Změny smluvních podmínek

Přehled změn ve smluvních podmínkách, ke kterým došlo v roce 2021.

 • Byl upraven okruh způsobilých a nezpůsobilých výdajů: 
  • nově lze dotaci čerpat i na úhradu mezd, nejen ostatních osobních nákladů (DPP, DPČ), obojí však pouze do výše 60 % poskytnuté dotace,
  • nelze čerpat dotaci na úhradu odměn členům statutárních či jiných orgánů příjemce dotace.
 • Minimální výše spolufinancování je dána konkrétním zněním příslušného dotačního programu.
 • Použití dotace, jejíž poskytnutá výše nepřesahuje částku 10.000 Kč, prokazuje příjemce nově pouze doručením závěrečné zprávy o splnění účelu podporovaného projektu (příjemce nepředkládá formulář finančního vyúčtování dotace ani doklady prokazující čerpání dotace).
 • Povinnou součástí závěrečné zprávy o splnění účelu podporovaného projektu je nově:
  • dokumentace výstupů projektu (fotografie, ohlasy v médiích, propagace apod.),
  • dokumentace k použití znaku městské části Brno-střed alespoň jedním ze tří možných způsobů (v tištěné podobě, v podobě banneru/reklamního panelu, v elektronické podobě).
 • O souhlas s podstatnou změnou projektu (např. podstatná změna rozpočtu, změna účelu projektu nebo změna v termínu čerpání dotace) může příjemce žádat nejpozději 14 dnů před termínem vyúčtování dotace.
 • Nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy jsou Společné podmínky, které jsou označeny jako příloha č. 1 této smlouvy.

Důležité odkazy