24. srpna 2015

Jihomoravský kraj zjišťuje zájem o dotace na výměnu kotlů

Dotaci na náklady spojené s výměnou zastaralých kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje připravuje Jihomoravský kraj. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu minimálně 900 stávajících kotlů a v současné době zjišťuje předběžný zájem o tyto dotace.

Podpora na tzv. kotlíkové dotace bude občanům Jihomoravského kraje plynout prostřednictvím výzev, které po schválení krajského projektu bude vyhlašovat Jihomoravský kraj. Celkově by v novém programovacím období Jihomoravský kraj na výměnu kotlů mohl vyčerpat více než 400 mil. Kč, z toho alokace na první výzvu, která je v současné chvíli vyhlášena, bude více než 130 mil. Kč. Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy pro obyvatele Jihomoravského kraje je v prvním čtvrtletí příštího roku, přičemž výše podpory na jeden dílčí projekt se bude pohybovat mezi 70–85 % dle typu pořizovaného zdroje a dle jeho umístění. Zbylých 15–30 % bude spolufinancováno prostředky žadatele, resp. konečného uživatele.

Za účelem zjištění zájmu o tzv. kotlíkové dotace Jihomoravský kraj zveřejnil předběžný nezávazný dotazník.

Základní podmínky pro fyzické osoby (pozn. podmínky mohou být v rámci konkrétní krajské výzvy dále upraveny):

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu Operačního programu životní prostředí 2014-2020, tj. na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a příslušných prováděcích předpisů. Výčet těchto zařízení bude zveřejněn v seznamu výrobků a technologií, který bude veden Státním fondem životního prostředí ČR.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

 • kotel na pevná paliva,
 • plynový kondenzační kotel,
 • tepelné čerpadlo,
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • „mikro“ energetická opatření.

V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky (certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti, min. měrný využitelný zisk), a také „mikro“ energetická opatření, do kterých patří:

 • zateplení střechy nebo půdních prostor
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
 • dílčí výměna oken
 • výměna vstupních a balkonových dveří
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

Podporována nebude:

 • výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí,
 • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
 • výměna zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, podpořeny z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti).

Výše podpory:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)

Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.

Způsobilé výdaje by měly zahrnovat zejm. projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací zařízení a realizací či úpravou otopné soustavy. Dále mezi způsobilé výdaje bude patřit dodávka a instalace akumulační nádoby, realizace „mikro“ energetických opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci), dále náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání technických parametrů (pouze v období do kolaudace – uvedení do trvalého provozu) a náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (v případě prokazování úrovně dle vyhlášky o energetické náročnosti).

Předpokládaný harmonogram:
15. červenec – 30. září 2015: vyhlášena 1. výzva pro kraje, podání krajského projektu

říjen – prosinec 2015: proces hodnocení a schvalování krajských projektů

leden – březen 2016: vyhlášení výzvy pro fyzické osoby – konečné uživatele ze strany Jihomoravského kraje

Informace o kotlíkových dotacích zde budou pravidelně aktualizovány. Další informace můžete nalézt i na webu www.opzp.cz, popř. v dokumentu (ke stažení) níže:

Základní pravidla pro fyzické osoby, verze 1. z 15. 7. 2015

Kontakty pro případné dotazy:
Ing. Bohdana Svobodová, e-mail: svobodova.bohdana(zavináč)kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jiří Michna, e-mail: michna.jiri(zavináč)kr-jihomoravsky.cz

Důležité odkazy