Zásady pro poskytnutí záštity

Městská část Brno-střed může udělit záštitu nad konáním kulturní, sportovní, volnočasové, komunitní nebo společenské akce. Městská část Brno-střed může udělit záštitu také nad realizací kulturního, sportovního, volnočasového, komunitního, sociálního a společenského projektu. Taktéž může být záštita udělena významnému kulturnímu, sportovnímu, volnočasovému, komunitnímu, sociálnímu a společenskému počinu. Pro všechny uvedené situace je dále použit termín „aktivita“.

Záštita je udělována za níže uvedených podmínek:

 1. Aktivita je svým charakterem určena široké veřejnosti, a to buď obyvatelům městské části Brno-střed, případně města Brna.
 2. Žadatel podá vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí záštity městské části Brno-střed na podatelnu Úřadu městské části Brno-střed nejméně 1 měsíc před konáním aktivity. Vzhledem k různým dalším lhůtám např. při přidělování CLV vitrín, redakčním uzávěrkám apod. je však doporučován dřívější termín podání.
 3. Je-li žadateli záštita udělena, zajistí řádnou prezentaci městské části Brno-střed v rámci propagace spojené s podpořenou aktivitou.
 4. Je-li žadateli záštita udělena, uvede na všech propagačních materiálech k aktivitě (vstupenky, pozvánky, plakáty, reklamy, internetové prezentace apod.), že se akce koná pod záštitou městské části Brno-střed, případně pod záštitou starosty, případně konkrétního místostarosty městské části Brno-střed nebo jiného člena samosprávných orgánů městské části Brno-střed.
 5. Žádosti o poskytnutí záštity městské části Brno-střed přijímá Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů Úřadu městské části Brno-střed (Dominikánská 2, 601 69 Brno, e-mail: podatelna.stred@brno.cz, ID datové schránky: qykbwe7).
 6. O poskytnutí záštity městské části Brno-střed rozhoduje Rada městské části Brno-střed, o výsledku rozhodnutí budou žadatelé vyrozuměni písemně.
 7. Používání znaku městské části Brno-střed na propagačních materiálech k akci se řídí samostatnými pravidly (viz níže).
 8. Publikování informací o aktivitě v médiích městské části Brno-střed se řídí samostatnými podmínkami (viz níže).
 9. V případě, že v rámci akce bude podáváno jídlo a/nebo nápoje, žadatel se zavazuje, že jídlo a nápoje budou podávány v ekologických obalech.

Pravidla pro udělení souhlasu s použitím znaku a vlajky města Brna nebo městských částí

Podle ustanovení § 34a zákona o obcích mohou obce, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak a prapor obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. Souhlas k použití znaku města Brna uděluje Rada města Brna. Zájemci o použití znaku města Brna předkládají žádosti prostřednictvím správního oddělení Odboru vnitřních věcí MMB. K užívání praporu města Brna a městských částí není nutný souhlas.

Souhlas k použití znaků městských částí udělují rady příslušných městských částí. Zájemci předkládají žádosti prostřednictvím úřadů těchto městských částí (pro tyto účely postačí zaškrtnutí příslušného políčka v Žádosti o poskytnutí záštity městské části Brno-střed). Znak městské části Brno-střed tedy nemůže být za uvedených podmínek použit, dokud s tímto použitím nevysloví souhlas Rada městské části Brno-střed.

Podmínky pro užívání znaku a praporu města Brna a znaků a praporů městských částí jsou upraveny Statutem pro užívání znaku a praporu města Brna, znaků a praporů městských částí. Podle tohoto statutu mohou znaky města Brna a městských částí užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města Brna, a dále školy, předškolní a školská zařízení zařazená do sítě škol, předškolních a školských zařízení a vysoké školy na území města Brna, pokud není předepsáno užívání státního znaku.

Podmínky pro zveřejnění informací v digitálních a tištěných médiích městské části Brno-střed

 1. Žadatel může požádat statutární město Brno, městskou část Brno-střed o publikování informací o aktivitě ve formě běžného zpravodajského textu (nejedná se tedy o inzerci) v jí vydávaných a provozovaných médiích, a to jak digitálních (na webových stránkách www.brno-stred.cz a FB profil www.facebook.com/brno.stred), tak tištěných (Zpravodaj městské části Brno-střed).
 2. Pokud má žadatel zájem o zveřejnění informací, je nutné zaslat výhradně na e-mailovou adresu redakce@brno-stred.cz informace o aktivitě v této podobě: text o rozsahu max. 3.000 znaků včetně mezer v běžném textovém editoru, fotografie v tiskovém rozlišení 300 dpi (je-li k dispozici), logo aktivity ve křivkách (je-li k dispozici), jakékoliv další propagační a informační materiály k aktivitě v elektronické podobě (jsou-li k dispozici).
 3. Zveřejnění informací není nárokové. Jejich zveřejnění je plně v kompetenci redakčních pracovníků Úřadu městské části Brno-střed.
 4. Informace o uzávěrkách Zpravodaje městské části Brno-střed jsou k dispozici na webu www.brno-stred.cz.

Tyto zásady schválila RMČ Brno-střed, dne 16. 12 2019, usnesením č. RMČ/2019/50/53, s účinností od 1. 1. 2020.

Důležité odkazy