Komise 2006-2010

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.
Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
Rada městské části Brno-střed v souladu se zákonem o obcích zřídila 12 komisí:

 • Komise bytová
 • Komise dislokační
 • Komise pro školství
 • Komise mládeže, kultury a sportu
 • Komise majetková
 • Komise výstavby a územního rozvoje
 • Komise dopravy a služeb
 • Komise životního prostředí
 • Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí
 • Komise pro odpis nedobytných pohledávek
 • Komise pro správu bytových domů
 • Komise legislativní a organizační

 

KOMISE LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ

Popis činnosti komise:

 • Projednává veškeré záležitosti v oblasti organizace a legislativy na úseku samosprávné činnosti.
 • Sleduje a vyhodnocuje vstupní a výstupní materiály předkládané a projednávané v RMČ BS.
 • Vyhodnocuje efektivitu procesů v samosprávné činnosti ve vztahu k organizační struktuře úřadu.
 • Projednává veškeré záležitosti v oblasti organizace Úřadu MČ BS v oblasti samostatné působnosti.
 • Koordinuje a metodicky usměrňuje oblasti organizace a řízení úřadu.
 • Sleduje a vyhodnocuje vnitřní organizační uspořádání a procesy řízení úřadu.
 • Koordinuje a metodicky usměrňuje řízení politické činnosti k zabezpečení cílů RMČ s aspektem na právní stránku věci.
 • Sleduje a vyhodnocuje soulad návrhů rozhodnutí a příkazů orgánů samosprávy s platnými právními předpisy.
 • Projednává návrhy usnesení orgánů obce v souvislosti s výkonem jejich funkce.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

JUDr. Otakar Bradáč

  ODS předseda
      místopředseda
Mgr. Vít Bureš     člen
Mgr. Marta Vlachová     člen
Mgr. Igor Viščor     člen
Ing. Zdeněk Vilímec   ČSSD člen
MUDr. Vojtěch Weinberger   KDU-ČSL člen
Ing. Hana Blahutová   nestraník člen
RNDr. Jan Hollan   SZ člen
Mgr. Kateřina Nádeníčková     člen
Leona Fleischingerová

 

  tajemník

 

KOMISE PRO SPRÁVU BYTOVÝCH DOMŮ

Popis činnosti komise:

 • Sleduje a vyhodnocuje stav, kvalitu, účelnost a efektivnost správy veškerých budov svěřených MČ BS.
 • Sleduje způsob vyřízení stížností a podání v oblasti správy veškerých svěřených budov.
 • Projednává, navrhuje a vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje a využívání bytového a nebytového fondu na území MČ BS, koncepcím a záměrům v rámci správy a údržby veškerých svěřených budov.
 • Vyjadřuje se k veškerým záležitostem souvisejících s využíváním, regenerací a údržbou veškerých svěřených budov.
 • Vyjadřuje se k tvorbě rozpočtu VHČ a jeho změnám; sleduje jeho využívání.
 • Iniciativně se vyjadřuje k veškerým otázkám souvisejícím se správou veškerých svěřených budov včetně nakládání s finančními prostředky v této oblasti.
 • Ve spolupráci s příslušným odborem sestavuje plán oprav veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům výzvy vhodným zhotovitelům v oblasti oprav, rekonstrukcí a údržby svěřených budov k podání cenové nabídky a předkládá RMČ BS k rozhodnutí; příslušné návrhy předkládá zpravidla ÚMČ BS.
 • Vyjadřuje se k veškerým výběrům zhotovitele v rámci oprav, rekonstrukcí a údržby veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Vyjadřuje se k zadávacím podmínkám výběrových řízení (zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění) v rámci veškerých oprav, rekonstrukcí a údržby veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Vyjadřuje se k žádostem o dotace v rámci veškerých svěřených budov a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na snížení nájmu po dobu probíhajících oprav v nebytových prostorách a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na umoření nákladů vložených do oprav a úprav v nájemném v nebytových prostorách a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Sleduje činnost příslušných odborů, bytových kanceláří a pověřených externích subjektů v rámci problematiky dlužného nájemného a služeb a jejich vymáhání; ÚMČ BS je povinen vždy bezodkladně zajistit informaci o stavu pohledávek, jejich řešení a vymáhání a o veškerých soudních řízeních.
 • Projednává, kontroluje a sleduje činnost bytových kanceláří, kvalitu provádění údržby a oprav bytových domů, bytů a nebytových prostor a vyjadřuje se k jejich práci a hospodaření.
 • Vyjadřuje se k návrhům na dodavatele služeb v oblasti správy veškerých svěřených budov.
 • Projednává a posuzuje veškeré podklady a přehledy poskytované bytovými kancelářemi ve smyslu plnění příkazních smluv.
 • Vyjadřuje se ke koncepci správy bytových domů v MČ BS.
 • Vyjadřuje se k návrhům pravidel souvisejících s využíváním bytového a nebytového fondu.
 • Vyjadřuje se k návrhům na postup MČ BS při zadávání veřejných zakázek.
 • Vyjadřuje se k návrhům na privatizaci domů, včetně obecných pravidel o privatizaci.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Mgr. Libor Šťástka

