Komise pro školství, mládež a sport

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu konání akcí v rámci zájmové činnosti dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.
 • Navrhuje podporu konání sportovních a jiných akcí pro děti a mládež.
 • Spolupracuje se školami na území MČ BS.
 • Vyjadřuje se k aktuálním problémům školství v působnosti MČ BS z podnětu zákonných zástupců dětí a žáků, školských rad a škol.
 • Doporučuje RMČ BS poskytování dotací do 50 000,- Kč v jednotlivých případech a poskytování darů do 20 000,- Kč souhrnně za rozpočtové období spolkům a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
 • Vyjadřuje se k materiálům a podnětům týkajícím se školství od ostatních komisí RMČ BS.
 • Spolupracuje s Finančním výborem ZMČ BS a s ostatními komisemi RMČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým ÚMČ BS ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje se zaměstnancem zařazeným do ÚMČ BS, pověřeným přijímáním žádostí o dotace a dary.
 • Vyjadřuje se k žádostem o pronájem v prostorách škol a školských zařízení.
 • Seznamuje se se záměry investic do škol a školských zařízení a s plánovanými rekonstrukcemi škol a školských zařízení.
 • Navrhuje koncepci rozvoje tělesné výchovy a sportu na území MČ BS.
 • Navrhuje podporu konání sportovních akcí na území MČ BS.
 • Koordinuje spolupráci MČ BS s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži.
   

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Mgr. Bc. Ladislava Macurová macurova@brno-stred.cz ODS předsedkyně komise
Mgr. Karel Mikula mikula@brno-stred.cz - místopředseda komise
Jan Oulehla   ODS člen komise
JUDr. Kristýna Fuchsová     členka komise
JUDr. Michaela Dumbrovská   KDU-ČSL členka komise
Ing. Martin Schwab schwab@brno-stred.cz ANO člen komise
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.   ANO člen komise
Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.   SPD člen komise
Ing. Tomáš Psota, MBA   Piráti člen komise
Mag. Art. Ondřej Můčka   KDU-ČSL člen komise
RNDr. Miroslav Sedláček   ANO člen komise
Romana Benešová +420 778 752 412
romana.benesova@brno-stred.cz
  tajemnice komise

 

Důležité odkazy