Poplatek ze psů

Vážení poplatníci, držitelé psů,
rádi bychom Vás informovali o některých právních normách, které se týkají chovu a držení psa ve městě Brně, konkrétně na území městské části Brno-střed.

Poplatková povinnost vyplývá ze zákona č. 565/1990 Sb. (o místních poplatcích) v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 26/2023 (o místních poplatcích) v platném znění. Dále se postupuje dle právních předpisů – zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád) a zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

Poplatek platí držitel psa příslušné městské části, kde je přihlášen k pobytu nebo sídla firmy, ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen podat písemné přihlášení k poplatku (nejlépe osobně, možno i písemně vč. event. zmocnění jiné osoby) a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na trvání a výši poplatku do 15 dnů od doby, kdy skutečnost nastala. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při nahlášení psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku pro psa. V případě zániku poplatkové povinnosti je třeba psa odhlásit formou čestného prohlášení a to do 15 dnů, poplatková povinnost zaniká až uplynutím měsíce, ve kterém byl důvod zániku městské části oznámen. Formuláře k přihlášení a odhlášení psa z evidence lze získat na odboru životního prostředí Úřadu městské části Brno-střed, Měnínská 4, 601 92  Brno, nebo na internetových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. Při registraci psa je nutné mít s sebou tyto doklady:
Občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc (nemusí být ověřená). Právnická osoba, pokud není jednatel firmy –zmocnění a výpis z obchodního rejstříku. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku jsou dále osvobozeny organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů. Držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku, držitelé záchranářských psů a od ledna 2021 canisterapeutičtí psi. Povinnost zaregistrovat psa však mají držitelé, tedy i ti, kteří jsou od poplatku osvobozeni.
Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1. 1. do 31. 12. běžného roku a činí:

Bytový dům 1500 Kč    
Rodinný dům   600 Kč  
Držitel psa starší 65 let   200 Kč  
Ostatní (jiné prostory než bytový a rodinný dům) 1500 Kč  
Držitel psa mladší 65 let (snížená sazba)*   200 Kč  


*Držitel psa mladší 65 let, jehož jediným zdrojem příjmu je důchod vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění. Poplatek za druhého a každého dalšího psa pro bytový dům, rodinný dům a ostatní, zůstává v základní sazbě.

Držitel psa, který dosáhne věku 65 let, platí sníženou sazbu poplatku ze psa od 1. 1.  následujícího kalendářního roku. Držitel psa, který dosáhne věku 70 let není osvobozen od placení místního poplatku ze psů.

Poplatek za druhého a každého dalšího psa se navyšuje o 50 % ze základní sazby. Podle obecně závazné vyhlášky musí být poplatek ze psů uhrazen do 31. března.

Pro městskou část Brno-střed platí sazba 1500 Kč za prvního psa a 2250 Kč za každého dalšího psa chovaného v bytovém domě, pro psa chovaného v rodinném domě platí sazba 600 a 900 Kč. Pro držitele starší 65 let je sazba 200 korun za prvního a 300 korun za každého dalšího psa. V případě, že je pes umístěn v jiných než bytových prostorách, platí pro jeho majitele sazba 1500 Kč za jednoho a 2250 Kč za každého dalšího psa.

Číslo účtu pro zaplacení poplatku za psa je 43-8206670217/0100, je však nutné uvést variabilní symbol, který je majiteli přidělen při první registraci psa.

Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Je-li pes přihlášen v průběhu roku, zaplatí držitel jen poměrnou část z roční sazby. Poplatek je možné uhradit bankovním převodem, na číslo 43-8206670217/0100, je však nutné uvést variabilní symbol / párovací symbol, který je držiteli přidělen při první registraci psa. Hotově nebo kartou lze uhradit poplatek každý den na pokladně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno (se složenkou nebo s dokladem) dle pokladních hodin a od 8.00 do 17.00 hodin na Úřadě městské části Brno-střed, Měnínská 4, Brno, prostřednictvím platebního automatu, který je přístupný i mimo úřední dny, každý pracovní den. Po zaplacení si poplatník může vyzvednout sáčky na sběr psích exkrementů – Měnínská 4, II. patro, dveře 206.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství upravuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna 9/2017 v platném znění jejíž přílohou jsou vymezené prostory pro volný pohyb psů a vymezené prostory, kam je vstup se psy zakázán.
Další případné informace ohledně místních poplatků ze psů ochotně poskytneme na Úřadu městské části Brno-střed, odbor životního prostředí, tel.: +420 542 526 160 (Bohumila Strnadová).

Podrobný popis a formuláře naleznete v životní situaci Místní poplatek ze psů.

Důležité odkazy