  ODS
starosta
předseda
      místopředseda
PhDr. Jan Pazdírek   SZ člen
Ing. Marie Stehlíková   KDU-ČSL člen
Josef Borák   ODS člen
Ing. Roman Kotěra   ODS člen
Ing. Jana Květoňová   ČSSD člen
Dušan Pazdírek   ČSSD
První místostarosta
člen

 

KOMISE PRO ODPIS NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK

Popis činnosti komise:

 • Je ustanovena pro odepisování pohledávek, vzniklých v souvislosti s hospodářskou činností, ekonomickou činností a na úseku sociální péče, včetně příslušenství k pohledávkám dle zásad pro odpis nedobytných pohledávek. Shromažďuje návrhy na odpis nedobytných pohledávek (nebo návrhy na likvidaci vzniklých škod).
 • Vyhodnocuje vhodnost pohledávek k odpisu a předkládá své stanovisko RMČ BS.
 • Prošetřuje vzniklé škody a podává návrh na způsob likvidace.
 • Spolupracuje s vedoucími odborů, kteří předkládají návrhy na odpis pohledávek (nebo likvidaci vzniklých škod).

Složení komise:
 

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Miroslav Vaníček

  ODS předseda
Šárka Janská   bez politické příslušnosti místopředseda
Ing. Jaroslav Kuneš   ČSSD
uvolněný čl. ZMČ
člen
Mgr. Bc. Ladislava Macurová   ODS člen
Božena Kolajová   ČSSD člen
Ing. Vlasta Havlíčková

 

  tajemník

 

KOMISE PRO OBLAST SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje řešení otázek bydlení sociálních žadatelů, tj. klientů umístěných v zařízení pro přechodný pobyt dle metodiky pronajímání bytů v MČ BS.
 • Zabezpečuje depistážní činnost při řešení sociální situace občanů.
 • Vyjadřuje se k návrhům územního plánu MČ BS, zejména výstavby DPS a sociálních zařízení.
 • Vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí finančních příspěvků nestátním subjektům, nadačním fondům apod.
 • Spolupracuje s Odborem sociálním a zdravotním při zajišťování jubilejních sňatků a občanských obřadů.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ivan Kinzel

  ČSSD předseda
      místopředseda
Ing. Jana Květoňová   ČSSD člen
Marie Souralová   ČSSD člen
Martin Bundálek   ODS člen
Michal Lepka   ODS člen
Miroslav Vaníček   ODS člen
Aleš Kříž   KSČM člen
Věra Zabloudilová

 

SZ člen
MUDr. Vojtěch Weinberger   KDU-ČSL člen
David Pazdera   KSČM člen
MUDr. Dagmar Hrubá   ODS člen
Mgr. Libor Beránek

 

  tajemník

 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Popis činnosti komise:

 • Iniciuje, případně zpracovává, podklady k návrhům vyhlášek v oblasti ŽP.
 • Předkládá návrhy na zlepšení životního prostředí.
 • Vyjadřuje se k návrhu zabezpečení sjízdnosti kominikací v MČ BS v zimním období.
 • Vyjadřuje se ke koncepci životního prostředí statutárního města Brna a MČ BS.
 • Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství zpracované m. Brnem.
 • Projednává a vydává stanoviska k investičním i ostatním záměrům, dotýkajících se problematiky ŽP.
 • Zpracovává podklady pro RMČ BS.
 • Vydává stanoviska k žádostem o poskytnutí finančních prostředků v oblasti ŽP.
 • Projednává a navrhuje RMČ BS řešení v oblastech:
  - způsob údržby komunikací, včetně cyklistických stezek a silniční vegetace
  - zimní údržba
 • Posuzuje návrhy v oblasti zajišťování čistoty a veřejného pořádku na území MČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem životního prostředí ÚMČ BS. Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru ŽP v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

