Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed pro volební období 2014-2018

Tisková zpráva k aktuálnímu plnění

Celkové plnění Programového prohlášení: 84,61 % (k 15. 11. 2017)

otevřít/zavřít vše

Verze pro tisk

OTEVŘENÁ RADNICE

  Plnění: 84,5%

1.

Transparentnost je zvyšována průběžně, a to jak na základě zákonných poviností, např. o registru smluv, tak i vnitřním nastavením procesů. Jsou to např. směrnice o uveřejňování smluv v registru smluv, vydání nové směrnice o zadávání veřejných zakázek apod. Byla zavedena protikorupční linka, rozklikávací rozpočet a další. Konkrétní naplňování tohoto bodu se prolíná i do ostatních níže uvedených. Kromě jiného jsou materiály do Rady městské části k dispozici předem všem zastupitelům v elektronické formě.

 90%
2.

Smlouvy jsou podle zákonných povinností zveřejňovány a probíhá pravidelná kontrola správnosti tohoto úkonu.

 100%

3.

V současné době jsou na webu zveřejněny přehledné infografiky pro osm základních životních situací, které občany jednoduše a názorně navedou při řešení úředního postupu, a další se aktivně připravují. Na webu městské části došlo k přehlednějšímu rozčlenění jednotlivých životních situací, aby byly snáze dohledatelné. Neustále tyto sekce aktualizujeme a doplňujeme. Životní situace mají nově také sekci pro cizince, jsou přeloženy do angličtiny a ruštiny.

 75%

4.

Vybudování nízkoprahového centra je v aktivní přípravě, byla vytipována vhodná lokalita, připravuje se projektová dokumentace.  40%
 5.

Ve věci help desku pro občany došlo k revizi a aktualizaci průzkumu potřebnosti a zájmu o tyto služby. Nově se kromě interaktivního formuláře nebo doručení zpráv na mobilní telefony zvažuje interaktivní pomocník na webových stránkách. Fungoval by podobně jako podpora na e-shopech. Aktuálně také hledáme možnost financování tvorby help desku z evropských fondů.

 40%
6.

Bylo zavedeno. Tisková zpráva

 100%

7.

Bylo zavedeno.

 100%

8.

Jednání zastupitelstva jsou pravidelně on-line přenášena a zveřejňována na stránkách ÚMČ Brno-střed během jednání. Jednání lze sledovat zde.

 100%

9.

Rozklikávací rozpočet byl zaveden. Lze v něm pozorovat jeho složky a související data. Rozpočet lze sledovat zde.

 100%

10.

V současné době je připravována nová směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která bude jak jednoduchá a návodná pro zadavatele, tak naprosto transparentní a v souladu s principy zadávání veřejných zakázek. Bude obsahovat nové formuláře, mj. na stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a podrobnější dokumentaci k zakázkám tak, aby zadávací řízení bylo podrobně zdokumentováno od počátku, včetně jednotlivých kroků tak, aby byla maximálně nastavena transparentnost zadávacího řízení. Součástí směrnice bude i úprava koncesí malého rozsahu. Směrnice bude vycházet také z praktických zkušeností zaměstnanců úřadu, bude konzultována i s odborníkem na veřejné zakázky. Předpokládaný termín vydání: listopad 2017.

 80%

11.

Právní postup byl prověřen, prozatím nebyla vybrána vhodná oblast použití.

 50%

12.

Pokračujeme v pravidelných hovorech občanů vždy v 17.00 hodin v rámci každého jednání zastupitelstva. Občané se naučili tuto možnost komunikace aktivně využívat. Každý občan se zde může ptát na to, co ho zajímá, případně vznášet další podněty a nápady. K tématům, které se dotýkají občanů městské části, pravidelně pořádáme veřejné diskuse a projednání, setkání s architekty, odborníky a dalšími zodpovědnými osobami. O veřejných diskusích a projednáních občany vždy včas informujeme ve Zpravodaji MČ Brno-střed, na webu MČ Brno-střed i na facebookovém profilu radnice.

 95%

13.

Snažíme se zlepšovat a kultivovat společné prostory radnice, nádvoří a její nejbližší okolí. V roce 2017 byl na radnici zřízen a otevřen Family point v prostorách oddělení matriky, kde se nejvíc zdržují rodiče s dětmi. Family point slouží nejen návštěvníkům radnice, ale i široké veřejnosti. Instalovali jsme nový navigační systém ve všech prostorách radnice pro snazší orientaci veřejnosti. Podařilo se zlepšit úklid v budovách městské části, začal se třídit odpad. Zavedli jsme průběžnou kontrolu na veřejných toaletách v budovách radnice. V rámci radnice jsou zavedeny dezinfekční prostředky. Dále bylo zavedeno hodnocení úředníků občany systémem Dobrý úřad. Realizována byla i rekonstrukce radničního podloubí a bylo rozšířeno ozelenění nádvoří radnice květinami. Byla otevřena dolní brána z ulice Dominikánská.  80%

14.

V této oblasti proběhlo školení zaměstnanců napříč odbory zaměřené na protikorupční problematiku, zaměstancům úřadu je k dispozici protikorupční příručka. Pro veřejnost i zaměstnance byla zavedena protikorupční linka.  90%

15.

V září 2017 proběhla kompletní změna grafiky Zpravodaje MČ Brno-střed. Nový vizuál vzešel z otevřeného výběrového řízení. I nadále pracujeme na Zpravodaji tak, aby byl redakčně veden podle pravidel a doporučení projektu Radničních listů bez cenzury, například:
- Objektivně šíří informace potřebné pro svobodné vytváření názorů občanů.
- Dává dostatečný prostor pro vyvážení názorových proudů tak, aby občan získal informace i o názorech alternativních, o možných protinávrzích, výsledcích diskusí apod.  
- Nestranně a v dostatečném rozsahu, bez ohledu na stranickou příslušnost, uveřejňuje radniční i opoziční názory.

 85%

16.

Nově mohou vidět občané na webu přítomnost úředníků na pracovišti, zavádí se infografika pro pomoc s orientací v životních situacích. Nově jsou na webových stránkách k nahlédnutí vnitřní předpisy úřadu a byly doplněny virtuální prohlídky u prostor k pronájmu. Graficky jsme sjednotili záhlaví v rámci dalších webů, sloužících pro městskou část tak, aby bylo občanům jasné, že se daný web vztahuje k městské části Brno-střed. Na stránkách jsou vždy aktuální přehledné informace o akcích v městské části. V roce 2017 bylo neziskovou organizací TyfloCentrum Brno provedeno uživatelské a odborné hodnocení webu z hlediska osob se zrakovým postižením. Obdržené poznatky budou postupně implementovány a kvalita webu tak bude nadále zlepšována. Na webu dále došlo ke zpřehlednění výstupů ze zastupitelstva - k jednotlivým projednávaným bodům lze shlédnout video, poslechnout si zvukový záznam, přečíst si zápis z jednání a z hlasování. V květnu 2016 byl spuštěn redesignovaný web městské části na novém redakčním systému. Na základě uživatelského testování občanského spolku „Přístupnější stát“ došlo zároveň k úpravám webu tak, aby byl uživatelsky přívětivější a přístupnější všem občanům bez ohledu na věk či počítačové dovednosti. Spočívá to zejména v přehledném řazení úředních záležitostí a zjednodušené navigaci na webu. Rovněž došlo k maximálnímu ztransparentnění všech podstatných náležitostí týkajících se hospodaření městské části nebo zveřejňování povinných informací. Design webu je nově responzivní, je optimalizován pro všechny druhy mobilních zařízení. Celkové náklady byly 50. 000,- Kč. Na web jsou pravidelně vystavovány nové informace a aktualizovány stávající údaje.

 96%

17.

Byl proveden průzkum a osloveny 3 certifikační autority, poskytující elektronický podpis. Z průzkumu vyplývá, že zavedení elektronického podpisu pro občany v současné době bohužel není možné z důvodu vysokých nákladů na podpis.

 100%

18.

Snažíme se získávat zpětnou vazbu od občanů pomocí projektu Dobrý úřad, jehož výstupy pravidelně vyhodnocujeme a pracujeme s nimi. Kromě toho je úřad možné hodnotit pomocí hodnocení společností na Google.cz.

