1. prosince 2021

Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (8. 12. 2021)

Zveme občany na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 8. 12. 2021 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Uplatnění škody ze strany MČ Brno-střed jako poškozeného v trestním řízení vedeném pod č.j. NCOZ-2237-144/TČ-2020-417704-H (STOKA)
 5. Dohoda o narovnání v rámci trestního řízení ve věci "STOKA II."
 6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 876 a p.č. 874/50, k.ú. Štýřice (Kamenná)
 7. Dispozice s majetkem - Prodej Kamenná 67a
 8. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 633 a p.č. 632, k.ú. Štýřice (Vojtova 21)
 9. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2021
 10. Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2021
 11. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2022
 12. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Bratislavská 36a, Brno
 13. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 102, Solniční 11, Brno
 14. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 101, Moravské náměstí 14b, Brno
 15. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 104, Mendlovo náměstí 12, Brno
 16. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 101, Vachova 4, Brno
 17. Křenová 55 - prominutí smluvní pokuty
 18. Regulace sdílených dopravních prostředků
 19. Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
 20. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna
 21. Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna - prominutí koncesního poplatku pro rok 2021 (Advent na Zelňáku)
 22. Harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2022
 23. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 24. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 25. Kontrola usnesení ZMČ BS
 26. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 27. Závěr
   

MATERIÁLY K 23. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy