Zvláštní matrika - zápis matriční události

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  ZMU_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zvláštní matrika - zápis matriční události

 4. Základní informace k životní situaci
  Zvláštní matrika vede matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.

  O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká nebo, členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.

  O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká a zmocněnci těchto osob.

  O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat:
  • členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.
  • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu úmrtí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel o zápis do zvláštní matriky vyplní příslušný formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky a doloží zákonem stanovené doklady. Totožnost žadatele zjistí a ověří matrikář matričního úřadu, příslušný pracovník zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, nebo krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky prostřednictvím kterého je žádost o zápis podávána.
  Pokud zvláštní matrika obdrží podání, které obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, bude proveden zápis do příslušné matriční knihy a následně vyhotoven matriční doklad, který bude zaslán na adresu odesílateli.
  Nebude-li mít podání všechny zákonem stanovené náležitosti, vyzve zvláštní matrika žadatele, aby je ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže tak žadatel neučiní, bude správní řízení o zápis do zvláštní matriky zastaveno.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti o zápis do zvláštní matriky u zastupitelského úřadu ČR, prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, případně osobně přímo na oddělení zvláštní matriky.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení zvláštní matrika, Odboru matrika ÚMČ města Brna, Brno-střed, pracoviště Husova 3, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu ČR, prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky případně osobně přímo na oddělení zvláštní matriky.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K vyplněné a podepsané žádosti o zápis do zvláštní matriky je nezbytné připojit:

  • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
  • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká ( tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR). Osvědčení o státním občanství ČR pro děti narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území ČR vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce s úředně ověřeným podpisem žadatele
  • další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady
   • u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.
   • u zápisu manželství - dohodu o příjmení po uzavření manželství podepsanou oběma manžely (lze využít třetí stranu žádosti o zápis manželství do zvlážtní matriky)
   • u zápisu manželství, registrovaného partnerství - rodné listy snoubenců/ partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.
   • u zápisu úmrtí - rodný, případně oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, případně jej získáte přímo na oddělení zvláštní matriky nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.

  rtf.png Zvláštní matrika - žádost o zápis narození
  pdf.png Zvláštní matrika - žádost o zápis narození
  rtf.png Zvláštní matrika - žádost o zápis úmrtí
  pdf.png Zvláštní matrika - žádost o zápis úmrtí
  rtf.png Zvláštní matrika - žádost o zápis manželství
  pdf.png Zvláštní matrika - žádost o zápis manželství
  rtf.png Zvláštní matrika - žádost o zápis registrovaného partnerství
  pdf.png Zvláštní matrika - žádost o zápis registrovaného partnerství

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 ti dnů od obdržení úplných podkladů pro zápis do zvláštní matriky, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60ti dnů. Z důvodu velkého nárůstu doručených žádostí a nedostatečného personálního obsazení jsou bohužel v současnosti doručená podání vyřizována v delších než zákonem stanovených lhůtách, kdy není možné jednotlivá podání jakkoli upřednostňovat. O termínech vyřízení pro jednotlivá  podání je možné informovat se přímo u pracovnic zvláštní matriky. Děkujeme za pochopení.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze využít

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
  • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděšjích předpisů
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o přerušení nebo zastavení řízení o zápis do zvláštní matriky může žadatel o zápis do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to cestou Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed prostřednictvím podatelny Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  Informace o  podmínkách nabytí státního občanství České republiky  dítěte v souvislosti s určením otcovství státního občana České republiky souhlasným prohlášením rodičů v případech, kdy matka dítěte není státní občankou České republiky  (dle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky v platném znění ( dále jen zákon o státním občanství).

  rtf.png Informace o podmínkách nabytí státního občanství České republiky dítěte v souvislosti s určením otcovství státního občana České republiky souhlasným prohlášením rodičů v případech, kdy matka dítěte není státní občankou České republiky

  pdf.png Informace o podmínkách nabytí státního občanství České republiky dítěte v souvislosti s určením otcovství státního občana České republiky souhlasným prohlášením rodičů v případech, kdy matka dítěte není státní občankou České republiky

  Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel).
  Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle §10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno, e-mail: vlckova.michaela(zavinac)brno.cz, lemonova.nikola(zavinac)brno.cz, případně je naleznete na www.brno.cz – potřebuji si vyřídit – trvalý pobyt.     