 100%

 

ROZPOČET, INVESTICE A HOSPODAŘENÍ S OBECNÍM MAJETKEM

 

Plnění:

92,9%

19.

Výdaje, které vyplývají z uzavřených smluvních vztahů a závazky, které musí úřad plnit, jsou pokryty ve schváleném rozpočtu. Rozpočet je možné sledovat zde.

 100%

20.

Ve školním roce 2017/2018 byl ve všech základních školách MČ Brno-střed spuštěn projekt Participativní rozpočet do škol. Radnice vyčlenila pro každou školu 30 000 Kč na projekty žáků, dále zajistila zaškolení koordinátorů z řad pedagogů a metodické materiály pro všechny kroky projektu. Žáci se tak připravují na využívání demokratických procesů, právě např. paticipace, v budoucnu. Celoměstský projekt participativního rozpočtu s názvem Dáme na vás městská část i nadále aktivně podporujeme, spolupracujeme na jeho realizaci a propagujeme ho.

 90%

21.

S dostatečným časovým předstihem svoláváme veřejná projednávání pro občany městské části, aby byli buď včas informováni o připravovaných projektech a změnách, nebo se mohli vyjádřit, co v lokalitě určené k revitalizaci nefunguje, co zde funguje, a jaké využití veřejného prostoru by si představovali. Závěry těchto setkání jsou jedním z podkladů pro návrhy úprav diskutovaného veřejného prostoru. V roce 2017 jsme s veřejností projednávali např. úpravy zeleně ulic Botanická-Dřevařská, park na křižovatce Nové sady Poříčí, úpravy Mendlova náměstí v lokalitě mezi ulicemi Veletržní a Výstavní, přípravy kompletní rekonstrukce ulic Gorkého a Arne Nováka a další. V minulých letech jsme připravili veřejná projednání k rezidentnímu parkování, projednávali jsme také s místními obyvateli revitalizaci prostoru mezi ulicemi Preslova a Neumannova, rekonstrukci Mendlova náměstí a rekonstrukci největšího parku na Starém Brně ve vnitrobloku Křídlovická Zahradnická, kde proběhla dvě setkání. Za zapojení místní komunity do plánovacího procesu u tohoto parku jsme získali cenu odborné poroty v soutěži Park roku 2017. Tisková zpráva

 100%

22.

Snažíme se maximálně efektivně využívat zdroje, chystáme projektovou dokumentaci na zateplení budov. V roce 2016 byla zahájena velká pasportizace (zjištění stávajícího stavu) bytového fondu, která detailně zpracuje stavebnětechnický stav bytových budov ve správě městské části. V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace na výměnu oken objektu radnice. V současné době je mapována situace pro možnost zajištění dotací na takovouto akci. Od počátku volebního období byly odstraněny také všechny havarijní stavy objektů školských zařízení, jednalo se zejména o střechy. Byly plně zrekonstruovány tři zahrady při mateřských školách, zrekonstruovány všechny tělocvičny, které rekonstrukci vyžadovaly, byla opravena řada odborných učeben. Na několika objektech byla vyměněna okna a došlo k zateplení. Všechny objekty byly pasportizovány a byl sestaven střednědobý plán oprav na další období.  80%

23.

Radnice získala dotace pro projekt Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed, který je aktuálně ve fázi realizace. Úřad má dále podán navazující projekt Maganementu řízení a rozvoje lidstkých zdrojů a projekt modernizace IT, který je aktuálně ve fázi realizace. Úřad má nově vytvořen a schválen Strategický plán rozvoje městské části na období 2018–2025. Tisková zpráva
Dále jsme získali podporu pro projekt CERIecon, na kterém spolupracujeme s Hospodářskou komorou. Projekt je zaměřený na podporu začínajících podnikatelů. Dále usilujeme o získání financí v rámci dotačního programu IROP.
 100%

24.

RMČ Brno-střed na 96. zasedání konaném dne 19. 9. 2016 schválila vyhlášení dotačních programů na rok 2017. Jedná se o zcela nový systém přidělování dotací, který umožňuje transparentní soutěž za jasných pravidel, která jsou předem dána. Tisková zpráva.

 100%

25.

Směrnice pro nakládání s pohledávkami je ve fázi připomínkování jednotlivými odbory, v blízké době bude vydána v platnost.

 80%

 

BYDLENÍ A SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

 

Plnění:

100%

26.

Zastupitelstvo městské části Brno-střed schválilo aktualizovaná Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed. Ta vycházejí z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, která byla schválena Zastupitelstvem města Brna dne 20. 06. 2017 a jsou vytvořena na základě požadavku na transparentnost procesu.  Tisková zpráva

 100%

27.

Od 1. 10. 2017 jsou účinná nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, na základě kterých může být předmětem pronájmu pouze byt způsobilý k užívání. Pro městskou část to znamená, že je potřeba postupně opravovat všechny volné byty. To zajišťuje Odbor investiční a správy bytových domů. Obsazení volných bytů řeší následně Bytový odbor. Odbor investiční a správy bytových domů ve spolupráci se Správou nemovitostí městské části Brno-střed zajistil od září 2016 opravu 84 bytových jednotek a v roce 2017 70 bytových jednotek. Dlouhodobě nepronajaté byty se nacházejí převážně v domech ve špatném technickém stavu. Vytvořili jsme systém zveřejňování volných bytů nejen na úřední desce, ale i prostřednictvím  webových stránek, např. realitního serveru Sreality.

 100%

28.

Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed navazují na platná pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady schválené Zastupitelstvem města Brna. Strategie bydlení je tedy úzce provázána. Městská část Brno-střed se aktivně zapojuje do schválených programů, ve věci modernizace bytového fondu provádí či připravuje opravy nejen jednotlivých bytů, ale rovněž i celých bytových domů. Odbor investiční a správy bytových domů ve spolupráci se Správou nemovitostí městské části Brno-střed zajistil od září 2016 opravu 84 bytových jednotek a v roce 2017 70 bytových jednotek. Na rok 2018 je projekčně připravena kompletní rekonstrukce dvou bytových domů.

 100%

29.

Při posuzování nabídek žadatelů je přihlíženo k navrhovanému účelu nájmu.

 100%

30.

Portál byl spuštěn začátkem roku 2015 a je využíván.

 100%

31.

Veřejná zakázka na pastportizaci (zjištění aktuálního stavu) bytového fondu, jako základní materiál pro detailní evidenci nemovitého majetku a jeho konkrétního stavu, byla v současné době dokončena a aktuálně probíhá vlastní sepisování a měření v jednotlivých bytech a domech ve správě městské části Brno-střed. Vzhledem k množství bytů bude pasportizace probíhat ještě několik měsíců.

 100%

32.

Pro zlepšení kvality stavebních prací při opravách bytového fondu se snažíme maximálně využívat institutu externího výkonu odborného technického dozoru ve spolupráci s kmenovými techniky dotčeného odboru.

 100%

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

 

Plnění:

75,1%

33.

V  roce 2015 byl na přání občanů místně zvýšen počet stanovišť na separovaný sběr odpadů, v druhé polovině roku 2016 stejně jako v roce letošním (2017) došlo ke zkvalitnění této služby občanům úpravou vzhledu vybraných stanovišť, kterou realizovala městská část Brno-střed. V roce 2016 byly na vybraných místech v MČ instalovány sáčky na psí exkrementy.Tisková zpráva V místech neumožňujících výsadbu standardních dřevin byl v druhé polovině 2017 realizován na území MČ pilotní projekt výsadby tzv. vertikální zeleně s názvem Ozelenění stožárů, který spočívá ve výsadbě popínavých rostlin takřka ke dvoum desítkám vybraných stožárů DPMB. Ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a.s. jsou pak průběžně opravovány chodníky a patníky. V roce 2015 byl zrekonstruován park u Letohrádku Mitrovských, na přelomu roku 2016 a 2017 byla realizována zásadní revitalizace největšího parku na Starém Brně, vnitrobloku mezi ulicemi Křídlovická-Zahradnická-Poříčí-Ypsilantiho Tisková zpráva, který získal ocenění v soutěži Park roku. Je připravený projekt na rekonstrukci parku Dvorského, u kterého usilujeme o spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. Po architektonicko-urbanistické soutěži na úpravu zelené plochy na Mendlově náměstí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní proběhlo výběrové řízení na zhotovitele s tím, že zahájení realizace je plánováno ještě v závěru letošního roku. Průběžně byly zřízeny nové květinové záhony v parkových plochách ve správě městské části, např. na Mendlově či Moravském náměstí. Během podzimu 2017 proběhne úprava parkové plochy na nároží ulic Dřevařská-Botanická, na kterou je již vybrán zhotovitel. Tisková zpráva Na podzim 2017 byla zpevněna pěšina vedoucí kolem areálu koupaliště na Kraví hoře. Výsadbou vegetační clony tvořené habry a tisy na podzim 2017 došlo k odclonění bloku Křídlovická č. 54-68 od rušné ulice Poříčí, před zdejší domy byla vysázena nová kvetoucí alej Tisková zpráva. Rovněž se již zpracovává projektová dokumentace na cestní síť především severního svahu Kraví hory. První část oprav cestní sítě by měla být realizována v roce 2018. Ve spolupráci s DPMB se podařilo zkulturnit přednádražní prostor. Na nástupní ostrůvky byl umístětn nový mobiliář, ostrůvky byly předlážděny. Z velké části se podařilo z centra Brna vytlačit černý výlep.

