25. září 2020

Rozšíření památkových zón v Brně

Národní památkový ústav od roku 2017 připravuje rozšíření Městské památkové rezervace v Brně o novou městskou památkovou zónu, do které by spadala více než polovina městské části Brno-střed. Památková ochrana mimořádných kulturních hodnot území je bezesporu potřebná. Musí mít ale jasná pravidla.

Sdělovací prostředky v minulých dnech přinesly informace o záměru zřízení nových památkových zón v Brně. Nejrozsáhlejší z nich s názvem Brno širší centrum má být vyhlášena na území městské části Brno-střed, chceme vás proto seznámit s detaily a celou věc uvést do souvislostí.

Navržené opatření je odůvodňováno ochranou urbanistických, architektonických, výtvarných a kulturně-historických hodnot. Skutečným důvodem navrženého opatření je však náprava pochybení orgánů památkové péče v 80. letech minulého století, kdy byla díky administrativním chybám řada brněnských památek nesprávně zapsána do seznamu památek a v současnosti dochází v důsledku špatného zápisu ke zrušení památkové ochrany mnoha historicky cenných objektů. 

V případě vyhlášení takto široce pojaté památkové zóny bude více než polovina území městské části Brno-střed podléhat z hlediska rozvoje rozhodování orgánů památkové péče, k tomu však tyto orgány nemají potřebnou kvalifikaci ani kompetence. I když je navržená památková zóna dále členěna do dalších podoblastí, podmínky ochrany jsou formulovány velmi vágně. Máme za to, že jejich uplatňování orgány památkové péče, které při svém rozhodování nebudou vázány žádnými konkrétními pravidly, kritérii a podmínkami, způsobí řadu problémů a nedorozumění. 

Rada městské části Brno-střed si je plně vědoma významu, reprezentativnosti a potřeby ochrany kulturního dědictví města Brna. Zachování kulturního dědictví je jednou z jejích priorit. Navržený rozsah a způsob památkové péče státu o velkou část území městské části Brno-střed však pokládáme za nepřiměřený. Každá obec, tedy i městská část Brno-střed, je vázána povinnostmi vyplyvajícími mimo jiné ze zákona o obcích, a to že pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

Vyhlášení památkové zóny s názvem Brno širší centrum rada městské části považuje za nepřijatelný zásah do správy a rozvoje města Brna. Za správné řešení považuje a také podporuje znovuzařazení konkrétních hodnotných objektů hodných památkové ochrany do Ústředního seznamu kulturních památek. 

Jednoznačně zde s kolegy z rady vidíme neopodstatněný zásah do vlastnických práv. Z ustálené judikatury vyplývá, že zásahy do vlastnického práva musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny na základě zákona, z ústavně legitimních důvodů, jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů, vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle. Návrh prohlášení památkové zóny však nenaplňuje žádné z uvedených kritérií. 

I když jsme bohužel nebyli přizvaní k jednání o rozšíření památkových zón, uděláme vše proto, abychom docílili co nejrozumnějšího výsledku pro městskou část Brno-střed a její občany. Je potřeba najít vyvážený kompromis mezi ochranou památek a současnými potřebami rozvoje města. Budeme rádi, pokud nám napíšete svůj názor e-mailem: mencl@brno-stred.cz nebo poštou: Radnice Brno-střed, Vojtěch Mencl, Dominikánská 2, Brno 602 00. 

  

za Radu městské části Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta městské části Brno-střed

Důležité odkazy