Volby do zastupitelstev krajů a místní referendum 2016

Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech.  

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky

Termín konání:

pátek 7. října 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

sobota 8. října 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.


Základní informace pro voliče do zastupitelstev krajů

Právo volit do zastupitelstva kraje má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, výkon základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady

V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud chce být tento volič v případě návratu na území České republiky opětovně zapsán do stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí.

O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně na příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR. Písemná žádost je dostačující i tehdy, pokud je faxová. Uznat lze též žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronicky a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele; ze stejných důvodů není přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.

V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, má o této skutečnosti potvrzení a hodlá-li uplatnit své volební právo při letošních volbách do zastupitelstev krajů, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost při této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů.

Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební komise voliče na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů) dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů; na základě toho potom volič může uplatnit své volební právo. Poznámka ve stálém seznamu voličů o vyškrtnutí voliče na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky by měla být následně zrušena.

Voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb u toho obecního úřadu, u kterého je občan zapsán v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů.

Vzor Žádosti o vydání voličského průkazu naleznete zde:
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat:

-          v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče,

-          v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,

-          v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,

-          osobně.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz je 30. září 2016.

Konec lhůty pro osobní žádost o voličský průkaz je 5. října 2016 do 16.00 hod.

Každý občan si může zkontrolovat od 1. září do 5. října 2016 do 16.00 hod. na Úřadě městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor informatiky od 8.00 hod., a to v pondělí a ve středu do 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek do 14.00 hod. a v pátek do 13.00 hod., zda je zapsán ve voličském seznamu. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Hlasovací lístky budou občanům s trvalým bydlištěm v MČ Brno-střed doručeny do schránek do 4. října 2016, budou také k dispozici na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo přímo ve volební místnosti. 

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, volič vždy vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

Na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva kraje, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Pokyny pro způsob hlasování jsou součástí hlasovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně. Výjimkou je tělesně postižený, který si může do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise.

Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.

Hlasování mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Informace pro politické strany

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději do 7. září 2016 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku (§ 17 odst. 2 zákona 130/2000 Sb.).

Další informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

Počet a sídla hlasovacích okrsků městské části Brno-střed pro krajské volby 2016 Počet a sídla volebních okrsků městské části Brno-střed pro krajské volby 2016
Volební okrsky pro krajské volby 2016 Volební okrsky pro krajské volby 2016
Telefonní spojení do okrskových komisí ÚMČ Brno-střed pro volby do zastupitelstev krajů Telefonní spojení do okrskových komisí ÚMČ Brno-střed pro volby do zastupitelstev krajů


Základní informace pro oprávněné osoby v místním referendu

ZMB vyhlašuje místní referendum na základě návrhu přípravného výboru, v souladu s ust. § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města Brna o otázkách:

  1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice "Brno-hlavní nádraží" v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?"
  2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice "Brno-hlavní nádraží" určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?"

Právo hlasovat v místním referendu má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den hlasování dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu hlasovacího práva a je v den konání referenda přihlášen k trvalému pobytu v městě Brně a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městě Brně, a jemuž právo hlasovat přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Překážkou ve výkonu hlasovacího práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat, výkon základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

Počet a sídla hlasovacích okrsků městské části Brno-střed pro místní referendum 2016 Počet a sídla hlasovacích okrsků městské části Brno-střed pro místní referendum 2016

Hlasovací průkaz

Žádost o vydání hlasovacího průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení místního referenda u toho obecního úřadu, u kterého je občan zapsán v seznamu oprávněných osob pro místní referendum.

Vzor Žádosti o vydání hlasovacího průkazu naleznete zde:
Žádost o vydání hlasovacího průkazu Žádost o vydání hlasovacího průkazu

Žádost o vydání hlasovacího průkazu je možné podávat:

-          v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče,

-          v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,

-          v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,

-          osobně.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o hlasovací průkaz je 30. září 2016.

Konec lhůty pro osobní žádost o hlasovací průkaz je 5. říjen 2016 do 16.00 hod.

Každý občan si může zkontrolovat od 1. září do 5. října 2016 do 16.00 hod. na Úřadě městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor informatiky od 8.00 hod., a to v pondělí a ve středu do 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek do 14.00 hod. a v pátek do 13.00 hod., zda je zapsán v seznamu oprávněných osob. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Způsob hlasování a úprava hlasovacího lístku

Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Po učinění záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob obdrží od okrskové komise hlasovací lístek a úřední obálku.

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku, oprávněná osoba vždy vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístku. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“, pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky.

Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.  Výjimkou je tělesně postižený, který si může do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít jinou oprávněnou osobu, nikoliv však člena okrskové komise.

Oprávněná osoba se zdrží hlasování tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.

Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno. Pokud se oprávněná osoba neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude jí hlasování umožněno.

Oprávněná osoba, která se dostavila do hlasovací místnosti s hlasovacím průkazem, je povinna tento hlasovací průkaz odevzdat okrskové komisi.

Hlasování mimo hlasovací místnost

Oprávněná osoba může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den hlasování okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v rámci hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou hlasovací schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Případné dotazy a informace k volbám do zastupitelstev krajů a místního referenda je možné získat:
telefonicky: 542 52 6349 – Linhová Libuše, e-mail: libuse.linhova@brno-stred_cz
osobně: ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, přízemí, od vrátnice vlevo, kancelář č. 4 označená „VOLBY“ „REFERENDUM“
Pracovní doba:
Pondělí, středa: 8.00–17.00 hod.
Úterý, čtvrtek: 7.00 – 15.00 hod.
Pátek: 7.00–14.00 hod.

Volební okrsky pro místní referendum 2016 Hlasovací okrsky pro místní referendum 2016
Telefonní spojení do okrskových komisí ÚMČ Brno-střed pro hlasování v místním referendu Telefonní spojení do okrskových komisí ÚMČ Brno-střed pro hlasování v místním referendu

Kalendář akcí

< 2016 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31