13. ledna 2020

Změny u místního poplatku ze psů

Od 1. 1. 2020 dochází k zásadním změnám u místního poplatku ze psů. Víte, jaká je jeho výše v městské části Brno-střed a kdy byste jej měli uhradit?

Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a následně vydanou obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích jsou:

  • Stávající sazba 200 Kč za kalendářní rok pro poživatele invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu bude nově stanovena pouze pro osoby starší 65 let. Ostatním poplatníkům bude sazba změněna na základní, tedy nebude brán zřetel na to, zda osoba pobírá nějaký důchod, ale rozhodující bude pouze věk držitele.
  • Nově budou od poplatku také osvobozeni držitelé psů s průkazem ZTP
  • Poplatková povinnost vznikne držiteli psa, který je přihlášen k místnímu pobytu na území MČ Brno-střed i podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o azylu nebo dočasné ochraně cizinců.

Pro městskou část Brno-střed platí sazba 1 500 Kč za prvního psa a 2 250 Kč za každého dalšího psa chovaného v bytovém domě, pro psa chovaného v rodinném domě platí sazba 600 a 900 Kč v domech rodinných. Pro držitele starší 65 let je sazba 200 korun za prvního a 300 korun za každého dalšího psa. V případě, že je pes umístěn v jiných než bytových prostorách, platí pro jeho majitele sazba 1 500 Kč za jednoho a 2 250 Kč za každého dalšího psa.

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Majitel je povinen nového psa přihlásit vždy do 15 dnů od jeho pořízení. Poplatek ze psa je nutné uhradit nejpozději do 31. března každého roku. Majitel přihlášeného psa obdrží každým rokem v únoru vyplněnou poštovní poukázku k úhradě poplatku. Poplatek je možné uhradit i bankovním převodem na účet: 43-8206670217/0100, je však nutné uvést variabilní symbol, který je majiteli přidělen při první registraci psa. Hotově lze také uhradit poplatek každý den na pokladně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, je však nutné přijít se složenkou, případně v úřední den pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin na ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno, II. patro, dveře 206.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku jsou dále osvobozeny organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů. Držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů.

Povinnost ohlásit držení psa však mají všichni majitelé, tedy i ti, kteří jsou od poplatku osvobození.

Důležité odkazy