6. května 2015

Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (13. 5. 2015)

Zveme občany na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu 13. května 2015 v 16:00 ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

Program:

 1. Zahájení
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
 2. Projednání a schválení programu
 3. Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ BS
 4. Volba volební komise pro volbu člena Kontrolního výboru ZMČ BS
 5. Volba člena Kontrolního výboru ZMČ BS
 6. Dispozice s majetkem  - Předkupní právo, svěření p.č. 1254/4, 1290, 1291, 1295/1,2, 1296, 1310, 1316/1,2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334/2, k.ú. Pisárky (Červený kopec)
 7. Dispozice s majetkem  - Prodej domu Dvořákova 8
 8. Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 15529479
 9. Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, 602 00 Brno,  IČ: 675547
 10. Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha, IČ: 66000653
 11. Finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s. – pionýrská skupina 14. TSP zeměpisná společnost "Po cestách vlasti", Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 64327272
 12. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
 13. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015
 14. Zpráva o hospodaření městské části Brno - střed k 31. 3. 2015
 15. OZV č. 22/2010, o místních poplatcích
 16. OZV č. 28/2006, o závazných částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace
 17. OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a  restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 18. OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
 19. Odměňování členů výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS
 20. Odměny neuvolněných členů ZMČ BS od 1. 6. 2015
 21. Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům ZMČ BS, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
 22. Změna JŘ ZMČ BS
 23. Hovory s občany (zahájení vždy v 17:00 bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
 24. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 26. Kontrola usnesení ZMČ BS
 27. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 28. Závěr


Martin Landa
starosta MČ Brno–střed

 


MATERIÁLY K 5. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED:

 

Důležité odkazy