4. ledna 2016

Brno přistupuje k elektronickému zápisu do základních škol

Statutární město Brno přistupuje od školního roku 2016/2017 k elektronickému zápisu do základních škol. 

Veškeré potřebné informace naleznou zákonní zástupci na následující adrese: http://zapisdozs.brno.cz/. Žádosti jsou vydávány od 1. ledna 2016. Definitivně počet vypsaných volných míst bude znám 4. 1. 2016. Zápis má tři fáze: vydávání žádostí – přihlášek, sběr žádostí – přihlášek, přijímací řízení.


Vydávání žádostí - přihlášek
Vydávání žádostí – přihlášek probíhá od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2016. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí (4. 1.–15. 2. 2016):

a) Elektronické vydání žádosti
Na internetové adrese: http://zapisdozs.brno.cz ve formátu pdf

b) Vyzvednutí v základní škole
Na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.

c) Vyzvednutí na OŠMT
Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Důležité informace:
Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.
Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost.
Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Sběr žádostí - přihlášek
Sběr žádostí – přihlášek probíhá v období 15. 1. 2016–15. 2. 2016. Sběr žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hod. na jednotlivých základních školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitel(ka) školy a zveřejní obvyklým způsobem.
Informujte se na adrese: http://zapisdozs.brno.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
Odpovědnému pracovníkovi ZŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).
Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně s dítětem z důvodu odevzdání žádosti v papírové podobě.
Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(lkou) školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Přijímací řízení
Přijímací řízení probíhá do 30 dní od zápisu. Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.
Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • telefonicky,
  • prostřednictvím SMS,
  • e-mailem,
  • písemným doručením.

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.
Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“). Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Důležité odkazy