Informace k pronájmu běžného obecního bytu

Městská část Brno-střed připravila změnu pravidel pronájmu obecních bytů. Nová pravidla a kritéria výběru žadatelů budou platit od 1. července 2023. Z tohoto důvodu je zatím pozastavena nabídka bytů k pronájmu, další nabídku bytů zveřejníme na začátku října.

Všichni uchazeči o byt v registru žadatelů budou v takovém případě o změně pravidel informováni dopisem a požádáni o doplnění dokumentů, které nová pravidla požadují a které jim zajistí setrvání v registru. Noví žadatelé budou na změnu upozornění na bytovém odboru. V souvislosti se změnou pravidel a kritérií budou pro nové i stávající žadatele k dispozici nové formuláře platné od 1. července 2023.
Období od 1. července 2023 do 30. září 2023 bude sloužit žadatelům o byty k aktualizaci jejich dokumentů a k takzvanému přebodování žadatelů podle nových kritérií.

Nová pravidla přináší řadu novinek a mezi nejzásadnější patří:
Žadatelé již nebudou dokládat pouze čestná prohlášení, ale všechny skutečnosti nezbytné pro zařazení do evidence nebo ponechání v evidenci žadatelů o pronájem běžného obecního bytu budou dokládat kopiemi dokumentů. Jedná se například o oddací list, doklad o registrovaném partnerství, rodný list nezletilého dítěte, v případě samoživitelů doklad o úpravě poměrů nezletilého dítěte a podobně.
Seniorům pobírajícím pouze starobní důchod se nově otevře možnost žádat o byty se všemi kategoriemi nájemného, ne pouze o kategorii I., jako je tomu ve starých pravidlech. V nových pravidlech již nejsou obsaženy individuální preferenční body, které rozdělovali členové bytové komise. Rok 2023 bude navíc posledním, kdy žadatelé evidovaní v registru žadatelů budou muset před koncem roku požádat o setrvání v registru pro rok 2024. Od roku 2024 bude stačit, když si v průběhu roku budou žadatelé aktivně žádat o byty, v takovém případě jim bude registrace automaticky prodloužena i do dalšího roku. Pravidla dále zavádí omezení velikosti bytu na počet členů domácnosti.
Dále jsou upravena bodovaná kritéria. Nově body získávají i samoživitelé, kteří mají ve výhradní péči děti, a senioři, kteří žijí sami v domácnosti. Domácnosti s dětmi do tří let věku získávají oproti rodinám se staršími dětmi 1 bod navíc. Bodujeme i trvalý pobyt na území města Brna. Nově oddělujeme bodování podnikatelské činnosti nebo hlavního pracovního poměru a dohod o provedení práce, kdy za práci na dohodu zavádíme nižší počet bodů. Důvodem je skutečnost, že dohody o provedení práce byly dříve v některých případech uzavírány účelově kvůli navýšení počtu bodů žadatelů o byty.
Pravidla zavádí i vyšší sankce za podvody a nežádoucí jednání. Pokud žadatel bude uvádět informace, které se ukáží jako nepravdivé, například o zaměstnavateli, bytové nouzi, zdravotním stavu člena domácnosti, bude nově vyřazen z evidence na dva roky. Stejná sankce bude nově i u žadatelů, kteří bez vážného důvodu nepřijmou byt, o který si požádali. V naší městské části si žadatelé žádají o konkrétní byty, chodí na prohlídky a nemůže se tak stát, že by získali byt, který by si sami nevybrali. Pokud takový byt následně odmítnou přijmout, znamená to, že jejich bytová nouze není taková, jakou by měly městské byty řešit. Žadatelé budou vybíráni striktně podle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude upřednostněn ten z žadatelů, který bude v evidenci bez přerušení déle.

Důležité odkazy