2. února 2022

Pozvánka na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (9. 2. 2022)

Zveme občany na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 9. 2. 2022 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Dispozice s majetkem - Odsvěření Tvrdého 15
 5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 740/2, k.ú. Veveří (Rybkova)
 6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1885/73, k.ú. Štýřice (Vinohrady)
 7. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 920, p.č. 919, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
 8. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 561/2, p.č. 562, p.č. 563, k.ú. Štýřice (Grmelova 6)
 9. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - II
 10. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - IX
 11. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XI
 12. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XII
 13. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XV
 14. Návrh prodeje vymezené obecní bytové jednotky (Pellicova 21)
 15. Záměr plánovaných prodejů pro rok 2022 - byty
 16. Záměr plánovaných prodejů pro rok 2022 - pozemky
 17. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022
 18. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022
 19. Žádost o opětovné projednání prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení - PV Lidická 15, Brno
 20. Žádost o vzdání se práva na úhradu zaplaceného nájmu - Bratislavská 40, Brno
 21. Žádost o vzdání se práva na úhrada dluhu - Křídlovická 21, Brno
 22. Poskytnutí slevy z nájemného a přehled vyčíslení prominutých pohledávek nájemců nebytových prostor – COVID
 23. Prominutí části nájemného u nájmů nebytových prostor svěřených MČ Brno-střed, která představuje zvýšení o inflaci za rok 2021 a 2020
 24. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
 25. Změna Zásad tvorby, hospodaření a používání Sociálního fondu
 26. Směrnice č. 34 - Směrnice pro nakládání s pohledávkami
 27. Dohody o narovnání v rámci trestního řízení ve věci "STOKA"
 28. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 29. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 30. Kontrola usnesení ZMČ BS
 31. Zpětvzetí námitek proti OPP o prohlášení památkové zóny Brno
 32. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 33. Závěr

MATERIÁLY K 24. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy