Metodické doporučení pro udělování souhlasu městské části Brno-střed k vyhrazenému parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Toto metodické doporučení se vztahuje k ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), zvláštní užívání komunikace formou zřizování vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením. Pokud je vyhrazováno parkovací stání na účelové komunikaci formou pronájmu či výpůjčky, lze tuto metodiku přiměřeně aplikovat i k těmto účelům, a to pouze pokud jde o kritéria výběru žadatele níže uvedená.
 

PODMÍNKY PRO POSTUP VÝKONU SAMOSPRÁVY

Souhlas se uděluje ve zvláště závažných a odůvodněných případech s ohledem na místní podmínky, rozsah zdravotního postižení a četnost použití vozidla (žadatel studuje nebo pracuje apod.).

Souhlas se uděluje zejména v těchto případech a za dodržení těchto podmínek
 1. Vyhrazené parkovací stání se musí vztahovat k trvalému bydlišti žadatele, který nemá jinou možnost parkování (garáž v místě trvalého bydliště, nejbližší obecné vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou, jiné parkování mimo veřejnou komunikaci – např. odstavná plocha soukromého pozemku apod.).
   
 2. Žadatel musí
  • být řidičem, tzn. držitelem platného řidičského oprávnění příslušné skupiny a v případě dosažení věku dle zákona § 87 zákona č. 361/2000 Sb., (65, 68 let a poté každé dva roky) musí doložit platné lékařské potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel;
  • být vlastníkem, event. provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu vozidla, pro které vyhrazené parkování žádá.
  Pokud to vyžadují zvlášť odůvodněné a závažné případy, může být řidičem či vlastníkem vozidla osoba blízká. V případě, že je žadatelem nezletilá osoba (která podává žádost prostřednictvím zákonného zástupce), řidičem či vlastníkem vozidla může být rodič, případně rodinný příslušník nebo opatrovník, který o ni pečuje a bydlí s ní ve společné domácnosti.
   
 3. Žadatel je z důvodu trvalého pohybového postižení či úrazu zásadně pohybově omezen (je např. odkázán na pohyb pomocí invalidního vozíku apod.), případně mu jeho těžké zdravotní postižení znemožňuje pohyb na delší vzdálenosti.
   
 4. Žadatelem a držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P je nezletilá osoba, a je:
  • trvale zásadně omezená v pohybu, např. odkázaná na invalidní vozík apod.,
  • diagnostikována s poruchou autistického spektra, či jiným duševním onemocněním,
  • těžce mentálně či smyslově postižená, nebo má jiné postižení.
  Na jednu rodinu, resp. žadatele a osoby mu blízké/opatrovníky, je v zásadě možné poskytnout pouze jedno parkovací místo.
   
 5. Souhlas se neuděluje rodinným příslušníkům, kteří dojíždějí pečovat o osobu se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, ani rodinným příslušníkům, kteří s osobou bydlí ve společné domácnosti.

Postup projednání žádosti

Žádosti jednotlivých žadatelů projednává Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí RMČ BS (dále jen „komise“), která přihlíží ke všem skutečnostem, které žadatel v žádosti uvede. V případě, že žadatel nedoloží k žádosti dostatečné podklady pro posouzení jeho žádosti, projednání žádosti může být komisí odloženo do doby, než bude na základě doložených podkladů možné žádost posoudit. Souhlas statutárního města Brna, městské části Brno-střed bude žadateli udělen v případě, že komise přijme kladné doporučující usnesení. V případě, že komise kladné doporučující usnesení nepřijme (tj. přijme nedoporučující usnesení či žádné), souhlas za statutární město Brno, městskou část Brno-střed udělen nebude. Souhlasy/nesouhlasy uděluje na základě výsledků projednání v komisi vedoucí Odboru dopravy ÚMČ BS.
 

Doba platnosti souhlasu
 1. Souhlas (resp. doporučení) komise pro žadatele, který je držitelem průkazu ZTP/P, je možné udělit až na dobu, po kterou bude žadatel platným průkazem disponovat.
  Vedoucí Odboru dopravy ÚMČ BS žadateli udělí souhlas za Městskou část Brno-střed na dobu maximálně 3 let. Zůstanou-li podmínky k povolení vyhrazeného parkování po uplynutí doby platnosti rozhodnutí ohledně vyhrazeného parkování nezměněny, souhlas s případným prodloužením může vedoucí Odboru dopravy ÚMČ BS v souladu se stanoviskem komise dále opakovaně udělovat, vždy na dobu max. 3 let.
   
 2. Souhlas (resp. doporučení) komise pro žadatele, který je držitelem průkazu ZTP, se uděluje zpravidla na dobu 1 roku, v odůvodněných případech na dobu delší než 1 rok, avšak maximálně po dobu platnosti průkazu ZTP.
  Vedoucí Odboru dopravy ÚMČ BS žadateli udělí souhlas za Městskou část Brno-střed na dobu maximálně 3 let. Zůstanou-li podmínky k povolení vyhrazeného parkování po uplynutí doby platnosti rozhodnutí ohledně vyhrazeného parkování nezměněny, souhlas s případným prodloužením může vedoucí Odboru dopravy ÚMČ BS udělit na dobu dalších max. 3 let.

Pravidelně bude prověřováno, že podmínky pro udělení souhlasu zůstávají zachovány. V případě ztráty způsobilosti pro získání souhlasu může ÚMČ BS rozhodnout o odebrání povolení k vyhrazenému parkování.

V případě, že komise přijme nedoporučující usnesení či žádné, takové usnesení je platné na dobu 6 měsíců. Pokud žadatel v průběhu těchto 6 měsíců podá totožnou žádost o vyhrazené parkování, bude toto stanovisko podkladem pro udělení nesouhlasu Městskou částí Brno-střed.

Podmínky pro uzavření smlouvy o výpůjčce na účelové komunikaci se posuzují obdobně.

Důležité odkazy