Vedení radnice

Mgr. Libor Šťástka

Starosta MČ BS
politická příslušnost: ODS

Popis činnosti:

Starostu volí ZMČ BS a tomu je také ze své činnosti odpovědný.

 • Zastupuje MČ BS navenek a má právo při významných příležitostech používat závěsného odznaku se státním znakem.
 • Zastupuje město Brno – MČ BS včetně podepisování podání k soudům a jiným státním orgánům všech stupňů ve věcech týkajících se kompetencí v oblasti státní správy a samosprávy v rozsahu svěřeném MČ BS Statutem města Brna.
 • Připravuje, svolává a řídí jednání ZMČ BS.
 • Připravuje, svolává a řídí jednání RMČ BS.
 • Podepisuje, spolu s prvním místostarostou, zápisy a usnesení z jednání ZMČ BS a RMČ BS.
 • Podepisuje, spolu s prvním místostarostou, smluvní dokumenty (smlouvy a jejich případné dodatky a dohody a jejich případné dodatky) za MČ BS na základě příslušného usnesení RMČ BS a nebo ZMČ BS.
 • Pozastavuje výkon usnesení RMČ BS v otázkách samostatné působnosti MČ BS, má-li za to, že je nesprávné.Věc předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZMČ BS.
 • Plní úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.
 • Předkládá Radě města Brna materiály určené k projednání v Radě a Zastupitelstvu města Brna.
 • Přezkoumává námitky proti rozhodnutí zadavatele v průběhu veřejných soutěží dle zákona o zadávání veřejných zakázek a při zadání veřejné zakázky, je-li hrazena z rozpočtu MČ BS.
 • V případech, stanovených zvláštními zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy.
 • Řídí činnosti na úseku obrany státu, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, hospodářských opatření pro krizové stavy v době příprav i při krizových stavech v MČ BS.
 • V přenesené působnosti zajišťuje připravenost městské části na řešení krizových situací a v době krizového stavu plní následující povinnosti: Zabezpečuje varování osob, nacházejících se na území MČ BS před hrozícím nebezpečím, nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území MČ BS, organizuje činnost městské části v podmínkách nouzového přežití obyvatel MČ BS, je oprávněna požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci, plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu Jihomoravského kraje, zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření dle krizového zákona.
 • Odpovídá za připravenost MČ BS k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení. K řešení krizových situací může zřídit krizový štáb MČ BS jako svůj pracovní orgán.
 • Při nebezpečí z prodlení při krizových stavech je oprávněn uložit povinnost poskytnout věcné prostředky právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
 • Za stavu nebezpečí může v samostatné působnosti v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí, uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě mající místo podnikání nebo sídlo podniku či jeho organizační složky v územním obvodu MČ Brno - Brno-střed povinnost: Dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jeho činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství, skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků, nebo toto skladování strpět, přemístit dopravní nebo mechanizační prostředky, jakož i výrobní či provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.
 • Při provádění záchranných a likvidačních prací v samostatné působnosti: Zajišťuje varování osob nacházejících se na území městské části před hrozícím nebezpečím, organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo s primátorem města Brna evakuaci osob z ohroženého území městské části, organizuje činnost městské části v podmínkách nouzového přežití obyvatel městské části, je oprávněn v mezích své působnosti kontrolovat dodržování zákona o integrovaném záchranném systému a předpisů vydaných k jeho provedení.
 • V případě krizového stavu plní povinnosti uvedené ve Statutu města Brna.
 • Ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelné pohromy nebo jiné mimořádné události, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Bezodkladně informuje Radu MČ BS o nařízených opatřeních.
 • Při mimořádných situacích plní působnost zadavatele veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu příslušné směrnice o zadávání veřejných zakázek.
 • Zřizuje Krizový štáb MČ BS.
 • Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti MČ BS a za zpracování podkladů o činnosti MČ BS za předcházející kalendářní rok a jejich předložení pro zpracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti MČ BS.
 • Zastupuje město v územních řízeních na území MČ BS s tím, že pro vydání stanoviska MČ BS k územnímu řízení si vyžádá stanovisko uvolněného člena ZMČ BS pro územní plán a rozvoj obce.
 • Svolává a řídí poradu vedení městské části.
 • Ukládá úkoly Městské policii k zabezpečení pořádku na území MČ BS (revíru) v souladu se Statutem města Brna.
 • Spolupracuje s Policií ČR na území MČ BS.
 • Vydává příkazy starosty v souladu s platnými právními předpisy.
 • Plní úkoly, vyplývající z volebních zákonů.
 • Může přijímat prohlášení o uzavření manželství snoubenců.
 • Odpovídá za zajištění účetního auditu a prověření hospodaření MČ BS.
 • Kromě oblastí, svěřených na základě rozhodnutí ZMČ BS, podléhají starostovi MČ BS také veškeré oblasti, které nejsou ZMČ BS svěřeny jinému místostarostovi či uvolněnému členu ZMČ BS.
 • Koordinuje práci komisí RMČ BS v samostatné působnosti v jemu svěřených nebo podléhajících oblastech.
 • Odpovídá za materiály předkládané ZMČ BS a RMČ BS ve shora uvedených oblastech.


Dušan Pazdírek

První místostarosta
politická příslušnost: ČSSD

Popis činnosti:
 • Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností.
 • Spolupodepisuje všechny písemnosti, kde je předepsán podpis dalšího radního.
 • Zúčastňuje se porad vedení městské části.
 • Užívá, při významných příležitostech, závěsného odznaku se státním znakem v zastoupení starosty.
 • Předkládá ZMČ BS a RMČ BS materiály k projednání v jemu svěřených oblastech.
 • Koordinuje práci komisí v jemu svěřených oblastech v samostatné působnosti na základě rozhodnutí Rady MČ BS.
 • Zastupuje MČ BS při jednáních v jemu svěřených oblastech.
 • Iniciuje vydání příkazů starosty, týkajících se jemu svěřených oblastí.
 • Parafuje před podpisem starosty veškeré dokumenty, týkající se jemu svěřených oblastí.
 • Plní další úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.

Ivan Kinzel

Místostarosta pro sociální věci, zdravotnictví, dopravu a služby
politická příslušnost: ČSSD

Popis činnosti:

 • Spolupodepisuje všechny písemnosti, kde je předepsán podpis dalšího radního, v případě nepřítomnosti prvního a druhého místostarosty, na základě pověření RMČ BS.
 • Zúčastňuje se porad vedení městské části.
 • Předkládá ZMČ BS a RMČ BS materiály k projednání v jemu svěřených oblastech.
 • Koordinuje práci komisí v samostatné působnosti v jemu svěřených oblastech.
 • Zastupuje MČ BS při jednáních v jemu svěřených oblastech.
 • Iniciuje vydání příkazů starosty, týkajících se jemu svěřených oblastí.
 • Parafuje před podpisem starosty veškeré dokumenty, týkající se jemu svěřených
 • oblastí.
 • Plní další úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Veřejné... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 08:00 - 1. 05. 2019, 16:00
Prvomájová... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 09:00 - 1. 05. 2019, 17:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 09:00 - 31. 05. 2019, 19:00
Shromáždění... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:00 - 1. 05. 2019, 22:00
Kulturně... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:00 - 1. 05. 2019, 19:00
Prvomájové slavnosti (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:30 - 1. 05. 2019, 22:00
Řekni ne pochodu... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 16:00 - 1. 05. 2019, 22:00
Tančírny pod... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 18:00 - 27. 06. 2019, 22:00
2 Politické... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 06:00 - 23. 05. 2019, 19:00
Volební kampaň... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 09:00 - 27. 05. 2019, 19:00
Jom ha-šoa:... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 14:00 - 2. 05. 2019, 17:00
3 Studentská stávka... (Akce třetích stran)
3. 05. 2019, 10:00 - 3. 05. 2019, 14:00
4 Občanské... (Akce třetích stran)
4. 05. 2019, 14:00 - 4. 05. 2019, 17:30
5 Pietní akt (Akce třetích stran)
5. 05. 2019, 17:00 - 5. 05. 2019, 19:30
6 Shromáždění za... (Akce třetích stran)
6. 05. 2019, 18:30 - 6. 05. 2019, 21:30
7 8 Veřejné... (Akce třetích stran)
8. 05. 2019, 11:00 - 8. 05. 2019, 13:00
Morravák (Akce třetích stran)
8. 05. 2019, 18:00 - 8. 05. 2019, 22:00
9 10 11 Férová snídaně na... (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 09:00 - 11. 05. 2019, 11:00
Prolomit ticho (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 10:00 - 11. 05. 2019, 13:00
Dobrodrůžo:... (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 14:00 - 11. 05. 2019, 19:00
12 Léto v centru:... (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 14:00 - 12. 05. 2019, 21:55
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 15:00 - 2. 06. 2019, 18:00
Rodiče pro klima (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 16:00 - 12. 05. 2019, 19:00
13 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 09:00 - 15. 05. 2019, 17:00
Anonymous for the... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 16:00 - 13. 05. 2019, 18:00
Pochod za... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 18:00 - 13. 05. 2019, 20:00
