Program COVID – Nájemné 2. výzva (ukončeno)

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné. Program  je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

O potvrzení čestných prohlášení pronajímatele, která jsou pro dotaci nezbytná, můžete žádat do 31. prosince, v odůvodněných případech nejpozději do 21. ledna 2021. Čestná prohlášení budou vydána v případě, že nájemci splní podmínku uhrazení 50 % rozhodného nájemného (nájemné za měsíce červenec, srpen a září 2020) a k 1. červenci měli účinnou nájemní smlouvu. 

Postup vyřízení:
Před vyplněním žádosti a vygenerováním Čestného prohlášení pronajímatele z informačního systému AIS Ministerstva průmyslu a obchodu je nezbytné nejprve kontaktovat Správu nemovitostí městské části Brno-střed, kde vám vystaví Potvrzení (o úhradě nájemného). 
Poté je nezbytné originál vyplněné žádosti včetně příloh (tj. vygenerovaného Čestného prohlášení pronajímatele a Potvrzení) doručit na adresu MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to poštou, osobně prostřednictvím podatelny, nebo pomocí datové schránky či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Čestné prohlášení a žádost budou po kontrole uvedených údajů potvrzeny a vráceny zpět žadateli, který je zašle na ministerstvo. 

Formulář žádosti o potvrzení Čestného prohlášení pronajímatele nebytového prostoru 
Výzva 2 k programu COVID - Nájemné Ministerstva průmyslu a obchodu

V případě jakýchkoli nejasností můžete kontaktovat následující pracovnice:

Hana Ranglová
e-mail: hana.ranglova@brno-stred.cz
telefon: +420 725 828 676

Obecné informace vám mohou poskytnout pracovnice Miniúřadu:

Bc. Iveta Fišerová
e-mail: iveta.fiserova@brno-stred.cz
telefon: +420 542 526 379

Důležité odkazy