Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

8. listopadu 2017

Volba prezidenta České republiky 2018

Informace pro voliče k volbě prezidenta České republiky.

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 23. srpna 2017 zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 275/2017, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, která byla stanovena na tyto dny:

  • v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin,
  • v sobotu  13. ledna 2018 od 8:00  do 14:00 hodin.

Případné druhé kolo voleb se koná:

  • v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin,
  • v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

Informace pro voliče

Hlasování při volbě prezidenta na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích.

Počet a sídla volebních okrsků

Informace o době a místě konání voleb

Informace o době a místě konání voleb - druhé kolo

Telefonní spojení do OVK pro volbu prezidenta

Právo volit prezidenta České republiky má každý státní občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let. Ve druhém kole voleb může volit občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 18 let.

Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 28. prosince 2017.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz je 5. ledna 2018.

Konec lhůty pro osobní žádost o voličský průkaz je 10. ledna 2018 do 16:00 hod.

Pro zjednodušení jsme připravili formulář, který k žádosti o vydání voličského průkazu můžete využít.

Žádost o vydání voličského průkazu Volby presidenta ČR 2018

Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz na druhé kolo je 19. ledna 2018.

Konec lhůty pro osobní žádost o voličský průkaz na druhé kolo je 24. ledna 2018 do 16:00 hod.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Možnost volit prezidenta České republiky v zahraničí

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 31 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve spojení s § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) v místě pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu vedou zvláštní seznam voličů trvalého charakteru, obdobném jako stálý seznam voličů na území České republiky, zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, což je 3. prosince 2017. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbě prezidenta České republiky ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době volby prezidenta České republiky v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit v jakýchkoli volbách na území České republiky, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Možnost volit při krátkodobém pobytu v zahraničí

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit při volbě prezidenta České republiky v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbě prezidenta České republiky hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Hlasování a přenosná hlasovací schránka

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi (zvláštní okrskové volební komisi) svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat volební komisi (zvláštní okrskové volební komisi), ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové komise (zvláštní okrskové volební komise) prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního úřadu, zastupitelského nebo konzulárního úřadu a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku a nebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto

 úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí (zvláštní okrskovou volební komisí) do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise (zvláštní okrskové volební komise), a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.

Kandidáti

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve volební místnosti.

Každý občan si může zkontrolovat od 1. prosince 2017 do 10. ledna 2018 do 16:00 hod, na Úřadě městské části Brno-střed, Dominikánská 2, odbor informatiky od 8:00 hod., a to v pondělí a ve středu do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek do 14:00 hod. a v pátek do 13:00 hod., zda je zapsán ve stálém seznamu voličů. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Hlasovací lístky vám budou doručeny nejpozději do 9. ledna 2018, také budou k dispozici na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, nebo přímo ve volební místnosti. 

Informace pro politické subjekty

Delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (§ 18 odst. 2 zákona 275/2012) má právo navrhující občan, jehož kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu Parlamentu ČR, politická strana, hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň 1 mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční 21. prosince 2017. Jednotlivým členům OVK bude zaslána pozvánka.

Časový harmonogram 1. zasedání OVK a školení ÚMČ BS a ČSÚ

Obecné informace

Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

Případné dotazy a informace k volbě prezidenta ČR Vám poskytne:

  • Mgr. Pavel Jobánek tel.: 542 526 359, email: pavel.jobanek@brno-stred.cz
  • Petra Kafková tel.: 542 526 349, email: petra.kafkova@brno-stred.cz

Důležité odkazy