Komise pro školství, mládež a sport

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu konání akcí v rámci zájmové činnosti dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.
 • Navrhuje podporu konání sportovních a jiných akcí pro děti a mládež.
 • Spolupracuje se školami na území MČ BS.
 • Vyjadřuje se k aktuálním problémům školství v působnosti MČ BS z podnětu zákonných zástupců dětí a žáků, školských rad a škol.
 • Doporučuje RMČ BS poskytování dotací do 50 000,- Kč v jednotlivých případech a poskytování darů do 20 000,- Kč souhrnně za rozpočtové období spolkům a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
 • Vyjadřuje se k materiálům a podnětům týkajícím se školství od ostatních komisí RMČ BS.
 • Spolupracuje s Finančním výborem ZMČ BS a s ostatními komisemi RMČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým ÚMČ BS ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje se zaměstnancem zařazeným do ÚMČ BS, pověřeným přijímáním žádostí o dotace a dary.
 • Vyjadřuje se k žádostem o pronájem v prostorách škol a školských zařízení.
 • Seznamuje se se záměry investic do škol a školských zařízení a s plánovanými rekonstrukcemi škol a školských zařízení.
 • Navrhuje koncepci rozvoje tělesné výchovy a sportu na území MČ BS.
 • Navrhuje podporu konání sportovních akcí na území MČ BS.
 • Koordinuje spolupráci MČ BS s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži.
   

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Mgr. Bc. Ladislava Macurová macurova@brno-stred.cz ODS předsedkyně komise
Mgr. Karel Mikula mikula@brno-stred.cz STAN místopředseda komise
Jan Oulehla   ODS člen komise
JUDr. Kristýna Fuchsová fuchsova@brno-stred.cz bez politické příslušnosti členka komise
JUDr. Michaela Dumbrovská   KDU-ČSL členka komise
Ing. Martin Schwab schwab@brno-stred.cz ANO člen komise
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.   ANO člen komise
Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.   SPD člen komise
Ing. Tomáš Psota, MBA psota@brno-stred.cz Piráti člen komise
Benjamin Skála   Zelení člen komise
Mag. Art. Ondřej Můčka   KDU-ČSL člen komise
RNDr. Miroslav Sedláček   ANO člen komise
Romana Benešová +420 778 752 412
romana.benesova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy