Výtvarná soutěž Život v centru Brna

Malujete, kreslíte a svoje výtvarné počiny doplňujete básněmi nebo prózou? Jestliže ano, pak právě pro vás je tu letošní soutěž městské části Brno-střed. Jejím tématem tentokrát je Život v centru Brna.

Do výtvarné soutěže budou přijímána ručně vytvořená výtvarná díla, která zachycují život v městské části Brno-střed a jejichž součástí je krátká próza, báseň, případně mohou být zpracována jako komiks. Přijímat je budeme od 1. března do 30. června. Výsledky vyhlásíme poslední prázdninový pátek 30. srpna během akce Otevřená radnice, kde budou také soutěžní díla vystavena. K vidění budou dále od 4. do 15. září v jižním křídle Křížové chodby na Dominikánské ulici.

Soutěžní kategorie
Soutěž se bude konat v jednotlivcích a ve skupinové tvorbě. Oceněna budou v každé kategorii první tři místa.
Jednotlivci:
1. kategorie je určena pro děti ve věku od 6 do 12 let
2.kategorie pro děti ve věku od 13 do 18 let
3.kategorie je určena dospělým
Skupinová tvorba:
1. kategorie je určena žákům prvního stupně
2.kategorie je určena žákům druhého stupně
3.kategorie je určena dospělým kolektivům (kolektivem se rozumí nejméně 5, maximálně 15 autorů)

Počet soutěžních děl
Každý autor, ať už jednotlivec nebo kolektiv, může soutěžit se třemi díly. Autor soutěžící jako jednotlivec může být jedním z autorů jednoho soutěžního díla ve skupinové tvorbě.

Označení díla
Každé výtvarné dílo musí být na rubové straně opatřeno názvem díla, názvem zachyceného místa, kde se děj odehrává, jménem a příjmením autorky/autora, názvem soutěžní kategorie a kontaktním e-mailem. U nezletilých účastníků také věkem autora, jménem a příjmením zákonného zástupce. U skupinové tvorby názvem organizace, jmény a příjmeními autorů, jejich věkem a dále jménem a příjmením učitele.

Technika
Do soutěže budou zařazena díla vytvořená volnou výtvarnou technikou se zachováním dvojrozměrnosti výsledného díla, doplněná krátkou prózou nebo básní. Přijímána budou také díla ve formě komiksu. Díla vytvořená tužkou, suchým pastelem a jinými otíratelnými technikami musí být zafixována. Není přípustné počítačové zpracování díla ani jeho částí. Nejmenší formát díla je A4, největší A3. Díla nesmí být zarámována či zapaspartována.

Předání díla
Výtvarné dílo je možné zaslat poštou na adresu:
Úřad městské části Brno-střed, oddělení vnějších vztahů, Dominikánská 2, 601 69 Brno
nebo je předat na této adrese na podatelnu, která je otevřena od 8.00 hodin, v pondělí a středu do 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek do 15.00 hodin a v pátek do 14.00 hodin. Obálku či obal je třeba opatřit nápisem Život v centru Brna. Dílo je možné poslat či předat od 1. března do 30. června, přičemž při zaslání poštou je rozhodující razítko na obálce. Předáním na podatelnu úřadu autor díla souhlasí s tím, že dílo přechází do vlastnictví Úřadu městské části Brno-střed.

Hodnocení
Soutěžní díla vyhodnotí a tři nejzajímavější v každé kategorii vybere porota. Díla, která nebudou splňovat soutěžní podmínky, budou vyřazena.

Výhra
Vítězové budou oceněni dárkovým poukazem na nákup ve specializovaném obchodě s výtvarnými potřebami. První místo dostane ocenění v hodnotě 3 000 korun, druhé místo v hodnotě 2 000 korun, třetí místo v hodnotě 1 000 korun.
Zasláním výtvarného díla vyjadřují soutěžící, či v případě nezletilých jejich zákonní zástupci, souhlas s jejich zveřejněním pro prezentaci soutěže ve zpravodaji městské části, na webu a sociálních sítích radnice, s jejich dalším použitím ve zpravodaji městské části, na webu a sociálních sítích radnice i mimo prezentaci soutěže, a to vždy s uvedením autora. Dále souhlasí také s umístěním díla na výstavě v prostorách radnice městské části Brno-střed a prostorách Kávéesky, příspěvkové organizace městské části Brno-střed, případně dalších prostorách.
Účastníci soutěže zasláním díla prohlašují, že výtvarné dílo pořídili osobně a mají neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže výtvarné dílo ze závažných důvodů podle svého uvážení. Do soutěže nebudou zařazena například díla, která nenaplňují zadání soutěže, mají neetický obsah, jsou opatřena vulgárním či jinak pohoršujícím názvem či popiskem, byla podle informací dostupných organizátorovi soutěže dílem jiného autora, než je účastník soutěže a také taková, která by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu.
Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů k činnostem souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude Úřad městské části Brno-střed. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zajímá vás, jak vypadaly soutěže v minulých letech? Najdete je na odkazu: https://www.brno-stred.cz/mohlo-by-vas-zajimat/souteze-pro-verejnost.

Důležité odkazy