Pořádání akcí a shromáždění

Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků se řídí dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů.

Občané mají právo se pokojně shromažďovat. Konání shromáždění a jeho oznámení se řídí zákonem č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Za shromáždění se také považují pouliční průvody a manifestace. Svolavatel shromáždění je povinen konání shromáždění oznámit Úřadu městské části Brno-střed. Nevztahuje se na shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání, procesí, poutě a jiné průvody pořádané církvemi nebo náboženskými skupinami.

Důležité odkazy