 92%

34.

Prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a.s. řešíme překážky na komunikacích, na které jsme upozorněni, příkladem se provedla úprava nájezdu na ulici Hybešova, na ulici Bohuslava Martinů. V rámci úprav přednádražního prostoru byly vybudovány nové vodící linie na ostrůvcích MHD. Odstraňovány jsou například ploty a zábradlí bránící lidem v plynulé chůzi. Na místech, kde jsou například z důvodu sklonu schodiště zábradlí potřebná, je naopak instalujeme. Připravuje se projektová dokumentace na chybějící schodiště podél vily Stiassni. Dále jsou postupně doplňovány lavičky na zastávkách MHD, kde doposud nebyly k dispozici, abychom vyšli vstříc jejich uživatelům, zvláště starším osobám. Občané mohou jednotlivé překážky a bariéry nahlásit i za pomoci mobilních aplikací Lepší místo nebo ZmapujTo. K naplnění je potřeba odstraňovat další bariéry a překažky, na které budeme upozorněni občany, nebo které budou zjištěny z vlastního podnětu, a plánovat úpravy veřejných prostor tak, aby tyto překážky neobsahovaly vůbec.

 70%

35.

V roce 2017 proběhly soutěže na úpravu zelené plochy na Mendlově náměstí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní a na revitalizaci parku na Moravském náměstí. Připravuje se architektonicko-urbanistická soutěž na rekonstrukci parku Rooseveltova. I nadále budeme pokračovat v úpravách veřejných prostor formou vyzvaných či otevřených veřejných soutěží. Ve spolupráci s dalšími městskými částmi a Magistrátem města Brna je oživováno nábřeží Svitavy. Veřejná architektonická soutěž, kterou spravoval Magistrát města Brna, proběhla i pro nábřeží Svratky. Tisková zpráva.

 90%

36.

Všechny úpravy veřejných prostor jsou již realizovány se zohledněním tohoto aspektu, a v tomto duchu budeme i nadále pokračovat.

 90%

37.

Spolupráce byla navázána se zahradnickou fakultou Mendlovy univerzity, například při návrhu revitalizace mezi ulicemi Neumannova a Preslova. Aktuálně spolupracujeme s fakultou architektury VUT Brno například ohledně tvorby nové podoby zahrádek v městské části Brno-střed. Tisková zpráva.

85%

38.

Dostupnost ploch je zohledňována např. při plánování, kde bude jaké hřiště/sportoviště postaveno/rekonstruováno. Pro veřejnost je nově otevřeno dětské hřiště ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora. Široké veřejnosti jsou určena nová sportoviště postavená v letech 2015–2017 v parku na Kraví hoře, při ulici Hluboká a ve vnitrobloku ulic Křídlovická-Zahradnická-Poříčí-Ypsilantiho. V roce 2017 také vzniklo veřejné hřiště na discgolf v lokalitě u Zvonařky. I nadále pokračujeme v inventuře nevyužitých ploch na území městské části.
V rámci rekonstrukce zelené plochy na Mendlově náměstí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní by měly vzniknout veřejné toalety. Připravujeme dotační systém pro restaurace a kavárny v centru města, jehož cílem je umožnit turistům a návštěvníkům využívat toalety v těchto podnicích.

 80%

39.

Praktickým příkladem jsou například přípravné práce související s plánovaným odstraněním bývalé tzv. Kadetky při ulici Žižkova. Dále bylo např. postaveno veřejné hřiště na discgolf, a to v dlouhodobě nevyužité a zanedbané lokalitě u autobudového nádraží Zvonařka.

 50%

40.

Na podzim 2016 došlo k přímému zadání provádění vybraných úklidových prací jedné z dominantních městských akciových společností, od něhož očekáváme ještě větší zlepšení v provádění uvedených služeb. Uzavřením příkazní smlouvy s městkou společností Brněnské komunikace, a.s. probíhá celoroční údržba místních komunikací hned ve třech lokalitách, a to Masarykova čtvrť-Staré Brno, Staré Brno-Štýřice a Veveří-Trnitá. Od prosince 2016 probíhá intenzivní úklid 24 hodin denně 7 dní v týdnu v oblasti přednádraží a nejbližším okolí, který se velmi osvědčil Tisková zpráva. Využíváme dotací z Úřadu práce a zaměstnáváme veřejně prospěšné pracovníky, kteří zajišťují každodenní úklid v ulicích města. Na úklid dohlíží specializovaný pracovník, který je schopen obratem reagovat na zjištěné nedostatky. Soustavně pracujeme na zkvalitnění kontroly úklidu veřejných prostranství, parkově upravené plochy nevyjímaje. Nově vysazené stromy ošetřujeme plastovým obalem proti poškození psí močí, distribuovali jsme sáčky na psí exkrementy ke košům, instalovali jsme 2 ks psích pisoárů, části trávníků osazujeme kvetoucími záhony. Na podnět občanů byly dosazeny stromy na místa, kde chyběly. Nově by společnost Brněnské komunikace, a.s. měla chemické prostředky na hubení plevele nepoužívat plošně, ale pouze se souhlasem městské části.

 80%

41.

 Obsazení prodejních míst v parku na Moravském náměstí bylo v letošním roce 2016 i 2017 řešeno formou aukce, což současně přispělo i k většímu výnosu do pokladny městské části. Přidělování míst na Zelném trhu probíhá podle předem vyhlášených pravidel. Tisková zpráva.

 90%

42.

Prodej zemědělských produktů probíhá i na Moravském náměstí, kde je nově v provozu také prodej kávy a originální zmrzliny. Na Zelném trhu byly v roce 2016 i v roce 2017 vytvořeny podmínky pro charitativní prodej a prezentaci neziskových organizací.

 80%

43.

Ze strany silničního správního úřadu byla snaha o zjednodušení formuláře v návaznosti na přijetí metodiky,  jednotlivá vyjádření by měla být výhledově shromažďována na jednom místě tak, aby je úředníci mohli využívat a nebylo nutné je opakovaně požadovat po klientech. Již dříve vytvořená metodika ÚMČ BS byla zrušena, jelikož se do řízení o povolení Zvláštní užívání komunikace resturačních zahrádek,  jako dotčený orgán přihlásil Odbor Památkové péče Magistrátu města Brna, který v únoru 2017 vytvořil svou metodiku, která byla v mnoha bodech podobná připravené metodice ÚMČ BS. Ke zjednodušení povolení restauračních zahrádek nedošlo zejména z důvodu prodloužení doby pro vydání stanoviska Odboru Památkové péče Magistrátu města Brna v Městské památkové rezervaci, který ještě žádá o vyjádření Památkový ústav. K dalšímu zhoršení a prodloužení doby vydání rozhodnutí zvláštního užívání komunikace na restaurační zahrádky došlo i v případě udělování souhlasu MČ ke zřízení restaurační zahrádky za vlastníka místní komunikace dle čl. 30 odst.1 písm. f) Statutu města Brna, který si příslušný silniční správní úřad musí vyžádat. V dalším období by bylo řešením prodloužení platnosti souhlasu za vlastníka místní komunikace na 3 roky (MČ BS a Brněnské komunikace a.s.) v připadě, že nedojde ke změně vzhledu, umístění a rozměru restaurační zahrádky. Zjednodušení je pouze v případě stanoviska Policie České republiky, konkrétně Dopravního inspektorátu, který vydal stanovisko ke všem ZUK v pěší zóně historické části města Brna na dobu 1 roku.

 50%

44.

Pro veřejnost je nově otevřené dětské hřiště ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora. Tisková zpráva V roce 2017 úspěšně proběhla architektonická soutěž na dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně při ulici Pivovarské. V říjnu 2017 byla zahájena veřejná architektonicko-urbanistická soutěž s názvem Park Rooseveltova v Brně, jejíž součástí je i řešení zakončení ul. Rooseveltovy. I nadále pokračujeme v inventuře nevyužitých ploch na území městské části.

 85%

45.

Z úrovně města se uskutečnily dvě architektonické soutěže na řešení rozvoje Jižního centra - Mezinárodní otevřená soutěž s polohou nádraží tzv. Petrov, druhá soutěž s navrhovaným nádražím ve variantě U řeky. Obě soutěže přinesly nové pohledy na to, jak by bylo možné území Jižního centra koncipovat. Realizace dalších navazujících kroků v území je však závislá na rozhodnutí o konečném umístění nádraží.

 50%

46.

V průběhu roku 2017 úspěšně proběhl projekt Černé za barevné, v rámci nějž bylo v městské části dodáno do domů 625 nádob na papír, 670 nádob na plast a v oblasti Stránice 234 nádob na bioodpad. Dále pokračujeme v monitorování zaplnění venkovních veřejných stanovišť a postupně je také upravujeme.

 85%

47.

V součinnosti s Magistrátem města Brna a Technickými sítěmi Brno a.s. dochází k rozšiřování bezplatného wi-fi připojení o další místa. Tisková zpráva

 50%

48.

Od prosince 2016 došlo ke spuštění tzv. nonstop úklidu celého přednádražního prostoru a proběhla celková obměna všech laviček na nástupních tramvajových ostrůvcích, kde byly osazeny vandalismu odolné lavičky z nerezu umožňující snadnou a intenzivní údržbu. Tisková zpráva Nově také uklízíme centrum parním strojem. Tisková zpráva Ve spolupráci s DPMB byly předlážděny nástupní ostrůvky. Taktéž se věnujeme i prostoru za nádražím, kde dochází k rušení nelegálního stánkového prodeje. Tisková zpráva

 80%

49.

Opatřením směřujícím proti nelegálnímu výlepu je například ošetření povrchů tímto nešvarem nejvíce zatížených odpadkových košů tzv. antiplakátovacím nátěrem, což by mělo přispět ke zlepšení estetiky veřejného prostoru. Velkoplošná a středněplošná reklamní zařízení nejsou povolována. Stavební úřad úzce spolupracuje s Odborem památkové péče za účelem jednotného postupu. Probíhá kontrola a odstraňování nepovolené reklamy na území městské části s důrazem na Městskou památkovou rezervaci Brno. Bylo ukončeno mapování výstrčí a aktuálně probíhá jejich kontrola na území městské části. Odbor investiční a správy bytových domů kontroluje reklamní zařízení umístěná na domech svěřených do správy městské části, stejné kroky činí i Odbor správy majetku MMB.
Rada městské části Brno-střed schválila nový návrh nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Schválení tohoto nařízení je v kompetenci Rady města Brna. Aktuálně probíhají dokončovací práce na Manuálu dobré praxe reklamy a označení provozoven. Tisková zpráva.

 70%

 

DOPRAVA

 

Plnění:

50%

50.

Městská část se podílí na přípravě rezidentního parkování a cyklistických opatření. RMČ rozhodla o zrušení některých parkovacích míst v historickém centru města v návaznosti na zprovoznění parkovacího domu. MČ usiluje o zřízení nových přechodů a míst pro přecházení na významných městských třídách a ulicích. Realizaci těchto opatření má v kompetenci OD MMB.

 80%
51.

Městská část se aktivně podílí na přípravě rezidentního parkování, které bude částečně regulovat individuální automobilovou dopravu. Dále si RMČ stanovila priority v oblasti cyklistické dopravy, jakožto alternativě k Integrované automobilové dopravě.

 20%

52.

RMČ souhlasí s novou zastávkou MHD na Kounicově před knihovnou a zastávkou Lerchova. MČ BS usiluje o zřízení nové zastávky Trýbova na Úvoze ve směru Mendlovo náměstí.

 60%

53.

Rada městské části si usnesením ze dne 7. 9. 2015 stanovila priority v oblasti infrastrukturních opatření pro cyklisty a předala je Odboru dopravy MMB. Realizace cyklistických opatření ve městě Brně uvízla v letech 2014–2016 na mrtvém bodě. Situaci zlepšila nová funkce cyklokoordinátorky na Odboru dopravy MMB (nastoupila 1. 10. 2016) a navazující obnovená činnost pracovní cykloskupiny (koncepční a technické).
MČ bude prostřednictvím svého dopravního specialisty a gesční místostarostky dále prosazovat přípravu a realizaci prioritních opatření. Pronájem nebytových prostor pro Bike Kichen Brno byl od MČ Brno-střed poskytnut za zvýhodněnou cenu. MČ Brno-střed usilovala o začlenění carsharingu do systému rezidentního parkování jako alternativy Integrované automobilové dopravy, což se dle posledních informací podařilo vyřešit, a téma je ve stadiu schvalování.

 30%

54.

Byla schválena metodika pro stavební řešení zóny 30. V obytných oblastech v rámci systému rezidentního parkování dochází k zavedení zón 30. Kromě toho se městská část snaží iniciovat vznik nových přechodů a míst pro přecházení na významných městských třídách a ulicích, např.Grohova x Arne Nováka, Bezručova, Kounicova x Sušilova, Bratislavská u Radosti, Nádražní, Lidická, Husova, Vídeňská, Mendlovo náměstí, Úvoz x Údolní, Botanická x Dřevařská. Jejich realizace je v kompetenci OD MMB. Bezbariérová úprava byla realizována na základě požadavku např. na ulici Hybešova, nyní např. Bohuslava Martinů. Bezbariérově byl upraven Björnsonův sad, zaměstnanci úřadu prošli školením o potřebách handicapovaných a bezbariérových úpravách. Na prvních třech základních školách proběhl porjekt Bezpečné cesty do škol, v jehož rámci děti zmapovaly místa, kde se na cestě do školy necítí bezpečně a proč. Na místa, která nejčastěji označily, byla dopravními odborníky navržena optření ke zvýšení bezpečnosti. Nyní je třeba tyto návrhy dotlačit k realizaci. Do projektu je nově začleněno dalších 5 základních škol.Tisková zpráva.

 80%

55.

MČ se prostřednictvím gesční místostarostky a dopravního specialisty aktivně zapojuje do přípravy rezidentního parkování ve spolupráci s Odborem dopravy MMB a společnosti Brněnské komunikace. Místostarostka pořádá besedy s občany z jednotlivých oblastí, které slouží jednak k informování občanů, jednak ke sběru podnětů od nich, které jsou využity při navrhování jednotlivých oblastí i dílčích opatření. Tisková zpráva  40%

56.

RMČ schválila v rámci stanovení parkovacích režimů v centru (pro rezidentní parkování od 05/2017) zrušení části parkovacích míst na Dominikánském náměstí ve vazbě na zprovoznění parkovacího domu Panenská. Dále schválila redukci parkování na ulicích Veselá, Vachova, Nádražní a na Jakubském a Kapucínském náměstí, která je zahrnuta v návrhu rezidentního parkování.

 60%

57.

Je dokončena aktualizace územní studie, která zahrnuje řešení křižovatky Úvoz x Údolní včetně přechodu. Jeho realizace je navázána na rekonstrukci ulice Údolní s křižovatkou na Úvoze.  Na Odbor dopravy MMB byla v únoru 2017 znovu zaslána žádost o přípravu a realizaci stavebních úprav - obnovení přechodu Údolní x Úvoz. V současné době zpracovala společnost Brněnské komunikace projektovou dokumentaci na rekonstrukci světelného signalizačního zařízení na ul. Úvoz x Údolní a její součástí je i tento přechod pro chodce. Tato rekonstrukce světelného signalizačního zařízení by měla předcházet rekonstrukci křižovatky. 

