Vydávání matričních dokladů – duplikáty

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  MAT_02

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydávání matričních dokladů – duplikáty

 4. Základní informace k životní situaci
  Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Duplikát dokladu o partnerství vydá registrující matriční úřad, v jehož správním obvodu registrované partnerství vzniklo. Jde-li o narození, uzavření manželství, vznik partnerství, nebo úmrtí českého státního občana v cizině, pak je k vydání duplikátu příslušná zvláštní matrika, kterou vede ÚMČ města Brna, Brno-střed.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O vydání duplikátu matričního dokladu - rodného, oddacího a úmrtního listu mohou požádat:

  • fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zmocněnci
  • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949

  O vydání úmrtního listu může dále požádat i:

  • fyzická osoba, která na vydání dokladu prokáže právní zájem
  • fyzická osoba, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti
  • fyzická osoba, která je vypravitelem pohřbu

  O vydání dokladu o partnerství mohou požádat:

  • fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich zmocněnci
  • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Duplikáty matričních dokladů a dokladů o partnerství jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou na dodejku, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu.
  Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise, nebo individuální žádostí, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed, případně zasláním písemné žádosti o duplikát matričního dokladu nebo dokladu o partnerství.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu, do jehož obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
  Matriční úřad ÚMČ města Brna, Brno-střed vede knihy narození, uzavření manželství a úmrtí matričních událostí nastalých na celém území města Brna do 31. 12. 2002. Od 1. 1. 2003 vede knihy narození, manželství a úmrtí matričních událostí nastalých pouze v matričním obvodu Brno-střed (tedy na území městských částí Brno-střed, Brno-Kohoutovice, Brno-Bohunice, Brno-Starý Lískovec, Brno-Nový Lískovec, Brno-Bosonohy).
  Na příslušném registrujícím matričním úřadu v jehož správním obvodu partnerství vzniklo. Matriční úřad ÚMČ města Brna, Brno-střed je registrujícím matričním úřadem pro celé území Jihomoravského kraje.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Doklady matričních  události nastalých na území města Brna a partnerství vzniklých na území Jihomoravského kraje: na Odboru matrika ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.

  Doklady matričních událostí českých státních občanů nastalých v cizině: na zvláštní matrice Odboru matrika ÚMČ města Brna, Brno-střed,  pracoviště: Husova 3, druhé patro, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žadatel předloží:

  • doklad totožnosti
  • matriční doklad, ze kterého bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje se týká členů rodiny nebo sourozenců, a nebo veřejnou listinu, kterou prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, a nebo v případě vystavení duplikátu úmrtního listu listinu, kterou prokáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, nebo že je vypravitelem pohřbu
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec s úředně ověřeným podpisem žadatele
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti o vystavení matričního dokladu a dokladu o partnerství získáte na Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
  pdf Žádost o vystavení duplikátů matričních dokladů
  rtf Žádost o vystavení duplikátů matričních dokladů

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu a dokladu o partnerství činí 100,- Kč v hotovosti, který je splatný před vydáním matričního dokladu.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna(zavináč)brno-stred.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.

  K získání přehledu o odbavování klientů a rezervování termínu k odbavení můžete použít automatický On-Line rezervační systém.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejích zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 18. Jaké jsou související předpisy

  • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu nebo dokladu o vzniku partnerství je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to prostřednictvím podatelny ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  ----------

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  duplikáty rodných, oddacích, úmrtních listů - matričních událostí do 31. 12. 2002:
  Jana Malá, matrikářka, tel. 542 526 236
  Naďa Klusáková, matrikářka, tel. 542 526 235
  Ivana Nejezchlebová, matrikářka, tel. 542 526 234
  Romana Plšková, matrikářka, tel. 542 526 233
  Eva Šimoníková, matrikářka, tel. 542 526 243

  duplikáty rodných listů dětí  narozených po 1. 1. 2003:
  Dagmar Lišková, matrikářka, tel. 542 526 231 /porodnice Polní/
  Monika Šmerdová, matrikářka, tel. 542 526 249 /porodnice Polní/
  Lenka Hynštová, matrikářka, tel. 542 526 241 /porodnice Bohunice/
  Dita Lišková, matrikářka, tel. 542 526 232 / porodnice Bohunice/
  Alena Kovaříková, matrikářka, tel. 542 526 248 /porodnice Obilní trh/
  Sylvie Urbánková, matrikářka, tel. 542 526 247 / porodnice Obilní trh/

  duplikáty oddacích listů sňatků uzavřených po 1. 1. 2003 a dokladů o vzniku partnerství:
  Vendula Rozmanová, matrikářka, tel. 542 526 238
  Bc. Ivana Rozehnalová, matrikářka, tel. 542 526 237

  duplikáty úmrtních listů zemřelých po 1. 1. 2003:
  Alena Křížová, matrikářka, tel. 542 526 244
  Pavla Putnová, matrikářka, tel. 542 526 245
  Marie Klimešová, matrikářka, tel. 542 526 246

  duplikáty matričních událostí českých státních občanů nastalých v cizině:
  Ludmila Dobrovolná, matrikářka, tel. 775 863 875
  Bc. Hana Nečasová, matrikářka, tel. 770 122 587

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 10. 2007

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  ----------

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 Láďova show (Akce třetích stran)
3. 11. 2018, 13:30 - 9. 11. 2018, 19:00
4
5 Demonstrace za... (Akce třetích stran)
5. 11. 2018, 11:00 - 7. 11. 2018, 18:00
6 7 Pietní akt u... (Akce třetích stran)
7. 11. 2018, 11:00 - 7. 11. 2018, 11:15
8 9 10 11 Svatomartinský... (Akce třetích stran)
11. 11. 2018, 10:00 - 11. 11. 2018, 11:00
Pietní akt ke Dni... (Akce třetích stran)
11. 11. 2018, 10:00 - 11. 11. 2018, 14:00
12 VIN(N)OST SVATÉHO... (Akce třetích stran)
12. 11. 2018, 10:00 - 15. 11. 2018, 22:00
13 E V O L V E!... (Akce třetích stran)
13. 11. 2018, 09:00 - 14. 11. 2018, 17:00
14 Letem hudebním... (Akce třetích stran)
14. 11. 2018, 16:00 - 14. 11. 2018, 17:00
15 Anonymous for the... (Akce třetích stran)
15. 11. 2018, 16:00 - 15. 11. 2018, 19:00
16 17 Memoriál Jana... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 09:30 - 18. 11. 2018, 12:00
Předvolební meeting (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 10:00 - 17. 11. 2018, 11:00
XI. umisťovací... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 10:00 - 17. 11. 2018, 16:00
Brněnské Vánoce... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 16:00 - 17. 11. 2018, 17:00
Oslava a... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 17:00 - 17. 11. 2018, 21:30
18
19 20 21 22 Festival... (Akce třetích stran)
22. 11. 2018, 09:00 - 24. 11. 2018, 18:00
23 Tradiční Vánoce v... (Akce třetích stran)
23. 11. 2018, 06:00 - 28. 12. 2018, 22:00
Advent na Zelňáku (Akce třetích stran)
23. 11. 2018, 09:00 - 24. 12. 2018, 22:00
24 Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:00 - 24. 11. 2018, 21:00
Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:00 - 24. 11. 2018, 21:00
Sokol Grand Prix... (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:30 - 24. 11. 2018, 20:00
25
26 27 Výměna informací... (Akce třetích stran)
27. 11. 2018, 12:30 - 27. 11. 2018, 14:00
28 29 BRNO A BITVA U... (Akce třetích stran)
29. 11. 2018, 17:45 - 29. 11. 2018, 20:00
30    
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.