Vedení radnice

Mgr. Libor Šťástka

Starosta MČ BS
politická příslušnost: ODS

Popis činnosti:

Starostu volí ZMČ BS a tomu je také ze své činnosti odpovědný.

 • Zastupuje MČ BS navenek a má právo při významných příležitostech používat závěsného odznaku se státním znakem.
 • Zastupuje město Brno – MČ BS včetně podepisování podání k soudům a jiným státním orgánům všech stupňů ve věcech týkajících se kompetencí v oblasti státní správy a samosprávy v rozsahu svěřeném MČ BS Statutem města Brna.
 • Připravuje, svolává a řídí jednání ZMČ BS.
 • Připravuje, svolává a řídí jednání RMČ BS.
 • Podepisuje, spolu s prvním místostarostou, zápisy a usnesení z jednání ZMČ BS a RMČ BS.
 • Podepisuje, spolu s prvním místostarostou, smluvní dokumenty (smlouvy a jejich případné dodatky a dohody a jejich případné dodatky) za MČ BS na základě příslušného usnesení RMČ BS a nebo ZMČ BS.
 • Pozastavuje výkon usnesení RMČ BS v otázkách samostatné působnosti MČ BS, má-li za to, že je nesprávné.Věc předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZMČ BS.
 • Plní úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.
 • Předkládá Radě města Brna materiály určené k projednání v Radě a Zastupitelstvu města Brna.
 • Přezkoumává námitky proti rozhodnutí zadavatele v průběhu veřejných soutěží dle zákona o zadávání veřejných zakázek a při zadání veřejné zakázky, je-li hrazena z rozpočtu MČ BS.
 • V případech, stanovených zvláštními zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy.
 • Řídí činnosti na úseku obrany státu, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, hospodářských opatření pro krizové stavy v době příprav i při krizových stavech v MČ BS.
 • V přenesené působnosti zajišťuje připravenost městské části na řešení krizových situací a v době krizového stavu plní následující povinnosti: Zabezpečuje varování osob, nacházejících se na území MČ BS před hrozícím nebezpečím, nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území MČ BS, organizuje činnost městské části v podmínkách nouzového přežití obyvatel MČ BS, je oprávněna požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci, plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu Jihomoravského kraje, zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření dle krizového zákona.
 • Odpovídá za připravenost MČ BS k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení. K řešení krizových situací může zřídit krizový štáb MČ BS jako svůj pracovní orgán.
 • Při nebezpečí z prodlení při krizových stavech je oprávněn uložit povinnost poskytnout věcné prostředky právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
 • Za stavu nebezpečí může v samostatné působnosti v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí, uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě mající místo podnikání nebo sídlo podniku či jeho organizační složky v územním obvodu MČ Brno - Brno-střed povinnost: Dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jeho činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství, skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků, nebo toto skladování strpět, přemístit dopravní nebo mechanizační prostředky, jakož i výrobní či provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.
 • Při provádění záchranných a likvidačních prací v samostatné působnosti: Zajišťuje varování osob nacházejících se na území městské části před hrozícím nebezpečím, organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo s primátorem města Brna evakuaci osob z ohroženého území městské části, organizuje činnost městské části v podmínkách nouzového přežití obyvatel městské části, je oprávněn v mezích své působnosti kontrolovat dodržování zákona o integrovaném záchranném systému a předpisů vydaných k jeho provedení.
 • V případě krizového stavu plní povinnosti uvedené ve Statutu města Brna.
 • Ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelné pohromy nebo jiné mimořádné události, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Bezodkladně informuje Radu MČ BS o nařízených opatřeních.
 • Při mimořádných situacích plní působnost zadavatele veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu příslušné směrnice o zadávání veřejných zakázek.
 • Zřizuje Krizový štáb MČ BS.
 • Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti MČ BS a za zpracování podkladů o činnosti MČ BS za předcházející kalendářní rok a jejich předložení pro zpracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti MČ BS.
 • Zastupuje město v územních řízeních na území MČ BS s tím, že pro vydání stanoviska MČ BS k územnímu řízení si vyžádá stanovisko uvolněného člena ZMČ BS pro územní plán a rozvoj obce.
 • Svolává a řídí poradu vedení městské části.
 • Ukládá úkoly Městské policii k zabezpečení pořádku na území MČ BS (revíru) v souladu se Statutem města Brna.
 • Spolupracuje s Policií ČR na území MČ BS.
 • Vydává příkazy starosty v souladu s platnými právními předpisy.
 • Plní úkoly, vyplývající z volebních zákonů.
 • Může přijímat prohlášení o uzavření manželství snoubenců.
 • Odpovídá za zajištění účetního auditu a prověření hospodaření MČ BS.
 • Kromě oblastí, svěřených na základě rozhodnutí ZMČ BS, podléhají starostovi MČ BS také veškeré oblasti, které nejsou ZMČ BS svěřeny jinému místostarostovi či uvolněnému členu ZMČ BS.
 • Koordinuje práci komisí RMČ BS v samostatné působnosti v jemu svěřených nebo podléhajících oblastech.
 • Odpovídá za materiály předkládané ZMČ BS a RMČ BS ve shora uvedených oblastech.