RNDr. Yvona Gaillyová

  SZ předseda
RNDr. Petr Veselý   ČSSD místopředseda
Karel Fleischer   nominován
ČSSD
člen
Martin Bundálek   ODS člen
Ing. Pavel Belušík   ODS člen
Ing. Jarmila Horová, CSc.   ODS člen
Josef Borák   ODS člen
Ing. Igor Kyselka   nominován
KDU-ČSL
člen
David Pazdera

 

KSČM člen
Věra Zabloudilová

 

nominována
SZ
člen
Irena Pazourková

 

  tajemník

 

KOMISE DOPRAVY A SLUŽEB

Popis činnosti komise:

 • Projednává a doporučuje RMČ BS roční plán oprav komunikací.
 • Podává návrhy na změnu dopravního zančení na území MČ BS RMČ BS.
 • Navrhuje ve spolupráci s orgány ÚMČ BS způsoby ekonomicky a společensky žádoucího využití  svěřeného majetku MČ BS v oblasti dopravy a služeb.
 • Navrhuje lokality tržišť MČ BS.
 • Vyjadřuje se k liniovým stavbám v MČ BS.
 • Projednává a předkládá Radě MČ BS návrhy v oblastech:
  -  opravy chodníků a silnic
  -  dopravní zančení,  umístění semaforů
  -  jednosměrné ulice
  -  časomíry, zastávky
  -  způsob údržby komunikací
  -  cyklistické stezky - budování, údržba.
 • Vyjadřuje se k návrhům v oblasti organizace individuální a hromadné dopravy a k navrhovaným změnám v  dopravě na území MČ BS.
 • Komise dopravy, komunikací a služeb spolupracuje s ÚMČ BS, zejména prostřednictvím vedoucího nebo jím pověřeného prcovníka OS, v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Michal Lepka

  ODS předseda
Ivan Kinzel   ČSSD
místostarosta
místopředseda
Ing. Zdeněk Vilímec   ČSSD člen
Miroslav Vaníček   ODS člen
Mgr. Bc. Ladislava Macurová   ODS člen
Ing. Pavel Belušík   ODS člen
František Dohnal   KSČM člen
Eva Richtrová   nominována
KDU-ČSL
člen
Martin Robeš   nominován
SZ
člen
Ing. Milan Šimon   Městská policie Brno člen
Ing. Roman Nekula   Brněnské komunikace člen
Miroslav Adam, DiS.

 

  tajemník

 

KOMISE VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Popis činnosti komise:

 • Zúčastňuje se územně plánovacího procesu tím, že ve všech jeho fázích zaujímá stanoviska.
 • Předkládá RMČ BS návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek na úseku výstavby a územního rozvoje.
 • Vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje města.
 • Vyjadřuje se k rozvojovým koncepcím energetických systémů na území MČ BS.
 • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí v oblasti své působnosti a zaujímá k nim stanovisko.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru výstavby a územního rozvoje v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ing. arch. Vojtěch Mencl

  ODS
uvolněný čl. ZMČ
předseda
Ing. Marek Viskot   ČSSD místopředseda
Ing. Jarmila Horová, CSc.   ODS člen
Božena Kolajová   ČSSD člen
Michal Lepka   ODS člen
Ing. Marie Stehlíková   KDU-ČSL člen
RNDr. Jan Hollan   SZ člen
Aleš Kříž   KSČM člen
Ing. arch. Josef Němec, CSc.

 

odborná veřejnost

člen

Mgr. Pavel Rubina

 

nominován
ODS
člen
Ing. Michal Vondruška

 

odborná veřejnost člen
Ing. arch. Danuše Budíková

 

  tajemník

 

KOMISE MAJETKOVÁ

Popis činnosti komise:

 • Předkládá RMČ BS návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek spojených s veškerými dispozicemi s obecním nemovitým majetkem, jak se svěřeným MČ BS tak i s nesvěřeným MČ BS (např. prodej, pronájem, výpůjčka, dar, věcné přemeno).
 • Připravuje dílčí etapy záměru MČ BS "Půdní vestavby".
 • Připravuje záměry  MČ BS "Výstavba nájemních bytů".
 • Vyjadřuje se k otázkám spojených s veškerými dispozicemi s obecním nemovitým majetkem.
 • Zpracovává stanoviska k podkladovým materiálům a návrhům, předkládaným odborem majetkovým k projednání v RMČ BS.
 • Podává konkrétní návrhy na dispozici s majetkem svěřeným MČ BS (podmínky dispozice, finanční plnění).
 • Vyjadřuje se k majetkovým vztahům, vážícím se na obecní bytové domy.
 • Doporučuje výběr žadatelů o půdní vestavby.
 • Doporučuje výběr budoucích nájemců a nabyvatelů.
 • Uplatňuje návrhy a podněty komisí zřízených RMČ BS, a to v oblasti své působnosti.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru majetkového úřadu v osobě tajemníka komise.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ing. Roman Kotěra

  ODS předseda
Božena Kolajová   ČSSD místopředseda
Marie Souralová   ČSSD člen
Miroslav Vaníček   ODS člen
Roman Neveselý   ODS člen
Božetěch Kostelka   nominován KDU-ČSL člen
Pavel Halada   SZ člen
Ing. Hana Blahutová   nestraník
volněná čl.ZMČ
člen
Mgr. Libor Šťástka   ODS
starosta
člen
Mgr. Igor Viščor

 

  tajemník

 

KOMISE MLÁDEŽE, KULTURY A SPORTU

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu konání akcí pro děti a mládež
 • Navrhuje podporu kulturních akcí se vztahem k MČ BS.
 • Spolupracuje na přípravě kulturních akcí na území MČ BS.
 • Spolupracuje s kulturními institucemi.
 • Navrhuje propagaci a prezentaci kulturních hodnot, vztahujících se k území MČ BS.
 • Navrhuje koncepci rozvoje tělesné výchovy a sportu.
 • Navrhuje podporu konání sportovních akcí na území MČ BS.
 • Doporučuje RMČ BS poskytování dotací do 50 000 Kč v jednotlivých případech a poskytování darů do 20 000 Kč  souhrnně za rozpočtové období občanským sdružením a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti mládeže, kultury, tělovýchovy a sportu.
 • Koordinuje spolupráci MČ BS s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži.
 • Spolupracuje s ostatními komisemi RMČ BS ve věcech v její působnosti a s Finančním výborem ZMČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým ÚMČ BS ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje s odborem školství, sportu a mládeže ÚMČ BS.
 • Spolupracuje s určenými zaměstnanci zařazenými do ÚMČ BS, pověřenými oblastí kultury a přijímáním žádostí o dotace a dary.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ivan Kinzel

  ČSSD předseda
Michal Lepka   ODS místopředseda
Jaromír Novotný   nominován ČSSD člen
Martin Bundálek   ODS člen
Ing. Bohumil Bílek   KDU-ČSL člen
Robert Kvapil   SZ člen
RNDr. Petr Veselý   ČSSD člen
Ing. Roman Kotěra   ODS člen
Marie Souralová   ČSSD člen
David Pazdera   KSČM člen
Ing. Pavel Belušík   ODS člen
MUDr. Dagmar Hrubá   ODS člen
Mgr. Roman Burián     aktivista
Mgr. Evžen Hrubeš     aktivista
Marta Weisbauerová     tajemník

 

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu konání akcí v rámci zájmové činnosti dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.
 • Spolupracuje se školami na území MČ BS.
 • Vyjadřuje se k aktuálním problémům školství v působnosti MČ BS z podnětu zákonných zástupců dětí a žáků, školských rad a škol.
 • Doporučuje RMČ BS poskytování dotací do 50 000 Kč v jednotlivých případech a poskytování darů do 20 000 Kč souhrnně za rozpočtové období občanským sdružením a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti školství.
 • Vyjadřuje se k materiálům a podnětům týkajícím se školství, od ostatních komisí RMČ BS.
 • Spolupracuje s Finančním výborem ZMČ BS a s ostatními komisemi RMČ BS.
 • Spolupracuje s odborem školství, sportu a mládeže ÚMČ BS.
  Jednání komise se zúčastňuje vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník.
 • Spolupracuje s odborem ekonomickým ÚMČ BS ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje se zaměstnancem zařazeným do ÚMČ BS, pověřeným přijímáním žádostí o dotace a dary.
 • Vyjadřuje se k žádostem o pronájmu v prostorách škol a školských zařízení.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ing. Marek Viskot

  ČSSD předseda
Michal Lepka   ODS místopředseda
Josef Borák   ODS člen
Šárka Janská   bez politické příslušnosti člen
RNDr. Zdeňka Balcarová, CSc.     člen
Martin Bundálek   ODS člen
Ing. Bohumil Bílek     člen
MUDr. Věra Jelínková   SZ člen
PaedDr. František Severin  

nominován KSČM

člen
David Pazdera   KSČM člen
Marie Souralová   ČSSD člen
Mgr. Michal Černý     tajemník

 

KOMISE DISLOKAČNÍ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje způsob nakládání s nebytovými prostorami v domech svěřených MČ BS z hlediska zájmu MČ BS; zejména stanoví ekonomicky a společensky optimální podmínky pronájmů nebytových prostor u svěřených domů MČ BS. Navrhuje podání výpovědi z pronajatých nebytových prostor.
 • Provádí výběr žadatelů o pronájem nebytových prostor a návrh předkládá RMČ BS ke schválení.
 • Navrhuje podmínky nájmu nebytových prostor v domech svěřených MČ BS, zejména dobu nájmu a výši nájemného.
 • Vyjadřuje se k návrhu na převody nájmu nebytových prostor v domech svěřených MČ BS, včetně podmínek převodu a stanovisko předkládá RMČ BS.
 • Vyjadřuje se k žádostem o podnájem v pronajatých nebytových prostorách v domech svěřených MČ BS.
 • Vyjadřuje se k žádostem o změnu užívání předmětu nájmu nebytových prostor.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru bytového v osobě tajemníka.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Miroslav Vaníček

  ODS předseda
Ing. Zdeněk Vilímec   ČSSD místopředseda
Ing. Marie Stehlíková   KDU-ČSL člen
PhDr. Jan Pazdírek   SZ člen
Ing. Hana Blahutová   nestraník
uvolněná čl. ZMČ
člen
Ing. Roman Kotěra   ODS člen
Ing. Pavel Belušík   ODS člen
Ing. Marek Viskot   ČSSD člen
Roman Neveselý   ODS člen
Ing. Stanislav Pšeja     tajemník

 

KOMISE BYTOVÁ

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje a ve spolupráci s příslušnými odbory zpracovává rozbory potřebné pro stanovení politiky bydlení na území MČ BS
 • Navrhuje ve spolupráci s orgány MČ, koncepce rozvoje bytového fondu na území MČ BS.
 • Navrhuje koncepce využívání bytového fondu na území MČ BS.
 • Vyjadřuje se k návrhům koncepce správy domů svěřených MČ BS.
 • Provádí výběr žadatelů ve věcech pronájmu bytů s opravou vlastním nákladem a návrh předkládá RMČ BS ke schválení.
 • Projednává žádosti ve věcech přechodu nájmu bytu.
 • Projednává žádosti ve věcech změn v okruhu účastníků nájemních smluv na straně nájemce.
 • Projednává žádosti ve věcech výměn bytů.
 • Navrhuje podmínky nájmu bytu v domech svěřených MČ BS. Projednává výpovědi z nájmu.
 • Projednává návrhy na prodloužení nájmu bytů v domech svěřených MČ BS.
 • Projednává žádosti o pronájem bytů za neregulované nájemné.
 • Projednává a vyjadřuje se ve věcech prodeje domů a bytů v domech svěřených MČ BS.
 • Projednává a vyjadřuje se k žádostem o přidělování bytů ze sociálního pořadníku v souladu s příslušnou metodikou.
 • Jednání komise se zúčastňuje zástupce Odboru bytového v osobě tajemníka.  

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ing. Jana Květoňová

  ČSSD předseda
Josef Borák   ODS místopředseda
JUDr. Otakar Bradáč   ODS
uvolněný čl. ZMČ
člen
Martin Bundálek   ODS člen
JUDr. Michaela Dumbrovská   KDU-ČSL člen
Roman Kováč   nominován SZ člen
Ing. Hana Blahutová   nestraník
uvolněná čl. ZMČ
člen
Ivan Kinzel   ČSSD člen
Roman Neveselý   ODS člen
Martina Rousková     tajemník

Důležité odkazy