19. května 2016

Stručný průběh rekonstrukce zastávky „Obilní trh“

Stručný průběh rekonstrukce zastávky „Obilní trh“

 • převzetí staveniště 28. 8. 2015 (termín dokončení 3 měsíce),
 • zahájení na stavbě 1. 9. 2015,
 • 14. 10. 2015 byl doručen požadavek zhotovitele o prodloužení termínu předání díla a to do 18. 12. 2015. Požadavek byl zdůvodněn technologickými postupy.

Zhotovitel předložil nový harmonogram prací:

 • I. etapa betonování podlahy včetně základových pásů (PROVEDENO)
 • II. etapa betonáž horní střechy včetně nosných ztužujících žeber (NEPROVEDENO)

Zhotovitel jako hlavní důvod pro prodloužení termínu dokončení uvádí dobu zrání betonu tj. min. 28 dnů po každé betonáži.

Objednatel vyhovuje žádosti zhotovitele o prodloužení, z důvodů dodržení technologických postupů.

 • 13. 11. 2015 byla provedená betonáž základových pásů dle I. etapy. Dle harmonogramu betonáž základových pásů měla být provedena do 23. 10. 2015. Porušení harmonogramu ze strany zhotovitele (harmonogram předložil zhotovitel).

Zhotovitel byl opakovaně upozorněn na stanovený termín předání díla tj. 18. 12. 2015

 • 10. 12. 2015 (kontrolní den) zjištěno, že zhotovitel nepokračuje dle stanoveného harmonogramu. Dále byly zjištěny závady v provádění díla, a to ve špatně uložené výztuži železa ve střeše, v rozporu se schválenou projektovou dokumentací. Objednatel i projektant tento postup prací neschvaluje.

Po jednání bylo ze strany objednatele připuštěno nové statické řešení (jiné uložení výztuže oproti projektu), ale za podmínky, že bude předložen nový projekt vč. statických výpočtů ke schválení p. Přikrylovi (statik – autor původního statického řešení).

Teprve po dodání veškeré nové projektové dokumentace a jejích schválením, by bylo povoleno jiné statické řešení.

Betonáž stropu byla podmíněna schválenou novou dokumentací a kontrolou uložení výztuže dle nového projektu.

Zhotovitel na stavbě předložil dílčí, zjednodušenou část statického řešení, které však nebylo odsouhlaseno.

 • 18. 12. 2015 ze strany zhotovitele nebylo předáno dílo,
 • 21. 12. 2015 jednání mezi zástupci zhotovitele a objednatele, provedena ústní dohodo o tom, že přes vánoce zhotovitel zajistí veškerou potřebnou dokumentaci a předloží ji ke schválení,
 • 5. 1. 2016 ze strany zhotovitele byla doručená druhá žádost o prodloužení termínu. Žádost byla zamítnuta z úrovně OISBD, a to z důvodu provádění prací v rozporu se schváleným projektem. Zhotovitel do tohoto data nepředložil požadovanou změnovou dokumentaci s novým statickým řešení (uloženo na KD 10. 12. 2015).
 • 12. 1. 2016 zhotovitel telefonicky upozorněn, že nemá provádět betonáž bez schválené dokumentace,
 • 13. 1. 2016 ráno upozorněn opět zhotovitel na to, aby neprováděl betonáž,
 • 13. 1. 2016 dopoledne, zhotovitel provedl neoprávněně betonáž bez souhlasu investora, projektanta a statika. Nebyla předložena výkresová dokumentace uložené výztuže. Nebyla provedena přejímka (kontrola) uložení výztuže. Nebylo provedeno schválení uložení výztuže.

Zhotovitel byl několikrát telefonicky a i písemně kontaktován aby před betonáží kontaktoval všechny kompetentní osoby, aby byla provedena kontrola výztuže a dokumentace (tu nepředložil) což nebylo provedeno.

 • dne 14. 1. 2016 svolána mimořádná schůzka na stavbě a vyhotoven zápis (stavba byla investorem zastavena),
 • dne 18. 1. 2016 schůzka na stavbě přítomni všichni zástupci a dohodnuto, že zhotovitel doloží dokumentaci, která popisuje změny, které byly provedeny na stavbě oproti schválené dokumentaci. Projektant upozornil na skutečnost, že stavba v současném stavu může ohrožovat životy!!
 • dne 10. 2. 2016 se v dané věci konala schůzka za účasti všech zainteresovaných stran. Schůzky se kromě zástupců objednatele a zhotovitele zúčastnili zástupci projekčního ateliéru RAW, zástupci stavebního úřadu a orgány OPP. Závěry, které byly přijaty na této schůzce byly předány v písemné formě panu Helmovi, jednateli firmy Štuk Helma s.r.o., dne 12. 2. 2016
 • Jednatel firmy ŠTUK převzal  a podepsal dokument, ve kterém byl seznámen se závěry jednání, kde je uvedeno:
  • Je bezpodmínečně nutné, aby stavba byla uvedena do plného souladu se schválenou projektovou dokumentací ( PD) a to jak technologicky, tak i vzhledově.
  • Veškeré konstrukce provedené na díle, které neodpovídají schválené PD budou odbourány a nahrazeny konstrukcemi v souladu s uvedenou PD.
  • V případě nedodržení dohodnutých závěrů jednání ze dne 10.2. 2016 ze strany firmy ŠTUK HELMA s.r.o., bude objednatel, kterým je Statutární město Brno, městská část Brno-střed, postupovat v souladu s citovanou Smlouvou o dílo.
    
 • dne 8. 4. 2016 byla ze strany ÚMČ Brno-střed jednostranně vypovězena smlouva o dílo č.j. MCBS/2015/0063941/JACE. Tato smlouva byla vypovězena pro hrubé porušení podmínek smlouvy zhotovitelem.

Důležité odkazy