14 Oslava 71. výročí... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 13:00 - 14. 05. 2019, 17:00
Happening zvíře... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 15:00 - 14. 05. 2019, 19:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 19:00 - 14. 05. 2019, 20:00
15 Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
15. 05. 2019, 10:00 - 18. 05. 2019, 22:00
16 Slavnosti piva F.... (Akce třetích stran)
16. 05. 2019, 13:00 - 18. 05. 2019, 23:00
17 Čtení Bible (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 12:00 - 17. 05. 2019, 18:00
Festival léta v... (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 16:00 - 18. 05. 2019, 23:30
HVOB Concert Tour (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 19:00 - 17. 05. 2019, 22:00
Filmový festival... (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 21:00 - 18. 05. 2019, 01:00
18 Běh pro paměť národa (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 08:00 - 18. 05. 2019, 19:00
Moravský pohár (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 12:00 - 18. 05. 2019, 15:00
Kresba jarní... (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 15:00 - 18. 05. 2019, 18:00
19 Protest proti... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 14:00 - 19. 05. 2019, 20:30
Sportovně zábavný... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 14:00 - 19. 05. 2019, 18:00
Alexandrovci -... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 15:00 - 19. 05. 2019, 22:30
20 Předání výzvy za... (Akce třetích stran)
20. 05. 2019, 16:45 - 20. 05. 2019, 17:30
21 Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 05. 2019, 06:30 - 21. 05. 2019, 09:30
Za nezávislou... (Akce třetích stran)
21. 05. 2019, 18:30 - 21. 05. 2019, 20:00
22 Happening mladých... (Akce třetích stran)
22. 05. 2019, 17:30 - 22. 05. 2019, 20:00
23 Empík hledá Foxíka (Akce třetích stran)
23. 05. 2019, 07:30 - 23. 05. 2019, 12:30
Svobodně pijeme a... (Akce třetích stran)
23. 05. 2019, 16:00 - 23. 05. 2019, 22:00
24 Dětský program v... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 08:00 - 28. 05. 2019, 23:00
Vínománie 2019 -... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:00 - 2. 06. 2019, 22:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:00 - 25. 05. 2019, 19:00
Studentská stávka... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:30 - 24. 05. 2019, 12:00
Grand Prix v... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 13:00 - 25. 05. 2019, 17:00
Ponavafest (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 13:00 - 26. 05. 2019, 00:00
Léto v centru:... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 14:00 - 24. 05. 2019, 22:55
Festival (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 16:30 - 25. 05. 2019, 00:00
25 Action in the City (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 08:00 - 25. 05. 2019, 22:00
Dětský program (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 08:00 - 25. 05. 2019, 13:00
Zkouška... (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 18:00 - 30. 05. 2019, 22:00
26 Den sousedů (Akce třetích stran)
26. 05. 2019, 10:00 - 26. 05. 2019, 19:00
27 28 FAST běh 2019 (Akce třetích stran)
28. 05. 2019, 09:00 - 28. 05. 2019, 14:00
Koncert Soeufa... (Akce třetích stran)
28. 05. 2019, 21:00 - 28. 05. 2019, 22:30
29 Brno osvobozené!? (Akce třetích stran)
29. 05. 2019, 10:00 - 28. 06. 2019, 20:00
Brněnsko tančí a... (Akce třetích stran)
29. 05. 2019, 17:00 - 29. 05. 2019, 19:30
30 Turnaj v pétanque (Akce třetích stran)
30. 05. 2019, 15:30 - 30. 05. 2019, 22:00
Představení... (Akce třetích stran)
30. 05. 2019, 18:00 - 30. 05. 2019, 22:00
31 Vadso Ungdomskorps (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 10:00 - 31. 05. 2019, 14:00
ZUŠ OPEN... (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 14:00 - 31. 05. 2019, 19:00
Brno Šprtec open... (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 15:00 - 31. 05. 2019, 17:00
   
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.