeister   ČSSD člen
Ing. Tomáš Matejov 542 526 134   tajemník

 

KOMISE PRO SPRÁVU BYTOVÝCH DOMŮ

Popis činnosti komise:

 • Sleduje a vyhodnocuje stav, kvalitu, účelnost a efektivnost správy veškerých budov svěřených MČ BS.
 • Sleduje způsob vyřízení stížností a podání v oblasti správy veškerých svěřených budov.
 • Projednává, navrhuje a vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje a využívání bytového a nebytového fondu na území MČ BS, koncepcím a záměrům v rámci správy a údržby veškerých svěřených budov.
 • Vyjadřuje se k veškerým záležitostem souvisejících s využíváním, regenerací a údržbou veškerých svěřených budov.
 • Vyjadřuje se k tvorbě rozpočtu VHČ a jeho změnám; sleduje jeho využívání.
 • Iniciativně se vyjadřuje k veškerým otázkám souvisejícím se správou veškerých svěřených budov včetně nakládání s finančními prostředky v této oblasti.
 • Ve spolupráci s příslušným odborem sestavuje plán oprav veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům výzvy vhodným zhotovitelům v oblasti oprav, rekonstrukcí a údržby svěřených budov k podání cenové nabídky a předkládá RMČ BS k rozhodnutí; příslušné návrhy předkládá zpravidla ÚMČ BS.
 • Vyjadřuje se k veškerým výběrům zhotovitele v rámci oprav, rekonstrukcí a údržby veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Vyjadřuje se k zadávacím podmínkám výběrových řízení (zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění) v rámci veškerých oprav, rekonstrukcí a údržby veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Vyjadřuje se k žádostem o dotace v rámci veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na snížení nájmu po dobu probíhajících oprav v nebytových prostorách a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na umoření nákladů vložených do oprav a úprav v nájemném v nebytových prostorách a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Sleduje činnost příslušných odborů, bytových kanceláří a pověřených externích subjektů v rámci problematiky dlužného nájemného a služeb a jejich vymáhání; ÚMČ BS je povinen vždy bezodkladně zajistit informaci o stavu pohledávek, jejich řešení a vymáhání a o veškerých soudních řízeních.
 • Projednává, kontroluje a sleduje činnost bytových kanceláří, kvalitu provádění údržby a oprav bytových domů, bytů a nebytových prostor a vyjadřuje se k jejich práci a hospodaření.
 • Vyjadřuje se k návrhům na dodavatele služeb v oblasti správy veškerých svěřených budov.
 • Projednává a posuzuje veškeré podklady a přehledy poskytované bytovými kancelářemi ve smyslu plnění příkazních smluv.
 • Vyjadřuje se ke koncepci správy bytových domů v MČ BS.
 • Vyjadřuje se k návrhům pravidel souvisejících s využíváním bytového a nebytového fondu.
 • Vyjadřuje se k návrhům na postup MČ BS při zadávání veřejných zakázek.
 • Vyjadřuje se k návrhům na privatizaci domů, včetně obecných pravidel o privatizaci.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Miroslav Vaníček   ODS předseda
Bedřich Toman   ČSSD místopředseda
Ing. Roman Kotěra   ODS člen
Josef Borák     člen
Dušan Pazdírek   ČSSD člen
Božena Kolajová   ČSSD člen
PhDr. Jan Pazdírek     člen
Ing. Igor Kyselka, CSc.    KDU-ČSL člen
Ing. Petr Bundálek 542 526 280   tajemník

 

KOMISE LEGISLATIVNÍ

Popis činnosti komise:

 • Projednává veškeré záležitosti v oblasti organizace a legislativy na úseku samosprávné činnosti.
 • Sleduje a vyhodnocuje vstupní a výstupní materiály předkládané a projednávané v RMČ BS.
 • Vyhodnocuje efektivitu procesů v samosprávné činnosti ve vztahu k organizační struktuře úřadu.
 • Projednává veškeré záležitosti v oblasti organizace Úřadu MČ BS v oblasti samostatné působnosti.
 • Koordinuje a metodicky usměrňuje oblasti organizace a řízení úřadu.
 • Sleduje a vyhodnocuje vnitřní organizační uspořádání a procesy řízení úřadu.
 • Koordinuje a metodicky usměrňuje řízení politické činnosti k zabezpečení cílů RMČ s aspektem na právní stránku věci.
 • Sleduje a vyhodnocuje soulad návrhů rozhodnutí a příkazů orgánů samosprávy s platnými právními předpisy.
 • Projednává návrhy usnesení orgánů obce v souvislosti s výkonem jejich funkce.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
JUDr. Markéta Vaňková   ODS předseda
Marie Souralová   ČSSD místopředseda
JUDr. Ivan Moravec   ODS člen
JUDr. Michaela Dumbrovská   KDU-ČSL člen
Mgr. Tomáš Navrátil 542 526 358   člen
Mgr. Marta Vlachová 542 526 290   člen
Mgr. Hana Čermáková 542 526 366   člen
Mgr. Monika Syrovátková 542 526 266   člen
Mgr. Lenka Kozáková 542 526 326   člen 
Mgr. Dana Vernerová 542 526 289   člen
Eva Švejdová 542 526 342   tajemník

Důležité odkazy