 30%

 

BEZPEČNOST

 

Plnění:

94,6%

58.

Vedeme intenzivní a pravidelná jednání s vedením Městské policie Brno, vzájemně se informujeme o připravovaných akcích, koordinujeme společné postupy. Spolupráce probíhá pravdilelně a velmi dobře.

 95%

59.

Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií, zástupci neziskových a chatitních organizací a sociálních pracovníků se podařilo zklidnit vyhrocenou situaci v lokalitě Zderadova. Ve spolupráci s těmito organizacemi řešíme i další podobné lokality, kde by mohly vznikat problémy.

 100%

60.

Podněty a stížnosti z určitých lokalit řešíme společně se zástupci Městské policie. Zástupci Městské policie Brno jsou informováni o stížnostech občanů. Vyloučené lokality - okolí Šujanova náměstí a Mlýnské ulice - kolem Armády spásy, Městská policie průběžně monitoruje a na místě zasahuje.

 95%

61.

Na pravidelných setkáních jsou zástupci PČR a městské policie seznámení s případným shromážděním nebo s pořádanými akcemi na území MČ BS, v případě potřeby vyžadujeme systematický dohled Městské policie. Přítomnost hlídek policie vyžadujeme také v problematických oblastech MČ BS, a to v sociálně vyloučených lokalitách, na hlavním nádraží atd.

 98%

62.

Nově orgán sociálně-právní ochrany dětí Brno-střed pomáhá ohroženým rodinám s nezletilými dětmi za pomoci vlastních terénních pracovníků. Cílem práce je především zachování přirozeného rodinného prostředí pro děti a podpora a zlepšování podmínek, v nichž některé děti žijí.Tisková zpráva Vyjednali jsme navýšení pracovních míst pracovníků OSPOD s poskytovatelem dotace. Dále také využíváme programy pro veřejně prospěšné pracovníky od Úřadu práce, kdy je cílem jejich zaměstnávání nejen úklid městské části, ale také výuka a zažití pracovních návyků a dovedností pro dlouhodobě nezaměstnané.  85%

 

ŠKOLSTVÍ

 

Plnění:

89,1%

63.

Městská část Brno-střed se do celoměstského systému zápisu do mateřských škol připojila v únoru 2015. V rámci tohoto systému se povedlo umístit všechny děti z městské části Brno-střed do školek. Tisková zpráva

 100%

64.

Momentální kapacita je dostačující, demografický vývoj sledujeme. Od školního roku 2016/2017 byla otevřena jedna nová třída v MŠ Brno, Pšeník, a výhledově bude otevřena jedna nová třída na Údolní 9.

 100%

65.

U všech základních škol fungují školské rady a rodičovské iniciativy.

 100%

66.

Všechny mateřské školy úzce spolupracují s rodiči. Většina má ustaveny spolky rodičů jako zapsané spolky u OR. Pokračuje dobře nastartovaná spolupráce mezi rodiči škol, školami a zřizovatelem.

 90%

67.

Na nápor silnějších ročníků jsme připraveni. Stávající kapacity jsou dostačující a nástup silnějších ročníků neovlivňuje kvalitu vzdělávání.

 100%

68.

Tato nutnost vyplývá z novely školského zákona od 1 .9. 2016. Na tento trend jsme připraveni. Postupně se snažíme budovat bezbariérové vstupy do škol, všechny nové projekty již s bezbariérovostí počítají. Inkluze je dobře nastavena.

 90%

69.

Se školami probíhají jednání. Nastavit systém není zcela jednoduché, je nutné působit na školy a postupně měnit trend ve vnímání okolí a komunity bezprostředně v okolí škol.

 60%

70.

Ze všech škol byly odinstalovány automaty s nezdravými pochutinami, pokračují projekty Ovoce do škol a Mléko do škol. Sortiment v automatech byl obměněn za ovoce a zdravé produkty. Postupně vymizely automaty na slazené nápoje. Proběhlo několik jednání s vedoucími školních jídelen týkající se zlepšení a hlavně zpestření jídel. Městská část také pořádala přednášku týkající se zdravého stravování, kde vystoupil zástupce projektu Skutečně zdravé školy. Trendem je využívat regionální potraviny a zvýšit podíl ovoce a zeleniny na talířích dětí. Jedna z našich jídelen se zúčastnila celorepublikového finále o nejlepší školní oběd 2016.  Tisková zpráva.

 90%

71.

Dodávka regionálních potravin se stává samozřejmostí. Školní jídelny odebírají produkty od místních farmářů, řezníků apod. Proběhlo několik jednání s řediteli školních jídelen týkající se zlepšení a hlavně zpestření jídel. MČ pořádala přednášku na téma zdravého stravování, kde vystoupil zástupce projektu Skutečně zdravé školy. Trendem je využívat regionální potraviny a zvýšit podíl ovoce a zeleniny na talířích dětí.

 90%

72.

Zavedli jsme nové automaty do škol, které nabízí zdravé svačinky, mléko a ovocné šťávy.

 100%

73.

Byla zrekonstruována již většina tělocvičen a školních hřišť. V odpoledních hodinách jsou dostupné veřejnosti, samozřejmě za jasně stanovených smluvních podmínek. Běžnou praxí je pronájem tělocvičen pro volnočasové sportování veřejnosti. Řada škol má veřejnosti přístupná hřiště.

 60%

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA A AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ KOMUNITY

 

Plnění:

90,9%

74.

I nadále pokračují již dříve nastavené osvědčené principy a projekty. Spolupráce se školami – účast pracovníků OSPOD na poradě ředitelů škol konané dne 28. 6. 2016 pravidelná setkání za účelem lepší spolupráce, předávání zkušeností a informací mezi odborem a školami. Kulatý stůl s neziskovými organizacemi a OSPOD MČ BS dne 22. 1. 2016 a další setkání se uskutečnilo 5. 4. 2016. V rámci zlepšení systému práce s rodinou pokračujeme v koncepci rozvoje na odd. sociálně-právní ochrany dětí, která byla zahájena v červnu 2015 navýšením 3 funkčních míst na toto oddělení s ohledem na plnění standardů kvality práce, v březnu 2016 jsme vstoupili do 2. etapy tím, že jsme zřídili nová specializovaná místa pro terénní sociální práci, abychom zintenzivnili a zefektivnili práci v terénu  a postupně tak docházelo k sanaci rodin. Z iniciativy OSPOD se konaly 2 kulaté stoly v objektu prostupného bydlení na Francouzské 42. První setkání se zástupci MMB (květen/2016) a druhé v červnu 2016 se zástupci NNO. Pracovnice OSPOD vystoupila dne 17. 5. 2016 na minikonferenci s příspěvkem na téma spolupráce OSPOD s NNO. Vedoucí odboru a OSPOD jsou členky pracovní skupiny Rodina a zdraví zabývající se koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám. Spolupráce s organizacemi vyplývá z každodenní praxe, kterou využíváme v maximální míře a v rozsahu, který nám umožňuje zákon.

 100%

75.

Při městské části Brno-střed aktivně fungují dva kluby seniorů na ul. Václavská 3 a Křenová 39. Senioři se zde věnují různým činnostem, účastní se přednášek, zapojují se do projektů naší radnice, klub na ul. Václavské se aktivně podílel v projektu Čtení pohádek dětem v MŠ, dále oba kluby pořádají výlety, setkávají se, to vše za finanční i osobní podpory radnice. Přání jubilantům, která jsou na naší radnici zavedenou tradicí, je příjemným zpestřením života seniorů.
Začínáme druhý rok konání společenských setkání se seniory, kteří v daném měsíci oslavili své významné životní jubileum. V těchto aktivitách bude pravidelně každoměsíčně pokračovat. Dosud jsme docházeli za jubilanty do jejich bydlišť. Snažíme se tak obohatit společenský život našich seniorů.
 V centru denních služeb (dále jen "CDS") při pečovatelské službě MČ BS nabízíme seniorům různé aktivity. V červenci se pořádá akce Péče o balkónovou zahrádku, Sklizeň a průběžné zpracovávání úrody (výroba zeleninových salátů, dezertů apod.). Klienti mohou využít akce mimo CDS, např. vyhlídkovou jízdu minibusem po památkách města Brna, návštěvy Domova Nojmánek, Neumannova 11, při příležitosti Dne otevřených dveří, společné grilování na terase, odpolední trénink paměti pod vedením odborného školitele a další.

