On-line formulář nahlášení kulturní a sportovní akce

Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték

(dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, a č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/2009)

Místo podléhá stanovisku:

Poučení

Pořadatel je povinen výše uvedené údaje oznámit nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce (viz obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009). Uvedená ohlašovací povinnost platí i v případě akcí osvobozených od poplatku nebo poplatku nepodléhajících. Žádá-li pořadatel výjimku z vyhlášky č. 20/2009, musí postupovat v souladu s čl. 4 vyhl. č. 20/2009 a vyhl. č. 11/2011 statutárního města Brna a písemná žádost o výjimku musí být doručena místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.2)
Pořadatel nebo provozovatel je povinen dodržovat dobu nočního klidu, přičemž noční dobou se dle § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle z.č. 251/2016 Sb..o některých přestupcích, rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.3)

Podání tohoto oznámení nenahrazuje pořadateli povinnost vyřídit další náležitosti:

  • Pokud se má akce uskutečnit na veřejně přístupném prostranství, je pořadatel povinen vyřídit v dostatečném předstihu povolení k záboru veřejného prostranství na Odboru dopravy ÚMČ Brno-střed, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů před uskutečněním pořádané akce. Pokud je akce uspořádána na veřejném prostranství charakteru veřejné zeleně vyjma níže jmenovaných, je nutné vyřídit kladné stanovisko Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed.
  • Jestliže se má akce konat na prostranství Wilsonův les, Denisovy sady, park Špilberk, park Lužánky, Tyršův sad nebo park Koliště nebo Studánka, tak je nutné vyřídit též souhlasné stanovisko organizace Veřejná zeleň města Brna, p.o.

Pořadatel souhlasí s tím, že je povinen dodržovat hygienické limity hluku dle současné právní úpravy4) a že přijme taková opatření, která by při konání akce a hudební produkce omezila zatěžování ostatních obyvatel zvukem na co nejnižší míru. Současně pořadatel souhlasí s tím, že v případě soudních sporů týkajících se obtěžujících jevů způsobených konáním akce budou případné náhrady škod požadovány městem Brnem právě po pořadateli.

Pořadatel souhlasí s tím, že informace o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték mohou být zveřejněny na webových stránkách ÚMČ Brno střed. Osobní údaje uvedené v tomto podání jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Více informací o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na webu brno-stred.cz/urad-mc/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Souhlasím se zveřejněním specifikace oznamované akce, jména a příjemní pořadatele, telefonního čísla a emailu do kalendáře akcí MČ Brno-střed na webu brno-stred.cz/kalendar-akci, a to po dobu od oznámení akce do 6 měsíců po skončení akce. Beru na vědomí, že tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Tímto také beru na vědomí, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů, dostupné na webu brno-stred.cz/urad-mc/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se dočtu více o zpracování osobních údajů a mých právech.5)

Čestně prohlašuji, že vyplněné údaje jsou pravdivé.

1) Telefonní číslo a e-mailová adresa se poskytuje za účelem rychlejší a operativnější komunikace s úřadem.
2) V souladu s OZV č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/2009
3) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
4) Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
5) Souhlas se zveřejněním se nevztahuje na právnické osoby.

Důležité odkazy