Komise pro správu bytových domů

Popis činnosti komise:

 • Sleduje a vyhodnocuje stav, kvalitu, účelnost a efektivnost správy budov a pozemků svěřených MČ BS, ve správě Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS (dále jen „veškerých svěřených nemovitostí“).
 • Sleduje způsob a podílí se na vyřízení stížností a podání v oblasti správy veškerých svěřených nemovitostí a doporučuje RMČ BS způsob řešení.
 • Projednává, navrhuje a vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje a využívání bytového a nebytového fondu na území MČ BS, koncepcím a záměrům v rámci správy a údržby veškerých svěřených nemovitostí.
 • Vyjadřuje se k veškerým záležitostem souvisejících s využíváním, regenerací a údržbou veškerých svěřených nemovitostí.
 • Vyjadřuje se k tvorbě rozpočtu VHČ a jeho změnám; sleduje jeho využívání.
 • Iniciativně se vyjadřuje k veškerým otázkám souvisejícím se správou veškerých svěřených nemovitostí včetně nakládání finančními prostředky v této oblasti.
 • Ve spolupráci s příslušným odborem vznáší požadavky na plán oprav veškerých budov svěřených MČ BS a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Vyjadřuje se k žádostem o dotace v rámci veškerých svěřených nemovitostí a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na snížení nájmu po dobu probíhajících oprav v nebytových prostorách a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává a vyjadřuje se k veškerým návrhům na umoření nákladů vložených do oprav a úprav v nájemném v nebytových prostorách a předkládá RMČ BS k rozhodnutí.
 • Projednává, kontroluje a sleduje činnost bytových kanceláří, kvalitu provádění údržby a oprav bytových domů, bytů a nebytových prostor a vyjadřuje se k jejich práci a hospodaření.
 • Vyjadřuje se k návrhům na dodavatele služeb v oblasti správy veškerých svěřených nemovitostí.
 • Vyjadřuje se ke koncepci správy bytových domů v MČ BS.
 • Vyjadřuje se k návrhům pravidel souvisejících s využíváním bytového a nebytového fondu.
 • Vyjadřuje se k návrhům na postup MČ BS při zadávání veřejných zakázek.
 • Vyjadřuje se k návrhům na privatizaci domů, včetně obecných pravidel o privatizaci.
 • Projednává záležitosti spojené s pronájmem reklamních ploch.
 • Projednává záležitosti spojené s pronájmem pozemků k pěstitelským účelům.
   

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Zdeněk Machů machu@brno-stred.cz ANO předseda komise
Štefan Kuman   ANO místopředseda komise
Ing. Karel Marhan   ANO člen komise
Bc. Jiří Hofr hofr@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
Ing. Bohumil Bílek bilek@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
František Novák   SPD člen komise
Ing. Petr Štefánek stefanek@brno-stred.cz ODS člen komise
Marek Lukáš   Piráti člen komise
Ing. arch. Radim Horák horak@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Jana Macháčková   ODS členka komise
Mgr. Ctibor Pelikán   KDU-ČSL člen komise
Mgr. Martina Vránová +420 542 526 317
martina.vranova@brno-stred.cz
  tajemnice komise

 

Důležité odkazy