Dušan Pazdírek

První místostarosta
politická příslušnost: ČSSD

Popis činnosti:
 • Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností.
 • Spolupodepisuje všechny písemnosti, kde je předepsán podpis dalšího radního.
 • Zúčastňuje se porad vedení městské části.
 • Užívá, při významných příležitostech, závěsného odznaku se státním znakem v zastoupení starosty.
 • Předkládá ZMČ BS a RMČ BS materiály k projednání v jemu svěřených oblastech.
 • Koordinuje práci komisí v jemu svěřených oblastech v samostatné působnosti na základě rozhodnutí Rady MČ BS.
 • Zastupuje MČ BS při jednáních v jemu svěřených oblastech.
 • Iniciuje vydání příkazů starosty, týkajících se jemu svěřených oblastí.
 • Parafuje před podpisem starosty veškeré dokumenty, týkající se jemu svěřených oblastí.
 • Plní další úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.

Ivan Kinzel

Místostarosta pro sociální věci, zdravotnictví, dopravu a služby
politická příslušnost: ČSSD

Popis činnosti:

 • Spolupodepisuje všechny písemnosti, kde je předepsán podpis dalšího radního, v případě nepřítomnosti prvního a druhého místostarosty, na základě pověření RMČ BS.
 • Zúčastňuje se porad vedení městské části.
 • Předkládá ZMČ BS a RMČ BS materiály k projednání v jemu svěřených oblastech.
 • Koordinuje práci komisí v samostatné působnosti v jemu svěřených oblastech.
 • Zastupuje MČ BS při jednáních v jemu svěřených oblastech.
 • Iniciuje vydání příkazů starosty, týkajících se jemu svěřených oblastí.
 • Parafuje před podpisem starosty veškeré dokumenty, týkající se jemu svěřených
 • oblastí.
 • Plní další úkoly uložené ZMČ BS a RMČ BS.

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 06:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Workshop zdravá záda (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 17:00 - 1. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 19:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 20:00 - 1. 07. 2020, 22:00
2 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 21:00
3 Tisková... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 09:00 - 3. 07. 2020, 16:00
Hudební... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 16:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 17:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Koncert... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 18:00 - 31. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 21:00
4 Luďkův běh (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 09:15 - 4. 07. 2020, 11:00
Akce solidarity s... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 12:00 - 4. 07. 2020, 14:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 19:00 - 4. 07. 2020, 22:00
5
6 Křesťanské... (Akce třetích stran)
6. 07. 2020, 08:00 - 11. 07. 2020, 18:00
7 Food & Drink Fest... (Akce třetích stran)
7. 07. 2020, 09:00 - 11. 07. 2020, 22:00
8 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 19:00 - 8. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 20:00 - 8. 07. 2020, 22:00
Letní kino na... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 21:30 - 12. 07. 2020, 23:59
9 Živá hudba na... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 17:00 - 9. 07. 2020, 22:00
Hudba na Hrad (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:00 - 22. 07. 2020, 22:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:30 - 9. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
Live dub & hiphop... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
10 Festival léta v... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 14:00 - 10. 07. 2020, 23:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 17:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 17:00 - 10. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 21:00
11 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
11. 07. 2020, 19:00 - 11. 07. 2020, 22:00
12 Den pro rodiny s... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 14:00 - 12. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 19:00 - 12. 07. 2020, 22:00
13 Kdo to ví odpoví? (Akce třetích stran)
13. 07. 2020, 08:00 - 17. 07. 2020, 16:30
14 Měření tělesné... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 09:00 - 14. 07. 2020, 17:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 17:00 - 14. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 19:00 - 14. 07. 2020, 22:00
15 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 10:00 - 19. 07. 2020, 22:00
Rock´n´rollová... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 18:00 - 15. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 19:00 - 15. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 20:00 - 15. 07. 2020, 22:00
16 Cube of Truth (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 16:00 - 16. 07. 2020, 19:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 17:00 - 16. 07. 2020, 19:00
Taneční workshop (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 18:30 - 16. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 19:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 21:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Zahájení... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 23:59 - 30. 09. 2020, 23:59
17 Grilování s... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 17:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 18:00 - 17. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 21:00
18 Hudební... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 14:00 - 18. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 19:00 - 18. 07. 2020, 22:00
19
20 Po stopách mistrů (Akce třetích stran)
20. 07. 2020, 08:00 - 24. 07. 2020, 16:30
21 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 10:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Vernisáž výstavy... (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 15:00 - 21. 07. 2020, 22:00
22 Swingová tančírna (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 18:00 - 22. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 19:00 - 22. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 20:00 - 22. 07. 2020, 22:00
23 Obrat konce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 16:00 - 23. 07. 2020, 18:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 23. 07. 2020, 19:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 18:30 - 23. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
24 Ochutnávky malých... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 08:00 - 26. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 18:00 - 24. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 22:00
25 Uprostřed a... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 16:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:30 - 25. 07. 2020, 20:00
26
27 Dopolední táborníček (Akce třetích stran)
27. 07. 2020, 08:30 - 31. 07. 2020, 13:00
28 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 17:00 - 28. 07. 2020, 20:00
Uprostřed & Opera... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 19:00 - 28. 07. 2020, 22:00
29 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 19:00 - 29. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 20:00 - 29. 07. 2020, 22:00
30 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 17:00 - 30. 07. 2020, 19:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 21:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:30 - 30. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 21:00 - 30. 07. 2020, 23:30
31 Festival... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 15:00 - 2. 08. 2020, 22:00
Rozvíjení pivní... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 15:00 - 1. 08. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 17:00 - 31. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 20:00
Brasil Fest - průvod (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 21:30
   
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.