Služby Czech POINT

Úřad městské části Brno-střed
Kancelář Miniúřadu
Dominikánská 2 a Nádražní 4

Provoz pracoviště Czech POINT

Pondělí 8:00–17:00 
Úterý 8:00–15:00 
Středa 8:00–17:00 
Čtvrtek 8:00–15:00 
Pátek 8:00–15:00 
polední pauza: 12.00–12.30 hod.

 

Úřad městské části Brno-střed vydává prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – pracoviště Czech POINT na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen "ISVS").
Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná Úřadem městské části Brno-střed je veřejnou listinou.
Úřad městské části Brno-střed prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT poskytuje tyto služby:

 • Vidimaci
 • Legalizaci

Výpisové agendy

 • výpisy z Katastru nemovitostí (veřejná evidence)
 • ověřený snímek katastrální mapy (veřejná evidence)
 • výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná evidence) 
 • výpisy z Veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností)
 • výpisy bodového hodnocení řidiče (neveřejná evidence)
 • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejná evidence)
 • výpisy z Insolvenčního rejstříku (veřejná evidence)
 • výpisy z Rejstříku trestů:
  • fyzická osoba (neveřejná evidence) – nutno předložit platný občanský průkaz nebo pas, vydává se i cizím státním příslušníkům
  • právnická osoba (veřejná evidence)

Autorizovaná konverze dokumentů

 • autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby dokumentu

Podací agendy

 • registr účastníků provozu modulu autovraků Informačního systému odpadového hospodářství (neveřejná evidence)
 • přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu

Agendy základních registrů

 • výpis údajů z registru obyvatel (ROB)
 • veřejný výpis údajů z registru osob (ROS)
 • neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • záznam o využívání údajů z registru osob
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytování údajů třetí osobě

Agendy informačního systému datových schránek

 • žádosti o zřízení datové schránky
 • žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Další agendy informačního systému datových schránek:

 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • žádost o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • žádost o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Správní poplatky

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100 Kč za první stránku výpisu a 50 Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100 Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200 Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).
Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30 Kč za každou i započatou stránku (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).
Správní poplatek činí u legalizace za každý ověřený podpis na listině 50 Kč a u vidimace činí správní poplatek za každou i započatou stranu vidimované listiny 30 Kč.

Mapa kontaktních míst Czech POINT

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí přijít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. Více informací na www.czechpoint.cz.

Důležité odkazy