Žádost o zjednodušené územní řízení

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  STU_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o zjednodušené územní řízení

 4. Základní informace k životní situaci
  Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně na využívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném řízení, jestliže:

  a) záměr je v zastavěném území nebo zastavitelné ploše,

  b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí

  c) žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,

  d) žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozernkům neho stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozernky; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na předepsaném formuláři dle přílohy č. 1,2,3 k vyhl. č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, která musí být doložena dokumentací, jejíž rozsah je předepsán k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle vyhl. č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb - příloha č. 1, 2, 3.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti doložené předepsanou dokumentací, závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení se zjednodušeným územním řízením na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měníská 4, 601 92 Brno

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, pracoviště Měníská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře dle Stavebního zákona lze získat na sekretariátě Stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed nebo je možné si je stáhnout z ÚMČ Brno-střed.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se vyměřuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, úhrada je možná v hotovosti na sekretariátu stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Za splnění podmínek stavebního zákona je rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vydáno do 30-ti dnů ode dne podání žádosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníky zjednodušeného územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, ostatní účastníci jsou vymezeni v ust. § 85 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádost musí být úplná, jinak není splněna podmínka pro vedení zjednodušeného územního řízení a stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o zjednodušené územní řízení s ověřeným el. podpisem lze podat na el. adresu podatelna@brno-stred_cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech územního plánu města Brna a navazujících územně plánovacích dokumentací, vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí Ize podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek nabývá právní moci.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění uplatněny v případě, že fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4, Brno, 2. a 3. patro u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. telefonicky na čís.: 542 526 401.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Podání ohlášení, žádost o stavební povolení.

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Stavební úřad, ÚMČ Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí odboru Ing. Jana Hlávková, tel.: 542 526 400
  všichni pracovníci Stavebního úřadu přes tel.: 542 526 401

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2013

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  ----------

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Novoroční běh (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 13:00 - 1. 01. 2019, 16:00
2 3 Tříkrálový průvod... (Akce třetích stran)
3. 01. 2019, 16:00 - 3. 01. 2019, 18:00
4 Betlémské dary (Akce třetích stran)
4. 01. 2019, 13:00 - 4. 01. 2019, 15:00
5 6
7 Švihlý pochod k... (Akce třetích stran)
7. 01. 2019, 14:45 - 7. 01. 2019, 23:59
8 9 10 11 Kruh pro planetu (Akce třetích stran)
11. 01. 2019, 17:00 - 11. 01. 2019, 19:00
12 XIV. Hanácká... (Akce třetích stran)
12. 01. 2019, 07:30 - 13. 01. 2019, 17:00
13
14 15 Podávání kávy a... (Akce třetích stran)
15. 01. 2019, 17:30 - 15. 01. 2019, 20:00
16 Pietní akce na... (Akce třetích stran)
16. 01. 2019, 17:00 - 16. 01. 2019, 21:00
17 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
17. 01. 2019, 09:00 - 19. 01. 2019, 17:00
18 19 20
21 22 23 24 25 26 24. Reprezentační... (Akce třetích stran)
26. 01. 2019, 19:00 - 27. 01. 2019, 01:00
27
28 29 30 31 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
31. 01. 2019, 17:00 - 6. 06. 2019, 19:00
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.