20. ledna 2021

Změny u místních poplatků za psy

Od 1. ledna 2021 došlo ke změnám v poplacích za psy.

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a následně vydanou obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 30/2020 o místních poplatcích jsou změny následující:

  • Držitel psa mladší 65 let, který je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění:
    • prvního psa ve snížené sazbě 200 Kč za kalendářní rok,
    • druhého a každého dalšího psa pro bytový dům, rodinný dům a ostatní v základní sazbě.
  • Nově budou od poplatku také osvobozeni držitelé canisterapeutických psů.
  • Držitel psa, který dosáhne věku 65 let, platí sníženou sazbu poplatku za psa od 1.1. následujícího kalendářního roku.

Pro městskou část Brno-střed platí základní sazba 1 500 korun za prvního psa a 2 250 korun za každého dalšího psa chovaného v bytovém domě, pro psa chovaného v rodinném domě platí základní sazba 600 korun a za každého dalšího psa 900 korun. Pro držitele starší 65 let je sazba 200 korun za prvního a 300 korun za každého dalšího psa. Držitel psa, který dosáhne věku 65 let, platí sníženou sazbu poplatku za psa od 1. 1. následujícího kalendářního roku. V případě, že je pes umístěn v jiných než bytových prostorách nebo rodinných domech, platí pro jeho majitele sazba 1 500 korun za jednoho a 2 250 korun za každého dalšího psa.

Poplatek se platí za psy starší tři měsíce. Majitel je povinen nového psa přihlásit vždy do 15 dnů od jeho pořízení. Poplatek ze psa je nutné uhradit nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet: 43-8206670217/0100, je však nutné uvést variabilní/párovací symbol, který je přidělen při první registraci psa. Hotově lze uhradit poplatek na pokladně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno nebo na ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno, II. patro, dveře 206 – se složenkou nebo s dokladem od zaplacení poplatku v minulém roce. Vzhledem k aktuálním vládním nařízení dochází ke změně úředních/pokladních hodin: v pondělí od 12.00 do 17.00 hodin a ve středu od 8.00 do 12.00 hodin. Při hotovostní platbě je také nutné znát variabilní/párovací symbol. Složenky se již nebudou posílat.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku jsou dále osvobozeny organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů. Držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku, držitelé záchranářských psů a nově od ledna 2021 i canisterapeutičtí psi.

Povinnost ohlásit držení psa však mají všichni majitelé, tedy i ti, kteří jsou od poplatku osvobození.

Důležité odkazy