 100%

76.

Každoročně navrhujeme v rámci rozpočtu navýšení finančních prostředků pro volnočasové programy našich seniorů v klubech seniorů. Seniory v aktivním stárnutí podporujeme i v centru denních služeb při pečovatelské službě MČ BS. Denně jsou pro uživatele CDS přichystány výchovné, vzdělávací a aktivizační programy jako cvičení paměti, výtvarná, hudební a pohybová činnost, návštěvy koncertů, výstav a divadel, výlety, nebo např. možnost unikátní prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu, koncert Filharmonie Brno v Besedním domě, vystoupení dětí z mateřských škol zaměřené k svátku matek, plavby parníkem po přehradě a mnohé a další. Radnice má zájem na životě našich seniorů, finančně přispívá na programy a projekty. V současné době domlouváme i spolupráci s divadlem Polárka, kdy by senioři navštívili v rámci centra denních služeb dopolední vystoupení a naopak herci navštívili naše zařízení. Pokud se naskytne vhodný projekt či nabídka, je ze strany radnice využívána.

 100%

77.

Od října 2016 jsme začli zvát seniory, jubilanty do prostor radnice MČ BS, kde mají možnost setkat se s vrstevníky, informovat se, ptát se zástupců radnice na jakékoliv dotazy. Seniorům jsou nabízeny služby, aktivity a v neposlední řadě i nabídky vedoucí k zapojení seniorů do aktivního seniorského života. Těchto jubilejních setkání se uskutečnilo celkem 5 ( 24. 10. 2016; 23. 11. 2016; 25. 1. 2017; 29. 3. 2017; 28. 6. 2017 a 27. 9. 2017). V roce 2016 byl spuštěn projekt Kdopak přečte pohádku, ve kterém dobrovolníci z řad seniorů předčítají dětem v mateřských školkách. Projekt úspěšně pokračuje i v roce 2017. Ve spolupráci s divadlem Polárka plánujeme od nového roku zapojení seniorů do dobrovolnické akce spočívající v tom, že by divadelní hře pro děti předcházela četba. Dětem by četli dobrovolníci ze stran seniorů, kteří by se tak dostali k zajímavé činnosti a do zajímavého prostředí.

 75%

78.

Nejen v rámci poradenství pomáháme při řešení bytové situace seniorů. Jsme nápomocni při podání žádostí jak o byt, tak do zařízení sociální péče. Doporučujeme přidělení bytů prostřednictvím sociální komise a za spolupráci bytového odboru. Doporučujeme žádosti do domů s pečovatelskou službou. Podporujeme možnost samostatného bydlení a setrvání seniorů co nejdéle v tom nejpřirozenějším prostředí. Účastníme se pravidelně pracovní skupiny Prevence bezdomovectví a Komunitního plánování, kde hájíme zájmy seniorů, navrhujeme řešení. Nastavením spolupráce s dotčenými subjekty se snažíme předcházet zadluženosti, popř. vystěhování seniorů. V případě, že k vystěhování dojde, jsme osobně účastni výkonu rozhodnutí, při kterém se snažíme eliminovat následky tím, že ve spolupráci s MMB, neziskovými organizacemi apod., řešíme jejich tíživou bytovou situaci. Podporujeme mezigenerační bydlení i nové trendy směřující k přirozené formě bydlení.

 100%

79.

Pečovatelská služba nabízí sociální péči poskytováním kvalitní sociální služby tak, aby mohl senior co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, zůstal zachován jeho dosavadní způsob života, kvalita a soběstačnost. Od října 2015 je zajištěna terénní služba v domácnostech seniorů v pracovní dny do 17.00 hod. (dříve do 15.30). Důležitá pro seniory je kvalita stravy, která díky dodavateli ŠJ Nádvorní, jež je vítězem několika gastronomických soutěží, je na vysoké úrovni. Naší 100% účastí se podílíme na tvorbě komunitního plánování v Brně.
Dne 5. 10. 2016 jsme nejen pro seniory uspořádali Den otevřených dveří v sídle pečovatelské služby na ul. Lipová 31, Brno. Pečovatelská služba MČ BS je zapojena do veřejné zakázky Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ve městě Brně, kde realizátorem výzkumu je CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií) při Katedře sociální politiky a sociální práce MU. Cílem je dosáhnout co největší informovanosti o potřebách sociálních služeb pro seniory.

 100%

80.

V rámci rozvoje variabilní nabídky bydlení pro seniory se pracovníci OSZ dne 2. 11. 2016 účastnili besedy o seniorském bydlení pořádané MMB. Informace o odboru a službách pro seniory prezentovala pracovnice dne 13. 4. 2017 v rámci doprovodné akce Zelený čtvrtek. Pracovníci odd. péče o dospělé doporučují potřebným seniorům v rámci sociální práce přednostní přidělení bytů, a to ve spolupráci s bytovým odborem MČ BS. Vedoucí OSZ se každoročně, účastní v Senátu parlamentu ČR mezinárodních konferencí o rodinné politice, naposledy 5. 6. 2017. Městská část je zapojena do projektu a do pracovní skupiny Bydlení a senioři - Sdílené bydlení Zámečnická 2 (co-housing). Nabízíme tuto novou formu bydlení seniorům a případné zájemce nahlašujeme pracovníkům MMB. Od 1. 3. 2016 PS Brno-střed zajišťuje sociální péči (terénní a ambulantní) v novém domě s pečovatelskou službou (DPS) Křídlovická 13, Brno. Pečovatelská služba tak zajišťuje sociální služby v šesti DPS.
Naší 100% účastí v pracovní skupině, přispíváme na tvorbě komunitního plánování, navrhujeme řešení. Pečovatelská služba MČ BS je zapojena do veřejné zakázky Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ve městě Brně, kde je realizátorem výzkumu CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií) při Katedře sociální politiky a sociální práce MU. Cílem je dosáhnout co největší informovanosti o potřebách sociálních služeb pro seniory.

 65%

81.

V letošním roce byla započata spolupráce s Charitou Brno, kdy pracovníci jejího zařízení CELSUZ poskytují služby sociální rehabilitace zaměstnancům radnice zaměstnaným v rámci veřejně prospěšných prací. Smyslem služby je příprava klientů na přechod do zaměstnání na otevřeném trhu práce (tj. na nedotovaných pracovních místech). Nadále pokračuje zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na úklidové práce. Přijetí všech 10 pracovníků v rámci smluvy s ÚP a charitou již bylo dokončeno.

 100%

82.

Příspěvková organizace Správa nemovitostí městské části se zapojila do přípravy celoměstského programu prevence ztráty bydlení. Začátek realizace projektu je plánován na počátek roku 2018. V rámci příspěvkové organizace Správa nemovitostí městské části funguje dluhový poradce, který řeší dluhy nájemníků. Tisková zpráva

 70%

83.

Dne 31. 10. 2016 vystupovali pracovníci OSPOD jako lektoři pro justiční akademii k tématu Trestná činnost mládeže, mravnostní kriminalita,  dne 9. 5. 2017 vystupovala pracovnice OSPOD jako školitelka pro tým lékařů při FDnsP v Brně na téma Spolupráce OSPOD se zdravotníky a zejména oznamovací povinnost, účast vedoucí OSZ dne 15. 5. 2017 na Kulatém stolu s aktéry rodinné politiky města Brna, dne 23. 5. 2017 školili pracovníci OSPOD policisty KŘP JmK na téma Úkol sociálních pracovníků s Policií ČR vyplývající ze zákona č. 218/2003 Sb., tedy v činnosti páchané dětmi, jednalo se o spolupráci OSPOD BS a  Policií ČR. V gesci Úřadu vlády se dne 17. 5. 2017 účastnila vedoucí OSZ setkání Možnosti propojení a vzájemné podpory v práci se znevýhodněnými rodinami a jejich dětmi, ve dnech  18. 5. 2017 a 24. 8. 2017 představovali pracovníci OSPOD a vedoucí OSZ činnost odboru skupině polských policejních specialistů,  dne 19. 5. 2017 se pracovníci OPSD účastnili kulatého stolu s cílem Sdílení potřeb k nastavení vzájemné spolupráce pracovníků OSPOD a sociálně aktivizačních služeb. Pracovníci OSPOD jsou nově zapojeni do projektů - Síťování pro rodiny, Podpora stabilizace ohrožených rodin I. a  Celoživotní vzdělávání pracovníků SPOD projektu MPSV - Systémový rozvoj a podpora nástrojů SPOD. V rámci projektu PdF MU byli v červnu 2017 osloveni  zástupci OSPOD, aby  představili  činnost sociálně-právní ochrany dětí v ČR, legislativu, financování apod., pro účastníky projektu z Velké Británie - The Universtity of East London, Rakouska - BFI  a Polska - In Posterum Foundation. Jedná se o projekt, který se zaměřuje na rodinné příslušníky a jejich děti (klienti), tak i osobní asistenty/sociální pracovníky/ pracovníky v přímé péči.
Vedoucí OSZ se každoročně účastní v Senátu  ČR mezinárodních konferencí o rodinné politice, naposled  5. 6. 2017. Od 1. 3. 2016 došlo k navýšení 2 funkčních míst na pozice sociálních pracovníků, jejichž činnost je zaměřena na terénní práci vedoucí k sanaci rodin. Účast na pravidelných výjezdech zástupců OSPOD a policie, dne 2. 2. 2016 kontrolní činnost zaměřená na rodiny v ubytovnách, dne 2. 3. 2016 depistážní činnost v restauračních zařízeních, hernách a v jiném rizikovém prostředí.
U dospělých občanů jsme zapojeni do projektu Prevence bezdomovectví, kdy spolupracuje zejména s Armádou spásy. Zintenzivnili jsme spolupráci s neziskovými organizacemi. Od října do listopadu 2016 jsme pro pracovníky OSPOD zajistili intenzívní stáž na 4. oddělení Policie ČR - domácí násilí, Cejl 4/6, Brno. Pracovníkům SPOD přinese cenné informace i zkvalitnění výkonu v problematice domácího násilí.

 90%

84.

Zákaz tvrdého hazardu zůstává v platnosti. Byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky uvolňující pouze tzv. živou hru ve vymezených lokalitách. Tisková zpráva.

 100%

 

KULTURA A SPORT

 

Plnění:

91,4%

85.

Zveřejňujeme tyto informace na webových stránkách a Facebooku městské části. Dále ve Zpravodaji městské části a formou letáčků a plakátů na všech dostupných místech.

 90%
86.

RMČ Brno-střed na 96. zasedání konaném dne 19. 9. 2016 schválila vyhlášení dotačních programů na rok 2017. Na program v oblasti, kultury, sportu, vzdělávacích a volnočasových aktivit na rok 2017 je alokována částka 1 500 000 Kč.Tisková zpráva.

 100%

87.

 Aktivně podporujeme a propagujeme neziskové a charitativní projekty. Spolupracujeme s organizacemi, které pořádají kulturní, vzdělávací, sportovní a společenské akce pro veřejnost v naší městské části, případně i jinde v Brně, a uveřejňujeme pravidelně ve všech dostupných médiích pozvánky na jejich akce. Propagujeme akce pořádané radnicí i jejími příspěvkovými organizacemi, a to všemi dostupnými prostředky, tedy na webových stránkách, na sociálních sítích, ve Zpravodaji a na volných plochách v rámci radnice (nástěnkách, A stojanech a pod.). Synchronizujeme propagaci v rámci sociálních sítí mezi všemi profily zřizovaných organizací, např. Trhy na Zelňáku, Botanka, Leitnerka, Polárka, festival Uprostřed, Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře a další.

 85%

88.

Posouvání sportu se v MČ BS velmi daří, byla vybudována nová sportoviště, vybudováno hřiště na discgolf, vyměněny mantinely ledové plochy na Úvoze, proběhla řada vylepšení v areálu SRAKH na Kraví hoře, nastaven moderní systém nákupu permanentek apod. Byla nastavena nová pravidla na čerpání dotací tak, aby byl celý systém transparentní a lépe vyhovoval běžným organizacím při získávání dotací. Jde o to, aby byl systém měřítelný a více spravedlivý.

 90%

89.

Byly nastartovány basketbalové přípravné kurzy pro žáky 1. stupně, běhy pro žáky ZŠ apod. Na základních školách byly zavedeny pohybové přípravné kurzy. Jsou podporovány i sportovní přípravné kurzy v MŠ, byla navázána těsnější spolupráce se Sokolem Brno 1.

 80%

90.

Usnesením RMČ/2016/98/60 byla schválena veřejná prezentace nabídky dlouhodobě volných prostorů k pronájmu prostřednictvím Zpravodaje městské části Brno-střed, webu městské části Brno-střed, popř. dalšími způsoby směrem k případným zájemcům z řad umělců či neziskových organizací všeho druhu s cílem průběžného hledání zajímavých nabídek v souladu s programovým cílem RMČ BS. Tisková zpráva.

 100%

91.

Pokud není pro tato vystoupení nezbytné vyřídit povolení k záboru pozemní komunikace, není v současné době ze strany úřadu žádné zásadní omezení s výjimkou nutnosti v případě potřeby takovou akci ohlásit, popř. dodržovat obecně závazné předpisy statutárního města Brna.

 100%

92.

Byla dokončena rekonstrukce všech tělocvičen, jejichž stav to vyžadoval, plnění je zde na 100 %. Byly zakoupeny další sady na dětskou gymnastiku a již druhým rokem pokračuje projekt Dětské gymnastiky pro mateřské školy. Rekonstrukce tělocvičen a školních sportovišť si klademe za prioritu. V mateřských školách podporujeme rozvoj sportovních aktivit. Bylo pořízeno sportovní náčiní do 3 MŠ. Na podzim 2016 se MŠ účastnily veletrhu Sportlife.

 90%

93.

Pokračuje spolupráce se Sokolem Brno I, podpora mládežnického sportu na všech školách, formou přípravných kurzů a zlepšením celkového zázemí. Podporujeme akci Den náborů v parku na Kraví hoře, který MČ BS spravuje. Byla navázána spolupráce s jednotou Sokol Brno I. Podporujeme rozvoj sportu na ZŠ, například basketbalovými přípravnými kurzy.

 90%

94.

Nově od začátku roku 2017 vznikla ve Zpravodaji MČ Brno-střed celostránková rubrika s názvem Historie, která se věnuje historii města. Rubrika si mezi čtenáři získala velkou oblibu. V létě proběhl další ročník festivalu Meeting Brno a Pochod smíření, přibližující vazby Čechů, Němců a Židů v předválečném Brně.
Při rekonstrukcích významných domů a dalších historických renovovaných objektů umisťujeme informační tabule o dějinách stavby a dané lokality. O historicky šetrných opravách také informujeme veřejnost např. pomocí Zpravodaje MČ Brno-střed. Pokračujeme v pořádání komentovaných procházek pro veřejnost po různých lokalitách MČ se zaměřením na dějiny našeho města.
V rámci zadání architektonických soutěží, které MČ vypisuje, klademe důraz na připomínání dějin daného území. V rámci Otevřené radnice jsme opět pořádali komentované prohlídky radnice vč. širšího historického výkladu o dějinách Brna, a v rámci akce  jsme uspořádali výstavu o historii radnice a jejího okolí v Křížové chodbě. Dlouhodobě spolupracujeme s Muzeem města Brna, Internetovou encyklopedií města Brna, Archivem města Brna, Odborem památkové péče MMB a Národním památkovým ústavem. Snažíme se navracet autentické prvky a mobiliář na svá původní místa. I nadále podporujeme projekt Kameny zmizelých.

 90%

95.

V roce 2016 byla zrealizována kompletně nová koncepce adventu na Moravském náměstí, která se osvědčila, a ve které budeme pokračovat. Nadále je posilována a zlepšována kvalita adventních trhů na Zelném trhu. Novou podobu mají i Velikonoční slavnosti a gastrofestival U jednoho stolu. Byla vypracována koncepce využívání tržních míst.

 90%

 

TURISMUS

 

Plnění:

77,6%
96.

Uspořádali jsme letní multižánrový festival nezřizované kultury Uprostřed, který probíhal na různých veřejných místech městské části od června do září. Byl určen všem cílovým skupinám diváků a výrazně oživil veřejný prostor v centru města během celého léta. Akce velmi často navštěvovali čeští i zahraniční turisté. Na nádvoří radnice proběhl už třetí ročník Letního kina Brno-střed, který byl divácky opět velmi úspěšný, promítáme i pro cizince.
Podporujeme a propagujeme mnoho dalších kulturních a společenských akcí, které se konají v MČ v průběhu celého roku. Snažíme se pro tyto akce vytvořit dobré podmínky v rámci veřejných prostor, kde se konají, tj. např. na nám. Svobody, na Moravském náměstí nebo na Zelném trhu. Spolupořádáme akce na Zelném trhu a spolupracujeme při nich s Tržnicí Brno. Na organizaci veřejných akcí se podílí také příspěvkové organizace MČ, a to Káveeska, Polárka, Leitnerka a Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře. Na přípravě akcí v centru dlouhodobě spolupracujeme s TIC Brno. Pracujeme na systému dotovaných toalet v rámci kaváren a restaurací v historickém centru města, aby byly toalety dostupné na více místech.

 90%

97.

Pravidelně organizujeme akce na Zelném trhu, které jsou tématicky zaměřené a ojedinělé v rámci města Brna. Uspořádali jsme 3.ročník Letního kina Brno-střed a navštívilo jej více než 4 tisíce diváků. Podstatné bylo, že vše bylo uzpůsobeno též zahraničním turistům, kteří měli možnost zhlédnout filmy s titulky v anglické verzi, ale mohli se účastnit také dalších doprovodných akcí zaměřených na zahraničního návštěvníka v centru města. V roce 2017 proběhl první ročník multižánrového festivalu UPROTŘED v ulicích města, který byl určený v podstatě pro kohokoliv. Zaměřujeme se na zvyšování úrovně pouličních slavností, nově je definována podoba adventních trhů na Moravském náměstí, včetně úprav adventu na Zelném trhu.

 100%

98.

Organizujeme různé kulturní a společenské akce, které jsou určeny nejen občanům města, ale i jeho návštěvníkům. Jsou to Otevřená radnice, Letní kino Brno-střed, nově festival Uprostřed. Pracujeme na zvýšení úrovně trhů na Zelném trhu, a to jak formou speciálních veřejných a charitativních projektů a akcí, tak zlepšením stávajícího prostoru - řešení parkování, stejného vizuálního stylu stánků a deštníků apod. Připravujeme úpravy tržních míst v rámci historického centra města Brna tak, aby vizuálně nerušily veřejný prostor. Dlouhodobě pracujeme na řešení vizuálního smogu a odstraňování nevzhledných prodejních stánků, např. na Pohořelci, u podchodu hl. nádraží a podobně.  Spolupracujeme s organizacemi, které organizují netradiční akce jak pro Brňany, tak i pro návštěvníky, např. Emil Open, U jednoho stolu i tradiční Velikonoční a Vánoční slavnosti na nám. Svobody,  Advent na Moravském náměstí a Zelném trhu a další.

 95%

99.

Za zlepšení podmínek lze považovat například zkvalitnění vzhledu veřejných prostranství vytvořením řady nových květinových záhonů anebo instalace nových laviček v místech, kde jsme o to byli občany požádáni. Velkou oblibu má i zastřešení pískoviště na Obilním trhu provedené v roce 2016, ke kterému do konce roku 2017 přibylo i pískoviště v parku na Kraví hoře a čerstvě též v parku na náměstí 28. října. Tisková zpráva. Zájem je rovněž o využití veřejně přístupných grilpointů na Kraví hoře a v revitalizovaném vnitrobloku Křídlovická-Zahradnická-Poříčí-Ypsilantiho. Tisková zpráva

 78%

100.

V rámci plánovaných úprav veřejných prostor (Mendlovo nám., Moravské nám.) se počítá s veřejnými toaletami. Dále připravujeme dotační projekt pro restaurace a kavárny v centru města, které by za přidělenou dotaci umožnili návštěvníkům města využití toalet v jejich podniku. Dotace bude sloužit k nákupu hygienických a úklidových pomůcek pro spolupracující podniky. 

 25%

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 Kyberšikana –... (Akce třetích stran)
3. 04. 2018, 10:00 - 3. 04. 2018, 11:30
4 5 Stavba Májky (Akce třetích stran)
5. 04. 2018, 13:30 - 5. 04. 2018, 16:30
6 7 8
9 Protest proti... (Akce třetích stran)
9. 04. 2018, 18:00 - 9. 04. 2018, 19:00
10 1. Informační... (Akce třetích stran)
10. 04. 2018, 10:00 - 10. 04. 2018, 11:30
11 12 jom ha šoa -... (Akce třetích stran)
12. 04. 2018, 14:00 - 12. 04. 2018, 17:00
Veřejné... (Akce třetích stran)
12. 04. 2018, 14:30 - 12. 04. 2018, 18:00
13 Hokeypark Brno,... (Akce třetích stran)
13. 04. 2018, 15:00 - 28. 04. 2018, 22:00
14 Sweet dream fest... (Akce třetích stran)
14. 04. 2018, 10:00 - 14. 04. 2018, 19:00
Jarní běh Kamenkou (Akce třetích stran)
14. 04. 2018, 14:00 - 14. 04. 2018, 22:00
Noční běh pro... (Akce třetích stran)
14. 04. 2018, 18:30 - 19. 04. 2018, 22:00
15 Procesí věřících... (Akce třetích stran)
15. 04. 2018, 15:00 - 15. 04. 2018, 17:00
16 Běžecký závod (Akce třetích stran)
16. 04. 2018, 08:00 - 16. 04. 2018, 16:30
17 Ve zdravém Brně... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 08:00 - 17. 04. 2018, 18:00
Nekvalitní zboží... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 10:00 - 17. 04. 2018, 11:30
Divadelní průvod (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 13:00 - 17. 04. 2018, 14:00
Performance v... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 14:30 - 17. 04. 2018, 17:30
Zahájení... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 17:00 - 17. 04. 2018, 17:15
Naše třída (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 19:00 - 17. 04. 2018, 22:00
18 19 SETKÁNÍ/ENCOUNTER (Akce třetích stran)
19. 04. 2018, 08:00 - 19. 04. 2018, 22:00
Jarní cyklojízda (Akce třetích stran)
19. 04. 2018, 17:00 - 19. 04. 2018, 21:00
Stepaři v ulicích (Akce třetích stran)
19. 04. 2018, 17:00 - 19. 04. 2018, 18:00
20 21 Šamanské bubnování (Akce třetích stran)
21. 04. 2018, 12:00 - 21. 04. 2018, 14:00
Brněnské šamanské... (Akce třetích stran)
21. 04. 2018, 12:00 - 21. 04. 2018, 14:00
S.O.S., týraná... (Akce třetích stran)
21. 04. 2018, 16:00 - 21. 04. 2018, 19:00
22 Běžecký závod -... (Akce třetích stran)
22. 04. 2018, 06:00 - 22. 04. 2018, 17:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
22. 04. 2018, 15:00 - 22. 04. 2018, 17:00
23 24 Jak se nechytit... (Akce třetích stran)
24. 04. 2018, 10:00 - 24. 04. 2018, 11:30
25 POCHOD PRO ŽIVOT:... (Akce třetích stran)
25. 04. 2018, 17:00 - 25. 04. 2018, 18:30
26 Bratři Lví srdce (Akce třetích stran)
26. 04. 2018, 17:30 - 26. 04. 2018, 19:00
27 28 František z... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 10:30 - 28. 04. 2018, 12:00
Ježibabí slet -... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 15:00 - 28. 04. 2018, 18:00
Ježibabí slet v... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 15:00 - 28. 04. 2018, 18:00
František z... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 15:30 - 28. 04. 2018, 17:00
29 Improvizační... (Akce třetích stran)
29. 04. 2018, 10:00 - 29. 04. 2018, 17:00
Oslava... (Akce třetích stran)
29. 04. 2018, 15:00 - 29. 04. 2018, 18:40
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
29. 04. 2018, 15:00 - 29. 04. 2018, 17:00
30 Jarní rej na... (Akce třetích stran)
30. 04. 2018, 00:00 - 30. 04. 2018, 00:00
Malá čarodějnice (Akce třetích stran)
30. 04. 2018, 17:30 - 30. 04. 2018, 19:00
           
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.