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydávání matričních dokladů - duplikáty

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed

 26. Kontaktní osoba

  zápisy narození
  Dagmar Kostihová, matrikářka, tel.: 775 863 847
  Iveta Palánová, matrikářka, tel.: 775 863 853
  Barbora Procházková, matrikářka, tel.: 775 863 849
  Emilie Pernicová, matrikářka, tel.: 775 863 874
  Soňa Skácelová, matrikářka, tel.: 775 863 855
  Dana Valentová, matrikářka, tel.: 775 863 857
  Petra Zavadilíková, DiS., matrikářka, tel.: 775 863 872
  Bc. Kamila Dupáková, matrikářka, tel.: 770 122 585
  Petra Hanáková, matrikářka, tel.: 770 122 586
  Bc. Jana Vidláková, matrikářka, tel.: 775 863 871

  zápisy manželství a zápis registrovaného partnerství

   Petra Adámková, matrikářka, tel.: 775 863 082
   Jiřina Jedlová, matrikářka, tel.: 775 863 811
   Helena Vitulová, DiS., matrikářka, tel.: 775 863 825
   Zuzana Šimková, matrikářka, tel.: 775 863 827
   Lucie Hájková, matrikářka, tel.: 770 122 583
   Pavlína Marečková, DiS., matrikářka, tel.: 770 122 588
  Vendula Pokorová, matrikářka, tel.: 775 863 083
  Miroslava Křečková, matrikářka, tel.: 777410063
  Jana Vallová, matrikářka, tel.:777410052
  Andrea Geržová, matrikářka, tel.: 777 410 085
  Denisa Neumannová, matrikářka, tel.: 775 863 826

   

  zápisy úmrtí

  Ludmila Dobrovolná, matrikářka, tel.: 775 863 875
  Bc. Hana Nečasová, matrikářka, tel.: 770 122 587

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  ----------

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 Láďova show (Akce třetích stran)
3. 11. 2018, 13:30 - 9. 11. 2018, 19:00
4
5 Demonstrace za... (Akce třetích stran)
5. 11. 2018, 11:00 - 7. 11. 2018, 18:00
6 7 Pietní akt u... (Akce třetích stran)
7. 11. 2018, 11:00 - 7. 11. 2018, 11:15
8 9 10 11 Svatomartinský... (Akce třetích stran)
11. 11. 2018, 10:00 - 11. 11. 2018, 11:00
Pietní akt ke Dni... (Akce třetích stran)
11. 11. 2018, 10:00 - 11. 11. 2018, 14:00
12 VIN(N)OST SVATÉHO... (Akce třetích stran)
12. 11. 2018, 10:00 - 15. 11. 2018, 22:00
13 E V O L V E!... (Akce třetích stran)
13. 11. 2018, 09:00 - 14. 11. 2018, 17:00
14 Letem hudebním... (Akce třetích stran)
14. 11. 2018, 16:00 - 14. 11. 2018, 17:00
15 Anonymous for the... (Akce třetích stran)
15. 11. 2018, 16:00 - 15. 11. 2018, 19:00
16 17 Memoriál Jana... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 09:30 - 18. 11. 2018, 12:00
Předvolební meeting (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 10:00 - 17. 11. 2018, 11:00
XI. umisťovací... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 10:00 - 17. 11. 2018, 16:00
Brněnské Vánoce... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 16:00 - 17. 11. 2018, 17:00
Oslava a... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 17:00 - 17. 11. 2018, 21:30
18
19 20 21 22 Festival... (Akce třetích stran)
22. 11. 2018, 09:00 - 24. 11. 2018, 18:00
23 Tradiční Vánoce v... (Akce třetích stran)
23. 11. 2018, 06:00 - 28. 12. 2018, 22:00
Advent na Zelňáku (Akce třetích stran)
23. 11. 2018, 09:00 - 24. 12. 2018, 22:00
24 Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:00 - 24. 11. 2018, 21:00
Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:00 - 24. 11. 2018, 21:00
Sokol Grand Prix... (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:30 - 24. 11. 2018, 20:00
25
26 27 Výměna informací... (Akce třetích stran)
27. 11. 2018, 12:30 - 27. 11. 2018, 14:00
28 29 BRNO A BITVA U... (Akce třetích stran)
29. 11. 2018, 17:45 - 29. 11. 2018, 20:00
30    
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.