3. února 2021

Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (10. 2. 2021)

Zveme občany na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 10. 2. 2021 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Dispozice s majetkem - Prodej Mášova 21
 5. Pravidla pronájmu bytů
 6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1885/7, k.ú. Štýřice (Vinohrady)
 7. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 740/10, k.ú. Veveří (Rybkova)
 8. Prodej vymezené obecní nebytové jednotky (Nové sady 22)
 9. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)
 10. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1174, k.ú. Štýřice (Vinohrady 26)- II
 11. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1174, k.ú. Štýřice (Vinohrady 26)- III
 12. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1174, k.ú. Štýřice (Vinohrady 26)- XI
 13. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
 14. Žádost o vzdání se práva - Bratislavská 40, Brno
 15. Žádost o prominutí dluhu - Křenová 45, Brno
 16. Žádost o prominutí dluhu - nebytový prostor č. 103, Křenová 45, Brno
 17. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
 18. Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna - navýšení limitu dle čl. 11 odst. 2 Statutu
 19. Přehled vyčíslení prominutých pohledávek nájemcům nebytových prostorů
 20. Prominutí části nájemného (inflace) u nebytových prostorů
 21. Opatření na podporu nájemců nebytových prostor
 22. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 23. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 24. Kontrola usnesení ZMČ BS
 25. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 26. Závěr

 

MATERIÁLY K 17. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy