Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

2. října 2017

Informace o volbách 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 zveřejněném dne 2. května 2017 ve Sbírce zákonů č. 135/2017, částka 48, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a byly stanoveny na tyto dny:

  • pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin,
  • sobota 21. října 2017 od 08:00 do 14:00 hodin.

Volby se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 233/2000 Sb., zákona o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro voliče

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady

V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud chce být tento volič v případě návratu na území České republiky opětovně zapsán do stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí. 

V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, má o této skutečnosti potvrzení a hodlá-li uplatnit své volební právo při letošních volbách do Poslanecké sněmovny je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost při této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů.
Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. 

Voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 5. říjen 2017.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz je 13. říjen 2017.

Konec lhůty pro osobní žádost o voličský průkaz je 18. říjen 2017 do 16:00 hod.

Pro zjednodušení jsme připravili formulář, který k žádosti o vydání voličského průkazu můžete využít.

Žádost o vydání voličského průkazu PS 2017

Stálý seznam a doručení hlasovacích lístků

Každý volič si může zkontrolovat nejpozději do 18. října 2017 - 16,00 hod, na Úřadě městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2 (dále jen ÚMČ BS), Odbor informatiky, a to v úřední hodiny, zda je zapsán ve voličském seznamu. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. 

Hlasovací lístky Vám budou doručeny do 17. října 2017, také budou k dispozici na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno nebo přímo ve volební místnosti.

Hlasování a přenosná hlasovací schránka

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem ÚMČ BS a odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde si hlasovací lístek upraví, do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek toho politického subjektu, pro který se rozhodl hlasovat. Volič může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému kandidátu dává přednost. 

Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku provádět nemůže. Úřední obálku vhodí před volební komisí do volební schránky. Pokyny pro způsob hlasování jsou součástí hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Každý volič hlasuje osobně. Výjimkou je tělesně postižený, který si může do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Možnost, jak postupovat, je odvislá do určité míry od charakteru jeho hospitalizace.

V případě dlouhodobé hospitalizace – správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo. Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové OVK v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním

Při krátkodobé hospitalizaci nebo v případě, že volič neví, kde přesně se ve dny voleb bude nacházet, se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území ČR. V tomto případě požádá prostřednictvím správy příslušného zařízení o přenosnou volební schránku úřad nebo ve dny voleb OVK v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním. 

Volební okrsky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volební okrsky
Telefonní spojení do OVK

 

Informace pro politické strany

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, může delegovat nejpozději 20. září 2017 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku.

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční 29. září 2017. Harmonogram, kdy se mají jednotlivé komise dostavit je k dispozici u pracovníků zajišťující volby nebo na webových stránkách ÚMČ Brno-střed. Jednotlivým členům OVK bude zaslána pozvánka.

Časový rozvrh konání prvního zasedání OVK MČ Brno-střed

Obecné informace

Upozornění na nekompletní sady hlasovacích lístků

Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
Případné dotazy a informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vám poskytne:

Důležité odkazy