Výbory 2006-2010

Výbory zřizuje zastupitelstvo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. V městské části Brno-střed je v souladu se zákonem o obcích zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA

Úkoly finančního výboru:

 • kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Brno-střed
 • vyjadřuje se k rozpočtu a k vnitřní stavbě jeho jednotlivých kapitol (náklady, příjmy, výdaje)
 • vyjadřuje se k finančními vypořádání se skutečností, k auditu, k celkovému hospodaření úřadu
 • vyjadřuje se ke změnám rozpočtu
 • vyjadřuje se k příspěvkům, darům a prominutí pohledávek
 • kontroluje příjmy a výdaje schváleného rozpočtu
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části Brno-střed

Složení finančního výboru:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Jaroslav Kuneš   ČSSD předseda
Mgr. Jasna Flamiková   SZ místopředseda
Ing. Jarmila Horová   ODS člen
Josef Kameníček   ODS člen
Ing. Jana Květoňová   ČSSD člen
JUDr. Michaela Dumbrovská   KDU-ČSL člen
PhDr. Jan Pazdírek   SZ člen
Olga Kučerová     tajemník

Zprávy o činnosti finančního výboru:

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA

Úkoly kontrolního výboru:

 • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi Rady městské části Brno-střed a úřadem na úseku samostatné působnosti
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed
 • projednává připomínky a podněty občanů v oblasti samostatné působnosti
 • kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-střed v oblasti samostatné působnosti
 • kontroluje realizaci přijatých opatření
 • kontroluje činnost komisí Rady městské části Brno-střed, zejména zda zajišťují stanovenou náplň v plném rozsahu
 • spolupracuje s kanceláří tajemníka Úřadu městské části Brno-střed v oblasti stížností občanů

Složení kontrolního výboru:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Ing. Hana Blahutová   nestraník předseda
Ing. Marie Stehlíková   KDU-ČSL místopředseda
Svatopluk Bartík   SZ člen
Ing. arch. Vojtěch Mencl   ODS člen
Božena Kolajová   ČSSD člen
Věra Filová     tajemník

Zprávy kontrolního výboru:

Důležité odkazy